Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Matou,
ztra Darina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

V Masn velkej nával byl…
 
Velice mnoho vody proteklo korytem Berounky od doby, kdy jsme s kamarádem Karlem usedali na jejím behu u malého ohníku ped stanem, popíjeli aj, i nco ostejšího a kdy Karel „hrábl“ do strun kytary a pehrál a pezpíval svj oblíbený repertoár. Po „Teskn huící Niagae“, „Bílé paní na hradu Okoi“ a „Dávno vyhaslých pistolích“ a jiných trampských písnikách, pišla zpravidla na adu i ta, její první sloka zaínala pro onu dobu píhodným a jak se pozdji ukázalo pímo prorockým veršem:
 
V Masn velkej nával byl
prodával se krokodýl
pl kila za kaku
šlo to jako na draku.
 
(Pro ty z mladší generace kdo neví, co to byla Masna, vysvtlení. Za vlády jednoho Klementa, dvou Antonín, jednoho Ludvíka a jednoho Gustáva to byla sí obchod, ped kterými stávaly hospodyky frontu v blahé nadji, e se jim podaí zakoupit kousek „flákoty“ na nedli). Nemohl jsem nevzpomenout slova a platnost této písniky, kdy jsem ped nkolika málo lety navštívil na australském tropickém severu, nedaleko msta Cairns, krokodýlí farmu.
 
Neli se však vydáme na prohlídku této farmy, nkolik slov o krokodýlech, ijících v Austrálii, v Severním Teritoriu a severním Queenslandu. Jedná se o tak zvané „Esturine Crocodiles“ neboli, jak se jim zde íká, „Salties“. Tento název je však do znané míry zavádjící, mohou ít pohodln ve slané moské vod (asto putují daleko do moe, byli zaznamenáni a tisíc kilometr od pobeí), ale stejn tak se nacházejí i v ekách, daleko ve vnitrozemí, asto desítky a stovky kilometr od moe. Jsou to potvrky, jejich pedkové údajn sdíleli tuto zemkouli s dinosaury a za tch odhadovaných 240 milion let se v podstat nezmnily. Jsou perfektn vybaveni k lovu v kalných vodách místních ek, jak se o tom pesvdil nejeden bláhovec, tsn ped tím, ne se stal jejich veeí, kdy si šel zaplavat do eky navzdory varujícímu upozornní (viz foto). Pochopiteln, e se tím pádem netšili velké popularit a díky profesionálním lovcm, kteí je stíleli pro jejich ki, a tm, kteí je stíleli ze „sportu“, došlo v Austrálii tém k jejich vyhubení. A tak byli „Salties“ vládou zaazeni zaátkem sedmdesátých let minulého století mezi ohroené druhy a jejich lov byl zákonem zakázán. To ovšem vedlo k tomu, e poet krokodýl v ekách prudce vzrostl a zaaly s nimi být nemalé problémy.

 
 
A tak njaká moudrá hlavika pišla na docela dobré a finann úspšné ešení. Nebezpení jedinci byli odchytáni a pouiti na krokodýlích farmách jako základ nového prmyslu, chování krokodýl pro jejich ki a maso.
 
Farma, kterou jsem navštívil, patí mezi ty nejvtší, i kdy byla zaloena ped pouhými nkolika lety, v roce 1995. Úkolem více jak dvou stovek dosplých krokodýl je naklást co moná nejvíce vajíek, ze kterých se potom v inkubátorech líhnou krokodýlí mláata. Sbr vajíek, nakladených v hustém, tropickém porostu, není ovšem tak jednoduchý, jako vybírat slepií vajíka z kurníku. Po odlákání samiky a za pomoci dvou ozbrojených asistent jsou vajíka opatrn vybrána z hnízda, nebo kadé z nich má potencionální hodnotu zhruba sedmi tisíc australských dolar. Teplota v inkubátorech je udrována na hodnot mezi 31 a 33 stupni Celsia. Dvod je jednoduchý. Sameci krokodýl rostou podstatn rychleji neli samiky a inkubaní teplotou lze ovlivnit, co se z vajíka vyklube. Mezi zmínnými 31 a 33 stupni se z vajíek vylíhnou sameci, pi teplot pod, nebo nad touto hodnotou se líhnou samiky.

