Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Krysí requiem 
 
Šestý den stvoil Bh lovka, sedmý den stvoil lovk zlo... Takhle zní podtitul románu, na jeho poátku byla ped dvma roky návštva koncentraního vyhlazovacího tábora KL Auschwitz I a KL Auschwitz II - Birkenau (nesprávn oznaované jako Osvtim a Osvtim II - Bezinka).

Tam jsem si poloil dv otázky, které se staly ústedním tématem nového románu:
1) Jakého zla je schopný se lovk dopustit?
a
2) Kolik jsou jiní lidé ochotni obtovat, by toto zlo zastavili?

K tomu se mi na mysli vynoil mj oblíbený citát od britského politika 18. století Edmunda Burkeho: "Má-li zlo triumfovalo, potebuje jediné - aby dobí lidé nedlali nic." A pak u to šlo jedno ke druhému, objevovaly se další a další otázky, zaaly se rodit jednotlivé postavy a celé píbhy, kterých nakonec naleznete v románu víc, ne jste si u m mohli doposud zvyknout. Letos na jae jsem se do Polska vrátil a znovu navštívil místa nejvtší genocidy v lidských djinách a krátce poté román konen dokonil. Vy si ho mete peíst na svých tekách.
 
* * *
 
Kapitola 17, Paí, Francie, kvten 2016
 
Tetí týden se nachýlil ke konci a nové srdce pro Michelle se dosud neobjevilo. Jean-Pierre a Marion se probouzeli do kadého dalšího dne s nmou hrzou, zda práv tenhle nebude tím posledním…? Michellina malá pumpika ztrácela dech a všichni kolem si uvdomovali, e nepotrvá dlouho a nastane chvíle, kdy u ze sebe nevykeše tolik sil, aby zabrala znovu a pak znovu a zase znovu… Doktoi ped rodii oteven mluvili o pipojení na mimotlní obh a umlém spánku, v nm by se Michelle o nco prodlouil as potebný k nalezení vhodného dárce. Jene pro n ta slova spíš ne nadji pedstavovala rozsudek smrti. Umlý spánek? Mimotlní obh? Ob babiky a ddové te trávili v nemocnici veškerý as a bez pestání breeli, pijídli i další píbuzní, pišla se podívat i paní uitelka ze školy, a Jean-Pierre si uvdomoval, e se v tom skrývá cosi morbidn zvráceného, e ti lidé se s jeho malou dcerkou chodí louit! Dreli tu tryznu za mrtvou, kdy neboka ješt ila!
 
A v téhle truchlivé, zasmušilé nálad potkal tu enu. Nepedstavila se. Nemluvila o sob a neekla ani pl slova navíc. Neodpovdla mu na ádnou otázku, ale rozlouila se s píslibem, e ho druhý den opt vyhledá, aby jí mohl on odpovdt na tu její. Potkali se v nemocniní kapli. Zíral na ni s ústy otevenými a bradou pokleslou, kdy na vysokých lodikách, v obepnuté minisukni a odváné halence proplouvala lavicemi urenými k modlitb. Necivl na ni však kvli jejímu vzhledu, který by si zaslouil pízvisko andlský, neohromily ho její dlouhé zlaté vlasy, przran modré oi, dokonalá tvá, prsa ani nohy tak dlouhé, e snad nemohly patit pozemské bytosti. Ohromil ho její návrh.
 
„Pochváleno bu jméno Pán,“ pronesla krásná ena hlasem andla.
 
„A navky,“ zadrmolil automaticky Jean-Pierre, kterého základy katechismu kdysi nauila jeho hluboce zboná matka Clotilda. Teprve v tu chvíli zvedl hlavu, podíval se na nov píchozí a onml. Skutený šok však pišel a s dalšími slovy.
 
„Mu zachránit Michelle.“
 
„Co-coe?“ zamikal oima a v hlav mu explodovala atomová puma.
 
„Mám srdce, které tak zoufale hledáte.“
 
„Kde? Kdo jste?“
„Na tom pece nezáleí,“ zasmála se zvoniv neznámá krasavice a odhalila dv dokonalé ady zub. „Jde o to, co nabízím. Tedy ivot pro vaši dceru.“
 
„Já… nerozumím tomu. ekáme na transplantaci, ovšem zatím m nikdo-“
 
„ekáte a nedokáte se. Vte mi, vím, o em mluvím.“
 
Jean-Pierrem pi tch slovech projelo ostí noe chladné jako led a ostré jako gilotina.
 
