Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Bull – shit
 
Ve slévárn pracovali peván emigranti. První, co se nauili jeden od druhého, byly australské nadávky. Vladimír takovou mluvu nesnáší. Anglitina nám stále dlala potíe, a tak nebylo divu, e docházelo k astým nedorozumním.
 
Hned krátce po píjezdu do Melbourne jsme se napojili na Babtistický kostel a to nejbliší v našem okolí. Zajímavé bylo, e u o nás vdli od vících ze Sydney, kteí se snaili, abychom se v novém prostedí necítili osamoceni. Zaala nás navštvovat jedna australská rodina. Jedno krásné odpoledne u šálku aje Vladimír horliv vysvtluje nco naší nové pítelkyni Pam a ona jemu.
 
Vtom jí íká, e všechno, co se prakticky.nyní od ní dozvdl, je „bull-shit“. Do eštiny peloeno: Lejno, ale v anglitin je to zdraznno „býí lejno“. To aby bylo jasné, e je to opravdový nesmysl. Tato anglická nadávka je zde bná. My eši si nadáváme po svém a uíváme jiné vhodné nadávky ladící naší eštin.
 
Naše pítelkyn, která nás zatím moc neznala a ješt navíc velice náboensky zaloená, vyteštila na Vladimíra oi v údivu, co to slyší. Její manel Don se tak njak divn ošíval. Také cítil pohoršení nad vysloveným slovem.
 
Vzáptí se Pam laskav podívala na nevinn koukajícího se Vladimíra a ptala se, jestli ví, co práv ekl? Vladimír suverénn prohlásil, e ví, e „ona nemá pravdu“, to e ekl.
 
Pam však trpliv vysvtluje, e to však není hezky eeno, e to bylo sprosté. Vladimír se zamyslel a já také. Nad tím jsme pedtím nepemýšleli. V té zatracené slévárn to Vladimír slyšel skoro za kadou vtou, z ní by to dávalo smysl. Cítil se velice špatn. Omluvil se Pam i Donovi, e netušil, co vlastn íká. Pozdji si všechna slova, co neznal, radji pedem ovil a nevyslovoval je, pokud neznal pravý význam anglického slova.
 
Chtl se vyhnout dalším trapasm, kterých bylo i tak dost pi výuce tohoto, pro nás nového, jazyka.
 

* * *
 
Nová licence
 
Kdy mne George se Stellou pijímali k nim do salónu, ukazovala jsem jim licenci a diplom ze Sydney. Nic takového neznali. Ta moje námaha a zkouška platila jenom ve stát N.S.W (Nový Jiní Wels).
 
Victoria mla své zákony, své dohody, své licence. Stella zatelefonovala na patiné úady a bylo jí eeno, e musím dlat novou zkoušku a získat píslušné dokumenty ve stát Victoria. Úpln jsem se zhrozila. Stella s Georgem m však ujišovali, e mn pomou. Musela jsem si koupit knihu s jejich poadavky a nejenom e vyadovali praktickou zkoušku, ale také teoretickou. Úpln mn to vzalo náladu a chu v tomto mst nco zaínat. V tu chvíli jsem se chtla otoit na podpatku a šup zpt do Sydney. Takhle jednoduché to však nebylo. Peníze na další bezhlavé pemístní nebyly. Museli jsme nco našetit. Dali mn termín pl roku na nauení se otázek z knihy. Bylo jich tam pes dva tisíce a s tou mojí anglitinou...?!
 
Po ase jsme uznala, e to tak všechno mlo být. Díky té bichli jsem se neuila termíny, které jsem dosud neznala, a to byl další dobrý skok ve výuce anglitiny.
 
Stalo se obdobn co v Sydney. Modely ke zkoušce se sehnaly v salón. Nejdíve tedy teoretická zkouška, kde mn dali dv monosti – písemný test nebo ústní rozhovor.dala jsem pednost ústním zkouškám. Vyzpovídal mne mu italského pvodu. Po hodin nervového naptí se m zeptal, jestli u jsem si naplánovala, kdy pijdu na praktickou zkoušku. Ulevilo se mi. Dal mi tím jasn najevo, e jsem prošla. Moná se mnou i cítil a pimhouil snad ob oi, nevím dodnes, co jsem tam všechno blekotala.
 
Praktická zkouška následovala za krátkou dobu po teoretické a krásn zarámovaný dokument a moje licence, e mám povoleno provozovat emeslo ve stát Victorie, visel v Salónu na stn hned vedle diplomu Georgeho.
 
U se tedy nikde nesthuji. Nebudu pece dlat kadenické zkoušky v kadém stát, ve kterém se v Austrálii rozhodnu ít. Pipadalo mi to absurdní. Nedovedla jsem si pedstavit, e by se nco podobného mohlo stát v eskoslovensku. Jestli se mn ješt nkdy nco takového bude opakovat, budu snad nejvzdlanjší kadenice se zásluhou a nominací na vysokou holiskou.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 27.10.2017  15:14
 Datum
Jmno
Tma
 27.10.  15:14 Von
 27.10.  11:06 oga jankov