 
 
Krokodýlí drobotina potom putuje do Darwinu, kde je ješt vtší teplo a kde tím pádem rostou ješt rychleji. Po dvou letech se potom vracejí na farmu do Cairns, kde se jim dostává veškeré pée a hojné potravy. Aby i v zimních msících, kdy je ponkud chladnji, nepestávali rst, jsou jejich „bazény“ vyhívány teplou vodou z nedalekého ttinového cukrovaru. Podle informací, které nám byly poskytnuty, tchto krokodýlích „dorostenc“ farma chová asi sedmnáct a osmnáct tisíc. Ve vku zhruba ty let dorstá tento druh krokodýl délky mezi 150 a 175 centimetry a jejich dny jsou, tak íkajíc, seteny. Na farm, kterou jsem navštívil se ti dny v týdnu  „sklízí“, ke se oistí, nasolí a bhem nkolika málo dn je dopravena letecky do Francie a Itálie, kde jsou odborníci na další úpravu a barvení ke, ze které se potom vyrábjí rzné, ne zrovna nejlevnjší módní doplky. Bylo nám eeno, e kabelka z kvalitní ke stojí a 25 tisíc australských dolar a je na ni znaná ekací doba. (Je-li tato informace naprosto pesná, za to neruím). Vtšina masa, ale i vnitností je exportována do Asie, kde je to povaováno za delikatesu. Sám jsem zkusil krokodýlí maso ped nkolika lety v Darwinu a musím piznat, e mi je vepový, nebo telecí ízek milejší. Chu krokodýlího masa je nco mezi kuetem a rybou. Mám rád obojí, ale ne práv na jenom talíi.
 
Mnohý milovník zvíat bude patrn cítit znané pohoršení nad tímto prmyslovým vyuitím krokodýl. Skuteností ovšem je, e ve volné pírod mnoho nakladených vajíek padne za ob rzným plazm, ptákm a mnohdy nezkušená krokodýlí matka vybere místo naprosto nevhodné a vajíka zahynou. I kdy se z vajíek úspšn vylíhnou malí krokodýlci, nemají zdaleka vyhráno. Jsou vítanou potravou pro nkteré ptáky, ryby a pochopiteln i pro vzrostlejší píbuzenstvo. Statistiky uvádjí, e pouze jedno procento vylíhlých krokodýlích mláat v pírod dosáhne dosplosti.

 
 
Snad ješt pár slov o tch, kteí dospjí a stanou se nebezpenými. Jak jsem se ji zmínil, nejeden turista, nedbalý etných upozornní, zaplatil svojí neukáznnost bu ivotem, nebo alespo váným zranním. Obvyklou potravou krokodýl jsou klokani, ovce, psi a v mnohých pípadech i hovzí dobytek, který se pijde k ece napít.
 
Jen pár pípad pro ilustraci. Manelská dvojice, dokonce znalá nebezpeí krokodýl, vyplula na malé kanoi lovit ryby. Velký krokodýl lunek pevrhl, manelce se podailo doplavat na beh, ale její manel tak šastný nebyl. A ješt jiný pípad, který však dopadl podstatn lépe. Rodinka se utáboila nedaleko eky a bhem noci do jejich stanu vnikl ne práv nejmenší krokodýl, chytil jednoho z nocleník za nohu a zaal ho nemilosrdn táhnout smrem k ece. Ptašedesátiletá babika skoila útoníkovi na záda a zaala s ním zápolit. (To prosím není myslivecká latina). Pochopiteln by neuspla, kdyby další len rodiny nepispchal s revolverem znaného kalibru a krokodýlovi úlovek nerozmluvil. I tak odváná babika utrpla, pokud se dobe pamatuji, zlomeninu ruky a vyhlédnutá ob znaná zranní nohy. V tomto pípad „krokouš“ dopadl nejhe.
 
Snad jen pro upesnní. Dosplý samec tohoto druhu krokodýla dosahuje délky pti a šesti metr a váhy a 800 kilogram, a proto zdvoile prosím.
 
Nikdy nechote plavat do eky, kde tito drobeci ijí.
 
Pokraování za týden...
 
Zdenk Reich 
* * *
Anotaní obrázek © František FrK Kratochvíl


Komente
Posledn koment: 28.08.2017  15:50
 Datum
Jmno
Tma
 28.08.  15:50 Vclav Pro pan Milunu aneb Kabelky a rukavice z vepovice ...
 28.08.  08:44 ferbl
 27.08.  10:06 miluna
 27.08.  09:41 zdenekJ