„V nemocnici jako tahle záleí na ivot pacient jejich píbuzným, ale lékam? Pro by mlo? Jestli ume tenhle nebo tamten, oba nebo ádný… Nic to pro n neznamená, protoe to v jejich ivot nic nezmní. Pacienti ve veejném zdravotnictví nepedstavují víc ne ísla do statistiky. Seznamy ekatel na transplantaci jsou jen dlouhým listem nesplnných pání. Zastupuji soukromou kliniku ze zahranií. Náš pístup ke klientm bych se nebála nazvat diametráln odlišným, stejn jako naše výsledky. Naši pacienti neumírají, naopak se vrací do ivota šastnjší ne kdy díve, protoe si uvdomili, jak málo stailo, aby ho ztratili. Samozejm to nedláme zadarmo. Záchrana ivot pro nás pedstavuje nejen poslání, ale i byznys. Nkoho kvli tomu trápí morální dilemata, jiný eší jen finanní problémy. Poloím vám proto dv zcela zásadní otázky, bez jejich zodpovzení postrádá smysl, abychom se dále navzájem okrádali o as. Pozorn si je vyslechnte a nespchejte s odpovdí.“

 
          
 
Jean-Pierre na ni teštil oi a hledal v duchu zpsob, jak s uritostí zjistit, zda blouzní, nebo je pi smyslech a tahle šílenost se skuten odehrává.
 
„První otázka: Jak daleko jste ochoten zajít pro záchranu své dcery?“
 
„Kamkoliv,“ vyhrkl bez váhání. „Obtoval bych pro ni vlastní ivot.“
 
„Druhá otázka: Kolik jste ochoten zaplatit?“
 
„Dal bych všechny peníze, co máme, jen kdyby ji to zachránilo.“
 
„Výborn,“ usmála se krásná cizinka. „V tom pípad vím, e se dohodneme. Transplantace probíhá na naší klinice, kam musíme Michelle i vás s manelkou letecky dopravit. Disponujeme nejmodernjším zaízením a speciáln upravenými letouny práv pro takto váné pípady, pesto je teba vzít v potaz riziko, e taková cesta bude pro vaši dceru pedstavovat obrovskou zát a ím déle ji budeme odkládat, tím více se sniují šance na úspch. Jsem lékaka a dkladn jsem se seznámila s veškerou dokumentací jejího stavu a jsem pesvdena, e as nám ješt nevypršel, i kdy písek v pesýpacích hodinách se u skoro pesypal. Moná ješt pt, šest dní, ale pak u by riziko pekroilo únosnou mez.“
 
„Dorute to srdce sem!“
„Ne, pane Seignere, takhle naše sluby nefungují. Operace probíhají u nás. Na klinice pracují nejlepší experti na poli souasné transplantaní chirurgie, zajistíme vám nadstandardní ubytování a veškerou pooperaní péi, její délka bude odvislá pouze od stavu Michelle. Nikdo vás nevyhodí po týdnu i msíci, naši lékai vás propustí jen tehdy, kdy jsou si stoprocentn jistí svým úspchem. Pro nás nejste árka do statistiky ani kus masa, ale lovk s tváí, jménem a osudem. Garantujeme vám, e tlo nový orgán pijme, pokud ne, provedeme na vlastní náklady další transplantaci. Platba probíhá a po zákroku – ádné zálohy pedem. Kdyby se snad operace nezdaila, vím, zní to otesn, ale musíte poítat i s tou nejhorší variantou, neplatíte samozejm nic. To však historie naší kliniky nepamatuje.“
 
„Zní to… neuviteln.“
 
„Pece jste se modlil za zázrak.“
 
„Ale nevil jsem v nj,“ piznal s rumncem ve tvái.
 
„Není to zadarmo, pane Seignere,“ upozornila ho taktn.
 
