Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leona,
ztra Ivona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Tohle slovo na akademickou pdu nepatí!
 
Je a s podivem, e ím víc asu lovk dostane na splnní úkolu, tím déle ho odkládá a nakonec látá horkou jehlou na poslední chvíli. Tedy alespo u m se jedná o jev velmi rozšíený. Od konce záí jsem vdl (dokonce jsem si to i napsal!), e ke zkoušce z eskoslovenských djin musím pinést esej. Ke zkoušce, na kterou jsem se pln nadšení dostavil na konci ledna. A nyní, moji milí, otázka za deset milion… kdy e jsem se to pustil do svého historicko-odborného veledíla? V jedenáct hodin veer pede dnem D. Pekvapeni? Ale kdee… i tak to lze povaovat za úspch, jeliko jsem si ván pohrával s myšlenkou, e bych nebohou esej zpatlal na koleni pede dvemi kabinetu bhem ekání, ne pijdu na adu.
 
Nicmén svdomitost a zodpovdnost u m zvítzila, tudí jsem se jal filosofovat v dob, kdy upíi vylézají z hrob a bílé paní se procházejí po ochozech rozboených hrad. Snad za to mohla únava, snad málo krve v alkoholu, kadopádn jsem si usmyslel, e tentokrát školní pachtní pojmu netradin. Ze srdce se mi protiví, jakým stylem a formou jsem nucen psát veškeré „odborné“ práce. Jak rád se laskám s en… eštinou, hraju si se slovíky, vtvím souvtí, nacházím neotelá spojení a pluji moem slovní zásoby, abych chytil do sítí ty nejlepší rybkovýrazy. Jene… Záhy jsem zjistil, e se práv tohle v rádoby odborných statích nenosí, tam jako by jazyk platil za obtíným hmyzem, nco otravného, co je nutno zmlátit, zestrunit, oškubat, orvat, znesrozumitelnit, znepehlednit a kdoví co ješt. A tak jsem si o té skoro plnoci poloil nanejvýš hloupou otázku: Pro? A rozhodl jsem se protentokrát psát, jak mi prsty narostly.
 
Neteba zatím hledat nic víc ne mj starý, dobrý, vámi tolik milovaný, styl. A tak se zrodila esej o rozbití I. republiky, kde se to hemilo pirovnáními a pívlastky, které by se dozajista lecjaký renomovaný historik pímo štítil pouít. Pozdji jsem zaslechl, e mám sakra odvahu, kdy jsem se nebál s ním podobným vlézt do jámy lvové. Upímn – nebál jsem se. Pro? Faktograficky jsem se nedopustil jediné chybiky (jsem toti neomylný), zadání bylo splnné, sloh dle mého gusta. Zptn, po vystízlivní a pipomenutí etných zkušeností z našeho zvláštního ústavu, uznávám, e to byl hazard se zdravím jak mým, tak milé paní docentky.
 
Ta sice plánovala práci jenom rychle pelétnout jako jiné, ale jakmile zaboila oi mezi první ádky, poznal jsem, e je ztracena. Jako zkušený pavouk jsem ji lapil do tenat smrtící pavuiny. Co lze povaovat za o to vtší úspch, e jsem ji tradin nedodrel pedepsaný rozsah a pekroil ho hned tikráte. „Pane kolego,“ ukázala nejednou v prbhu etby na text, „tohle slovo na akademickou pdu nepatí!“ Ani ho nevyslovila nahlas. „S chutí jsem si to peetla, ale takhle se odborné práce opravdu nepíšou,“ dodala závrem. Opt hloupá, blbá, pitomá otázka: A pro vlastn? Neobsahovala boty vcné ani jiné, petékala fakty a do puntíku plnila zadání. Jen místo ukájení autorova ega vycházela vstíc i laickému tenái. Dokonce si ji i nkdo peetl! A svte div se, líbila se. Proto se znovu ptám, v em je zakopaný pes, resp. fena? Dosud jsem slyšel poád dokola vdy tu samou odpov, e takhle se to prost nedlá. Hotovo. Teka. Argument hodný našich vrcholných ústavních initel…
 
Tenhle mj malý problém (mínno text!) meme lehce zobecnit. Novátorský, tvrí, neotelý pístup mnohdy a mnohde není vítán. Lidé mají strach z novinek, co je hluboce zakoenný pocit táhnoucí se napí djinami. asto se zuby nehty brání a lpí na starém, by by to nové kolikrát bylo i lepší (samozejm zdaleka ne vdy). Ale spousta dobrých nápad prost skoní v koši, protoe neexistuje vle je vyzkoušet a dát jim šanci k ivotu. Ne se však proti mn vzedme vlna odporu konzervativc, dovolte mi dokonit myšlenku. Sám se k nim dílem poítám. Kolikrát není od vci zachovat vrnost starému a osvdenému, které funguje a neteba na tom nco mnit. Jsem vdy neskonale potšen, kdy se konen nauím ovládat ten i onen program a následn si ho omylem zaktualizuju, piem nová verze nepináší nic nového krom totáln pekopaného rozhraní. Mli bychom proto vdy peliv rozlišovat, nebránit se úzkostliv novotám, ovšem ani to s nimi bezdvodn nepehánt. A propos, neznáte nkdo odpov na to, pro se nesluší odborné práce obas trochu pisolit a pipepit? Copak takové jídlo nechutná hned líp?
 
Tomáš Záecký
* * *
Fotokolá © Olga Janíková
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 19.10.2017  17:47
 Datum
Jmno
Tma
 19.10.  17:47 Von Pravda je vdy nkde uprosted!
 19.10.  16:32 Jaroslav