Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Slavomr,
ztra Zdenk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nespravedlnost djin (2/2)
 
Pokud se posuneme v ase kupedu a zastavíme se u Václava IV., uznejme, e jablko padlo skuten ponkud dále od stromu, ne se ekalo, a chybly mu nadto otcovy diplomatické schopnosti a dovednosti vbec. Ale nezapomínejme na dv vci. Tatík Karlík nasadil laku proklat vysoko, to za prvé. Hlavn však, a to je dleité mít na pamti, v dob Vaškovy vlády se projevila ada problém, které buto pedtím pouze bublaly pod povrchem, nebo ani neexistovaly.
 
Pedn se tu objevilo papeské schizma – dva námstci boí na zemi, oba prohlašující, e jen oni jsou tím pravým, a po urité dob se ke dvma voucím kohoutm pidá ješt tetí. No hrza. Dnes by nás taková situace moná pobavila, nicmén tehdy? Ve stedovké kesanské Evrop? Prs… pršvih a na pdu! A kdo to ml ešit? Samozejm Václav z titulu ímského krále, kam ho instaloval – jak jinak – papá. Jene jak? Nic podobného se nikdy pedtím nestalo! A tak se krize církve a spolenosti stále prohlubuje a blíí se okamik, kdy na scénu vstoupí Mistr Jan Hus…
 
Zárove propuká i hospodáská krize a v 80. letech se pidá ješt mor. echy zasáhne jako první a v plné síle. K tomu konflikty se šlechtou. Nemysleme si, e ptky s velmoi za Karla nebyly. Jene nyní nabývají podoby otevené vnitní války. A tak, ani bych omlouval krále, kterého íšští kurfiti (volitelé) sesadili z trnu jako „neuiteného, líného a zcela nezpsobilého“, jen upozoruju, e je záhodno nahlédnout na celou vc ze širší perspektivy.
 
A nezapomínat ani na to, e samotný Václav po vlád nijak nebail. Špatn zvolená výchova zpsobila, e k panovnickým povinnostem cítil odpor, ješt ani neusedl na trn… Pro se pak tolik divit, e od nich neustále utíkal k zábavám, lovm a pitkám na svých oblíbených hradech? Kolik lidí se dnes nechová stejn? Nesnaí se aspo na chvíli utéct z reality? Bohuel u vladae je to vidt o nco víc a následky jsou horší ne u „obyejného“ lovka.
 
A co ta šelma ryšavá, jak pojmenoval Zikmunda Lucemburského radikální praský kazatel Jan elivský? Hned na úvod vyplouvá stará bolest: Zikmundovi se klade za vinu smrt Jana Husa. Dal mu ochranný glejt a… a 6. ervence 1415 hoí nebohý mistr na kostnické hranici. Jak je to moné? Docela jednoduše. Zikmund byl v té dob králem Svaté íše ímské, tudí pedstavitelem svtské moci, a ochranný list platil pro prjezd oblastmi íše. Husa upálila katolická církev. Nad ní a nad jejím rozhodováním postrádal Zikmund kontroly. Co se dá namítnout, e mohl zakroit pomocí hrubé síly, Husa zachránit vojensky. Jene… takový krok by byl ze Zikmundova pohledu krajn netaktický v cest za císaskou korunou. Navíc slavil úspch, kdy koncil zvolil nového papee Martina V. a sesadil ti pedchozí. Co Husova smrt rozpoutá, si tehdy asi stí kdo dokázal pedstavit.
 
V souvislosti s tím se nám vyrojí další „pitující“ okolnost. Zikmund táhl proti echám v ele kíové výpravy – a to ne jednou. Ale co kdo ekal jiného? Husité v té dob platili, oima katolické církve, za kacíe, Zikmund byl ímský král a ergo opora papee, navíc legální ddic eského trnu! Po korunovaci v roce 1420 byl následn na áslavském snmu sesazen. Vyítal se mu Hus, kíová výprava, a e jaksi nkam zašantroil Braniborsko. To Braniborsko, které pipojil Karel IV. a ustavil, e nikdy nemá být odtreno od eského státu, zárove však to Braniborsko, které moudrý panovník odkázal synovi a dal mu tím pádem moc s ním nakládat…
 
A co teprve husitství? Další kapitola sama pro sebe. Na jedné stran vrchol eských djin. Doba, kdy se statení bojovníci kalicha ubránili celému svtu a vymohli na basilejském koncilu uznání pijímání podobojí, tedy tvrtinu svého programu a snaení. Epocha, která si zaslouí obdiv. Tak vypadá jedna strana mince. Pravdivá, líbivá, el i do jisté míry idealizovaná. Ta druhá strana je rovn pravdivá, ale u o poznání mén hezká. Jedná se o dobu, kdy je pustošena zem a u katolíky i kališníky, kdy se eský stát dostává do hluboké krize politické, náboenské a hospodáské, doba, kdy jedni bojují za ideje a druzí pod jejich rouškou kradou, doba, po jejím konci u husité nejsou kacíi, le celé království se ocitá v mezinárodní izolaci a nikdo netuší, co bude dál… Jene to u nezní tak pkn, tak se o tom radši moc nemluví.
 
Take co závrem? Historie je jako mince. Vdy má dv strany a nikdy není ernobílá.
 
Tomáš Záecký
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 08.10.2017  18:34
 Datum
Jmno
Tma
 08.10.  18:34 Tom Zeck Podkovn za ohlasy
 06.10.  17:54 ferbl
 06.10.  08:23 Von
 06.10.  07:31 Svatava
 06.10.  06:14 Gustav