Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Matou,
ztra Darina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

... a ješt jednou krokodýl
 
Kdy jsem naposledy napsal lánek o chovu krokodýl pro jejich ki a nejen ki, ale i maso, výtený to vývozní artikl do zemí, kde je toto povaováno za pochoutku, snesla se na moji hlavu výtka, e takovéto nelidské vyuívání ubohých krokodýl obdivuji a e mu dokonce fandím. Odbyl jsem tehdy toto obvinní mávnutím ruky, mj lánek ml být pouze pokusem o reportá z krokodýlí farmy a ne filozofická úvaha o správnosti, i nesprávnosti prmyslového vyuívání tchto roztomilých potvrek. Trvalo mi njakou dobu (jak u to v pokroilém vku bývá) ne jsem se zaal obírat otázkou, jaký mám na toto téma ve skutenosti názor a zde je výsledek.
 
Tuším, e to bylo práv ped tyiceti lety, v roce 1972, kdy byl v Austrálii vydán zákaz lovu krokodýl, tedy jejich hájení, aby se zabránilo jejich vyhynutí, zejména na severu Austrálie, kde se vyskytují. Ped tímto datem krokodýl pekotn ubývalo, zásluhou profesionálních lovc, kteí je stíleli práv pro cennou ki, pemovanou v drahé kabelky a boty a podobné luxusní zboí. Za uplynulých tyicet let se však krokodýlí populace do znané míry zotavila z pedcházející pohromy a nastala otázka, jak ešit problém se vzrstajícím potem krokodýl na severu Austrálie. Ozvaly se hlasy pro zrušení hájení krokodýl a dokonce pro monosti odstelu krokodýl „sportovci“, ochotnými zaplatit znanou ásku za pochybné potšení vypálit smrtící kulku. Toto se však nezdálo práv tím nejvhodnjším ešením a nastala otázka, jak vzrst krokodýlí populace ešit.

 
 
Nyní snad nco málo o tchto, t.zv. „Slanovodních krokodýlech“. I jejich oznaení není zdaleka pesné, nebo neijí pouze ve slané moské vod (kde byli spateni mnoho kilometr od pobeí), ale pronikají do ek, mnohdy stovky kilometr od moe. Samiky tchto krokodýl dorstají do velikosti ty metr, zatímco páni krokouši dosahují délky pti a šesti metr, jeden zdroj uvádí dokonce metr sedm, co se mi zdá ponkud pemrštné. Váha takového krokodýlího pantáty me potom dosáhnout tisíc kilogram. Dosáhnout takového rozmru a váhy není však v ádném pípad snadné a neproblematické. Statistiky uvádjí, e pouze jedno procento vajíek a mláat z nich vylíhlých, které pelivá krokodýlí matka naklade, má nadji na peití.

Vajíka se mnohdy stanou vítanou zmnou jídelníku nkterých pták, krys, ps dingo a ani obrovská guana tímto soustem nepohrdne. Pokud se malý krokodýlek šastn z vajíka vyklube, nemá zdaleka vyhráno. Na souši ho ohroují nkteí ptáci, ve vod potom nkteré ryby a i starší píbuzní. Jak známo, statistika je pesný souet nepesných ísel, ale i kdyby ta nadje na peití byla dvouprocentní, nezdá se to být problémem. Statistika však dále uvádí, e samika naklade v prmru tyicet a padesát vajíek najednou a bhem ivota vyprodukuje vajíek zhruba dva tisíce a to není práv zanedbatelný poet. Jak si vysvtlit toto pemnoení, jak ped zákazem lovu krokodýl, tak i po nm.
 
Píchod bloch na tento kontinent znamenal katastrofu pro mnoho druh ivoich, ijících v Austrálii, pro nkteré z nich však nastala zmna k lepšímu. Bohaté pastviny, vzniklé po vykácení pvodní buše, vítaný to zdroj pro klokany všech druh a velikostí, kteí se velice rozmnoili. A pro krokodýly? Tm nastaly opravdu zlaté asy. Jejich pvodní jídelníek, sestávající z klokan, sem tam domorodého psa dingo a nkdy, zídka kdy, neopatrného aborigionála, byl velice jednotvárný. Potom pišli evropané a rozšíili jídelníek o kravky tuné, ovce, psy nejrznjších ras a také neukáznné turisty, kteí se nezídka stávají pro krokodýly vítanou pochoutkou. A tomuto bohatému sortimentu a etnosti potravy patrn vdíme za prudký rst krokodýlí populace.
 
A nyní se vrame na tu krokodýlí farmu. A na tomto míst bych rád místopísen prohlásil, e nemám nejmenší pochyb o tom, e provozovatelé této farmy neinvestovali miliony dolar do tohoto mamutího podniku proto, e planou láskou ke krokodýlí havti, ale pouze a jedin pro neestný mamon. Podívejme se na to však ješt z jiného úhlu. Vajíko vyprodukované samikou se velice brzo ocitne v inkubátoru a jeho šance na peití je neporovnateln vyšší, ne je tomu v pírod. Tém stoprocentní šance postoupit o stupínek dále, vyklubat se z vajíka. A tu ji eká krm vydatná a i další starosti o obivu jsou zbytené. ivot je potom tráven v naprostém bezpeí, nehrozí ani nebezpeí ve form starších píslušník rodu, neb ijí oddlen, podle velikosti. V zimních msících, kdy i na severu Austrálie je chladnji, jsou bazény, ve kterých ijí, napájeny teplou vodou z místního ttinového cukrovaru, aby neklepali zimou ozubením. Potom ovšem píjde konec všem radovánek, ale není o nic rozdílnjší od osudu telátek, prasátek, jehátek a ostatních ivých tvor, kteí skoní na našich talíích, pokud ovšem nejsme práv naladni vegetariánsky.
 
Po delší úvaze jsem tedy došel k názoru, e a není industriální chov krokodýl pro jejich ki a maso bez problému, je to jedno z ešení nejlepších.
 
V souasné dob je bráno v potaz i jiné hájení, raloci všech druh jsou v australských vodách zákonem chránni. Bhem tohoto roku došlo v Západní Austrálii ji k pti smrtelným útokm na plavce a surfae a byl to obvykle ralok nazývaný
 
Great White (Velký bílý), který napadá lidi. Uvauje se tedy o tom, zda je opravdu nutné poskytovat tmto nebezpeným druhm ochranu.
 
Související lánky:
V Masn velkej nával byl...
 
Zdenk Reich
* * *
Zobrazit všechny lánky autora
 


Komente
Posledn koment: 03.09.2017  09:22
 Datum
Jmno
Tma
 03.09.  09:22 ferbl