„Ano, jist. Kolik to bude stát?“
 
„Ti sta tisíc euro. Mete si takovou ástku dovolit?“
 
Šokovalo ho to, ale s odpovdí neváhal ani vteinu. „Jak jsem ekl, ádná suma není dostatená vysoká, pokud bude Michelle ít.“
 
„Zníte jako správný otec. Bohuel Michelle bí as neúprosn rychle. Vyhledám vás proto hned zítra kvli vašemu rozhodnutí. Pokud zvolíte naše sluby, pozítí ráno pipravíme pro Michelle i pro vás s manelkou transport.“
 
Zvedla se a chystala se odejít.
 
„Pokejte! Mu vám dát odpov okamit, jen pedtím chci vdt…“
 
„Rozmyslete si, na co se zeptáte. Vše podstatné jsme si u povdli. Nkdy je pílišná zvdavost na škodu.“
 
„Kde vezmete to srdce? Skoro ti týdny na nj ekáme a neobjevilo se po celé Evrop a vy najednou pijdete a tvrdíte-“
 
„Vte nám, pane Seignere. Jak jsme povdla, jsme soukromá klinika a hájíme zájmy svých klient, kteí nám za to nadstandardn platí. Divil byste se, kolik orgán je k dispozici, máte-li konexe. Spousta lidí na ekací listin zeme pouze proto, e za n nikdo nebojuje. Kdo hájí vaše zájmy? Jak víte, e vhodné srdce pro Michelle se u dávno neobjevilo? e jich nebylo k mání dokonce víc? Tvrdí vám, e jste první v poadí, ale víte jim? Cizím doktorm, kterým do vás nic není a kteí v celém systému ani nic neznamenají? Opravdu jste tak naivní, e se domníváte, e kdyby souasn s Michelle umíralo dít nkoho vlivného, e by si nezaídil, aby dostalo pednost ped vámi? A e byste se to vbec dozvdl? Ach, sejmte si klapky z oí! Jste státní zástupce, copak víte tak málo o fungování souasného svta a spolenosti? Práv proto vám nabízím, zaplate nám, a koupíte si tím vliv, moc a práci lidí, kteí se vyznají, ve váš prospch. Nebo doufejte a vte… A teba se pihodí zázrak.“
 
„Víte toho strašn moc o mn, o Michelle…“
 
„Patí to k mé práci. Nazvme moji pozici napíklad pracovníkem pée o klienty.“
 
„A pro koho pracujete?“
 
Neznámá kráska se sklonila tsn k jeho uchu, take cítil její horký, voavý dech na lících, kdy zašeptala: „Moc se ptáte.“
 
„Patí to k mé profesi.“
 
„Zapomete na to, kým jste v zamstnání a soustete se na to, e jste otcem umírající dcery a mete jí zachránit,“ poradila mu ješt tišším hlasem, pestoe v kapli nikdo krom nich nebyl.
 
„Chcete m namoit do nelegálního obchodu s orgány,“ zašeptal stejn tiše.

 
 
„My nic nechceme. Jen nabízíme alternativu. Pesto vás mu ujistit, e vše, co by následovalo, je z hlediska práva zcela legální a naprosto v poádku. Nenakupujeme ani se nepohybujeme na erném trhu s orgány,“ usmála se naposledy a odtáhla se od nj. „Pro vás ale zajímá, odkud pochází naše orgány? Co jsme za? Zda jsou naše praktiky legální, i nikoliv? Ve vaší situaci! Ptala jsem se vás, jak daleko jste ochoten zajít, abyste zachránil dceru, odvtil jste, e udláte cokoliv. Neptejte se proto na víc. Neptejte se na to, co nechcete znát. To, e jsou naše praktiky legální, ješt neznamená, e jsou i podle mínní jiných etické, i nikoliv. Moná byste s tím neml problém, ale moná ano. Pro se tím tedy hodláte trápit? ím mén otázek, tím mén výitek svdomí. Polote si s manelkou jedinou otázku: Chcete, aby Michelle ila? My to zaídíme.“
 
Ukázka z nové elektronické knihy Tomáše Záeckého „Krysí requiem“
Knihu v cen 90 K je mono si ji objednat pímo u autora na http:zarecky.webnode.cz/napiste-nem
 
Tomáš Záecký
* * *
Fotokoláe © Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 31.10.2017  18:30
 Datum
Jmno
Tma
 31.10.  18:30 LUDK
 31.10.  09:14 Von