Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radana,
ztra Albna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Z POHÁDKY DO NEPOHÁDKY a pak zase zpátky (10)
 
eknete si – jsme pece magazín pro seniory!  Ale ivot je rovn plný krásy a tím radosti. íkáme – práv proto pohádky a íkanky. Kdopak má v dnešní uspchané dob as na tení a vyprávní pohádek svým dtem a vnouatm a to i pesto, e si pamatujeme, jak dtství bylo nejkrásnjším asem našeho ivota, které obohacovalo naši fantazii a bylo plné taj a pekvapení, pitom bylo jedno, kde jsme ili a ím jsme byli obklopeni.

Na základ úspšnosti Babibajek paní Marie Zieglerové jsme se rozhodli pedstavit našim tenám novou serii pohádek pro vás a vaše dti i vnouata a hlavn také pro ty, kteí nezapomnli na kouzlo vyprávní našich prarodi i rodi a rádi na nj vzpomínají.

Vtipný název „Z pohádky do pohádky a pak zase zpátky“ dává tenám znát, jaký úasný výbr bude obsahovat a jaký bude tento 22 dílný seriál, to nakonec budete moci posoudit sami – od klasických s princeznou takovou i makovou a k moderním obrazm souasného ivota, dalo by se íct pohádky nepohádky, do kterých spisovatel Eduard Svtlík mistrn vloil své ivotní zkušenosti a nenásilnou formou bude psobit nejenom na nás, ale nenásilnou formou také obohatí i ty naše drahé nejmenší.
 
Redakce Senior Tip
 
* * *
 
Ukradená penenka
 
O velké pestávce pibhla za uitelem Velikou do sborovny Anika Malá z 3. B a naíkala: „Pane uiteli, mn se ztratila penenka!“
 
„Kdes ji mla?“
 
„V aktovce. A mla jsem v ní dv st korun na obdy.“
 
Uitel se zamrail. „Nezapomnlas ji v šatn? Nebo nkde jinde? Musíš své vci dkladn prohledat!“
 
Anika ale tvrdila, e u všechno prohledala, a zaala breet.
 
Dtem se poád nco ztrácí, jenome kdy to jsou peníze, pestává legrace. Velika byl celý nesvj. Kdyby šlo o njakou nepoádnou holku, byla by nadje, e tu penenku nkam zastrila, nebo nechala doma, ale Anika taková nebyla. eho se však chytit, kdy se v jeho tíd dosud nic takového nestalo?
 
„íkalas to nkomu?“ zeptal se.
 
„Ješt ne,“ ekla a potáhla zrudlým nosem.
 
„To je dobe. Vra se do tídy a s nikým o tom nemluv. Já zatím vymyslím, jak tu penenku najdeme.“
 
Anika se vrátila a drela si koleno. Kdy u je ubreená, a si všichni myslí, e upadla na schodech.
 
Další hodinu byl djepis a uitel Velika vykládal novou látku. Chodil mezi lavicemi, prohlíel si dvrn známé tváe dtí a nešlo mu na rozum, e je mezi nimi zlodj. Zane-li vyšetovat kráde, všechny budou v podezení. Pitom všechny – a na jedno – nevinn. A vbec si u neuml pedstavit okamik, kdy zjistí, kdo kradl.
 
Anika byla zvdavá, jak se uitel dostane od pravkých lovc k její penence, ale nedokala se. Zazvonilo a uitel odešel do sborovny.

 
 
Pak ho mli a na poslední hodinu. Bhem ní – byl to pírodopis – nkdo zaklepal a vešel mu se psem. Velika ho pedstavil jako pítele z kynologického klubu a ten jim zase pedstavil svého nmeckého ováka Astora. Vykládal pak o výcviku ps a pedvádl, co jeho pes dokáe. Dali mu oichat rzné vci: kapesník, pezvky, svainu…, potom je schovali a pes je bez problém našel. Dokázal také sledovat stopy jednoho kluka a k tlocvin, kde se schoval, a vyštkal ho tak hlasit, e to bylo slyšet v celé škole. Nakonec uitel dodal, e takový pes dokáe vystopovat i zlodje a najít ukradenou vc.
 
Dti napjat poslouchaly, a kdy pes procházel mezi lavicemi, tiskly se k sob. Ani ti nejodvánjší kluci se neodvaovali Astora pohladit, tebae ml náhubek.
 
Mu se psem odešel, skonilo vyuování a uitel poádal Aniku, aby mu pomohla odnést do kabinetu pomcky. Cupitala za ním a bylo jí znovu do breku. Pro pes nevymuchal tu její penenku? Pro ho uitel nechal odejít? Netroufala si ale ani špitnout, protoe uitel byl neobvykle váný. Díval se z okna na ulici a ekal, a všechny dti odejdou. Potom vzal Aniku za ruku a vrátil se s ní do prázdné tídy. Sotva se trochu rozhlédli, ztracená penenka jim padla do oka. Leela mezi okny a nic v ní nechyblo.
 
Anika zaplatila obdy a byla ráda, e to tak dobe dopadlo. A uitel byl šastný, e nemusí vdt, kdo v jeho tíd zkusil krást.
 
Eduard Svtlík 
* * *
Ilustrace © Jana Pilgrová
Ilustrace pro anotaci © Miroslav Šesták

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 16.11.2017  21:22
 Datum
Jmno
Tma
 16.11.  21:22 ferbl
 16.11.  10:59 Von
 16.11.  06:10 Bobo :-)))