Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Slavomr,
ztra Zdenk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nespravedlnost djin (1/2) 
 
Kadý národ má své hrdiny. Významné osobnosti, nad kterými se dme pýchou. Ty, je oslavuje a uznává. Zárove se však v jeho pamti najdou i nepátelé, zrádci, škdci, negativní a neádoucí postavy. A u hodní i zlí, nkdy se ve škatulce ocitnou ne úpln po právu. Platí za jeden z rys djin, e se nezídka dopouštjí nespravedlnosti. Nebo snad stojí na vin špatná pam národa? V eském prostedí bychom našli vícero píklad a jist i jinde, jak se mnohdy fakta rozcházejí s obecn vitým mínním. Zajímavé svdectví o tom vydává i vláda lucemburské dynastie na eském trnu.
 
Byli tyi. Jan, Karel, Václav a Zikmund. Na královském stolci sedli od roku 1310 do roku 1437. A zatímco druhý z nich, Karel IV., se vryl do pamti všech jako jeden z nejvtších ech (dokonce triumfoval v celorepublikové anket na toto téma), zbylý triumvirát dopadl neslavn. Jan, král cizinec a král diplomat, se v hodinách djepisu píliš neeší. Moc tu nepobyl, a kdy, vracel se pouze pro peníze na svá dobrodruství a zastavoval kvli nim královské hrady a majetek. Václav IV., syn tolik nepodobný otci, a se tomu nechce vit. „Oddaný rozkoším, vyhýbající se práci, daleko dbalejší vína, ne království svého,“ napsal v Historii eské pozdjší pape Pius II. A Zikmund? Ta liška ryšavá, co zašantroila Braniborsko, nechala upálit Mistra Jana a ješt proti echám organizovala kíové výpravy? Jaký jiný náš panovník je v národním povdomí zapsán tak negativn?
 
Toliko stereotypy, se kterými se setkáváme – bohuel – i dnes. Ponechme te v klidu spát Karla IV. Zaslouí si to, vdy byl jedním z nejvtších panovník v evropských djinách vbec! Vyrovnat naše souasné politiky na sebe, nebudou mu šahat ani po paty, nato po kotníky. Osoba Karlova formátu nám v dnešní dob zoufale chybí a je to znát…
 
Kadopádn k tatíkovi. Pízviska král cizinec, král diplomat, jsou piléhavá. Vijme se však do tehdejší situace. eská reprezentace se po vymení Pemyslovc a tyech nepíliš šastných letech domluví s Jindichem VII. Lucemburským, králem Svaté íše ímské, na Janovi jako budoucím vládci. Pitom sotva dovršil trnácti let! Je vychovaný v rozdílných pomrech a názorech, pichází do neznámého prostedí ovládaného sebevdomou šlechtou, neumí slova esky a o tyi roky starší manelka, Eliška Pemyslovna, taktn eeno, nepedstavuje zrovna ideální druku. Šlechta ho navíc nutí k tomu, aby se místo cizími rádci obklopoval domácími velmoi, kteí – aby toho nebylo jo málo – ješt soutí mezi sebou navzájem.
 
Jak tohle asi mohlo dopadnout? No blb… Pedstavme si – s trochou nadsázky samozejm –, jak njaký nebohý kluk z ciziny rovná tu naši dnešní sebranku do lat… Moc to nejde, co? A tak po letech ptek a petahování, vzájemných intrik a nejrznjších boj pedává nakonec Jan moc v zemi do rukou šlechty a orientuje se na zahraniní politiku. Asi nebudeme daleko od pravdy, kdy nás napadne, e ze zdejších pomr byl tehdy mírn… roztrpený. A za sedm století se toho zase tolik nezmnilo, e…?!
 
Pesto se Honza za hranicemi snail. A jak! Pipojil Slezsko. Ale pozor, ne ten zbyteek, co nám zstal po prohraných válkách o rakouské ddictví, nýbr Slezsko celé! A trvale k echám pilenil i Chebsko, tehdy tikrát tak velké. A jeho význam nejlépe ilustruje úsloví, které se tehdy vilo v Evrop: „Bez Boha a eského krále nelze vyídit svou vc“. Krom toho  Jan zametl cestiku na íšský trn prvorozenému synátorovi, co si rovn zaslouí pozornost.  On to byl tehdy sakra kumšt! Kájovi nespadl trn krále (a pozdji císae) Svaté íše ímské do nárue jen tak pro nic za nic, pouze pro jeho hezké oi. Kdepak.

 
 
Dokonce i školákm je dobe znám Janv tragický konec v bitv u Kresaku. Slepý se zde nechal vést pímo doprosted bitevní vavy. Jist nepoítal s tím, e by peil. Rozhodl se tak ukonit ivot zpsobem hodným opravdových hrdin. Svdí to o jeho nesmírné statenosti a zárove i vrnosti a loajalit vi francouzskému spojenci Filipovi VI. Eduard III., anglický král a vítz bitvy, údajn nad Janovou mrtvolou pronesl: „Padla koruna rytístva, nikdo nebyl podobný tomuto eskému králi.“ A u je to skutenost, i spíše pouze báje, podobné legendy v sob mívají alespo zrnko pravdy. A Jan byl panovník, který si uznání zaslouí.
 
Pokraování za týden…
 
Tomáš Záecký
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 29.09.2017  08:11
 Datum
Jmno
Tma
 29.09.  08:11 Von