Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radana,
ztra Albna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Z POHÁDKY DO NEPOHÁDKY a pak zase zpátky (9)
 
eknete si – jsme pece magazín pro seniory!  Ale ivot je rovn plný krásy a tím radosti. íkáme – práv proto pohádky a íkanky. Kdopak má v dnešní uspchané dob as na tení a vyprávní pohádek svým dtem a vnouatm a to i pesto, e si pamatujeme, jak dtství bylo nejkrásnjším asem našeho ivota, které obohacovalo naši fantazii a bylo plné taj a pekvapení, pitom bylo jedno, kde jsme ili a ím jsme byli obklopeni.

Na základ úspšnosti Babibajek paní Marie Zieglerové jsme se rozhodli pedstavit našim tenám novou serii pohádek pro vás a vaše dti i vnouata a hlavn také pro ty, kteí nezapomnli na kouzlo vyprávní našich prarodi i rodi a rádi na nj vzpomínají. 

Vtipný název „Z pohádky do pohádky a pak zase zpátky“ dává tenám znát, jaký úasný výbr bude obsahovat a jaký bude tento 22 dílný seriál, to nakonec budete moci posoudit sami – od klasických s princeznou takovou i makovou a k moderním obrazm souasného ivota, dalo by se íct pohádky nepohádky, do kterých spisovatel Eduard Svtlík mistrn vloil své ivotní zkušenosti a nenásilnou formou bude psobit nejenom na nás, ale nenásilnou formou také obohatí i ty naše drahé nejmenší.
 
Redakce Senior Tip
 
* * *
 
Školní výlet
 
Blíil se konec školního roku, slunce u pkn hálo, všechny tídy se tšily na výlet, a tu si vzpomnly školní známky, e chtjí taky nkam jet. editel jim to povolil, ale ádná tída je s sebou nechtla. Všechny dti kiely, e jich mají za celý rok dost, e o n nestojí. Tak je dostala na starost nejmladší uitelka a vyrazila s nimi na cestu.
 
Sotva však známky opustily školu, zaaly zlobit. Pi nastupování do tramvaje se strkaly a pedbíhaly. Dvojka reptala, e ji chce pedbhnout Trojka, toté tvrdila tyka o Ptce a uitelka je musela okikovat, aby se chovaly ukáznn a nastupovaly ve správném poadí.
 
Na nádraí Jednika prohlásila, e chce jet první tídou, a všichni mli co dlat, aby ji dostaly do druhé. Kadou chvíli si pak nkterá známka stovala na špatné místo a chtla si polepšit. V cíli cesty je uitelka seadila do zástupu a písn jim zakázala pedbíhání. A tak byl na silnici vidt tento prvod: v ele šla hrd a vzpímen Jednika, za ní šoupala nohama Dvojka a natahovala krk, aby lépe vidla, za ní se kolébala Trojka, potom poskakovala po jedné noze tyka a nakonec se valila Ptka a naíkala, e tm šplhounm ped ní nestaí.

 
 
Bylo velké horko a známky zastavily u rybníka, aby se vykoupaly. Ukázalo se, e nejlíp ze všech plave Ptka. Chlubila se tím, pi prohlídce zámku nedávala pozor, strkala bichem do vitrín a jednu málem rozbila. Uitelka se neudrela a zakiela na ni, e jestli si nedá pozor, dostane dvojku z chování. Všechny známky se tomu náramn smály: „Ptka má dostat dvojku? To není ádný trest, to je odmna!“ A uitelce bylo do breku.
 
U veee se zdálo, e se známky konen uklidnily, e u budou hodné, ale kdy mly jít spát, ádná nechtla první pod sprchu ani do postele. A zase na tom byla nejlíp Ptka – šla spát poslední!
 
Po návratu mladá uitelka prohlásila, e školní známky jsou pkná ísla a e s nimi u nikdy nechce mít nic spoleného.
 
A  tak je pravdpodobné, e uí nkde, kde se vbec neznámkuje.
 
Eduard Svtlík
* * *
Ilustrace © Eva Rydrychová
Ilustrace pro anotaci © Miroslav Šesták

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 30.10.2017  05:34
 Datum
Jmno
Tma
 30.10.  05:34 Bobo :-)))
 29.10.  09:45 Vesuvjana dky
 29.10.  08:47 Von
 29.10.  08:22 ferbl