Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Prodlouené léto ve španlské Murcii
 
I kdy se letošní léto u nás zdárn snailo piblíit subtropm, do pravého stedomoského klimatu mlo stále ješt pomrn daleko. Prost – moe niím nenahradíš a praotec ech se zastavil na ípu píliš brzy. A tak jsme se i letos v polovin záí vydali na týden do Stedomoí, tentokrát ale na západ – do španlské Murcie.

 
 
Murcia je malá, ale samostatná provincie na jihovýchod Španlska, s hlavním mstem stejného jména. Turisticky se zatím rozvíjí jen pomalu, co je poznat i na tom, e nejvíce rekreant jsou Španlé, potem pak následují Angliané a Francouzi. eši jsou asi hned na dalším míst, protoe Nmci ani Rusové zejm tuto krásnou oblast zatím neobjevili! Místní stedomoské pobeí je pitom asi nejteplejší a také nejsušší na celém Pyrenejském poloostrov. Však se také nazývá Cala calida – tedy Teplé pobeí. A pozor – to nemluvím o Mar Menoru, malé a mlké lagun, oddlené od  Stedozemního moe uzoukou kosou, kde je teplota  velmi slané vody  ješt vyšší o 2°a °4°C. a i mén otuilí se tam mohou koupat i v listopadu!
 
I kdy jsem bohuel odlétal s menším ischiasem, bez problém - spolu  tém se dvma stovkami dalších lanících po teploukém moi (vtšina si vybrala práv Mar Menor) – jsme pistáli po necelých tech hodinách píjemného letu v pl desáté dopoledne na nejmenším mezinárodním letišti v Evrop v San Javieru. Za další hodinku nás autobus dovezl podél Mar Menoru a Cartageny do malého pístavního msteka Puerte de Mazzarón. Za zmínku snad stojí, e po celé té cest je mono vidt krom krásných scenérií vlevo i vpravo také celou adu opevnní z rzných období. Samozejm nejvíce tch ze ticátých let minulého století, ale i tch „protipirátských“ z období od poloviny 16. do poátku 18.  století. Vojenské záleitosti však nejsou mé hobby, zcela mi pozdji postailo zhlédnout pár kanon na hradbách v Cartagen. A tak se radji pokusím vylíit náš týdenní pobyt v Puerto de Mazorrónu, co je vlastn pístav nejblišího „okresního msta“ – tém 40ti tisícového Mazarrónu.
 
Mazarrónský záliv je od severu chránn podhím Sierry de la Almenara, které je dlní oblastí u doby kartaginské. V samotném zálivu je více ne 35 pláí a v tsné blízkosti našeho hotelu, který byl letos na jae nov zrekonstruován, jsme mli na vybranou tyi, jednu hezí ne druhou. Všechny jsou mlké, vtšinou písité, a i lovíkové mé výšky staí a do vzdálenosti nejmén 100 metr od behu! To byla sice jistá nevýhoda pro zdatné plavce, ale naopak se zde vyili všichni další, protoe voda mla kolem 25°C. a do vzdálenosti asi 30 metr, kdy byla jen po kolena, mla urit kolem 30°C.! Na svj ischias jsem tak rychle zapomnl, ale vlastn jsem zapomnl i na to hlavní – v druhé polovin zde u bylo po hlavní sezón. A tak dopoledne byly pláe tém pusté a vdy vzorn uhrabané a odpoledne se pak koupalo jen pár desítek lidí! Zmínit také musím jednu asovou zajímavost. I kdy místo leí u na západní polokouli, kupodivu zde mají stejný letní stedoevropský as! Znamená to, e Slunce kolem podzimní rovnodennosti vycházelo a kolem 8. hod. a zapadalo kolem 20. hod. Nebudu provokovat a o konzumaci jídel a nápoj radji pomlím – mli jsme all inclusive, tedy co hrdlo ráí! Personál velmi milý. A pro zajímavost – asi po pl století jsem opt jedl telecí steak!
 

Na krátkých procházkách po vydatné snídani a naveer na delších, ped ješt vydatnjší a pestrou veeí jsme stídali smr západní se smrem východním, kde se nachází centrum Puerta de Mazzarónu. Je zde i pístav stední velikosti a na nad ním na asi 150ti metrovém návrší je velká socha Krista. Po veei nás píjemn bavily malé dti pi roztomilých diskotékách. Následné taneky dosplák u pro nás ale moc nebyly, i kdy se organizátoi moc snaili…
 
Asi je známo, e nejsme ádní velcí turisti, a tak na jediný zájezd jsme jeli o víkendu do Cartageny, protoe zde jezdí více autobus ne ve všední den. Toto msto je jedním z nejstarších ve Španlsku a zaloil ho mezi roky 228-221 p.n.l.  kartáginský  vojevdce Hasdrubal  - Sliný, (pedchdce známjšího Hannibala). Zaloeno bylo mezi pti pahorky na menším poloostrov zejm i proto, e se v blízkosti nacházela stíbrná ruda. Brzy ale toto msto dobili ímané, pobyli zde pes 600 let a u ped zaátkem našeho letopotu zde bylo postaveno ímské divadlo, dnes nejdleitjší archeologický klenot msta. Ve vlád nad Cartagenou se pak postupn vystídali Vandalové (od r. 425 n.l. ), Vizigóti (476), Arabové (711) a nakonec Španlé (1269).
 
Kadá mince má dv strany, a tak nyní pichází horší ást našeho murcijského pobytu. Cartagena má dnes 200 tisíc obyvatel a tisíciletými památkami je doslova nabita. Bohuel jsme toho hned ze dvou dvod píliš mnoho prohlédnout nestihli. Jednak jsme na to mli jen asi pt hodin a navíc m poprvé vbec pepadl na naších subtropických i tropických zájezdech kolem poledne „úeho-úpal“! Pesto jsme se stihli pokochat krásnými vyhlídkami na hradbách i  pohledy na nádherné domy, sochy a obrazy ve starých ulikách a na nábeí. Ze starých tisíciletých památek jsme toho ale moc nestihli… Vele tak doporuuji všem, a si nco o Cartagen „vygooglují“. Jinak fru fotek jsem dal do svých galerií.
 
Noc radji nebudu popisovat… Sice jsem se brzo jak-tak zmátoil a opt se koupal. Ale asi to byla kombinace s njakým virem, nebo mj aludek „trochu“ stávkoval, co znamenalo v dalších tech dnech znaná muka pi pohledu na mé spoluhodující! Dokonce jsem si veer jako drink dával hemánek! Bohuel na samý závr našeho jinak bájeného pobytu „navštívil“ ten „mj“ virus i mou manelku, take si také „uila“ své… Proboha - to je njakých teek a vykiník, radji budu konit!
 
Zpátení let byl ješt hezí ne ten první, ale opt mi „osud“ nepál a místo u okénka jsem opt nedostal. Aklimatizace do chladnjšího mírného probíhá nyní dobe a nad fotkami trávím snad více asu ne je záhodno!

Více fotek si prohlédnte ve fotogaleriích:

Cartagena
Puerto de Mazarrón 2
Puerto de Mazarrón 1
Španlsko - Murcie


 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 07.10.2017  08:21
 Datum
Jmno
Tma
 07.10.  08:21 Kvta :-)))
 07.10.  08:20 ferbl