Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

SEDÍCÍ LEV V ESKÉM STERDOHOÍ

Název je moná zavádjící, ale osamlý znlcový vrch Boe v eském stedohoí, strmící jin od Bíliny tém z roviny do výšky 539 m, me z nkterého úhlu pipomínat sedícího lva. Poprvé m napadlo toto pirovnání pi rozhledu z Doubravského vrchu u Teplic. Boe, na rozdíl od ostatních stedohorských kopc, má tém kolmé svahy, hluboké skalní prrvy. Je pokládán za nejvtší znlcový masiv v Evrop. Krom sopené innosti se na jeho utváení podílelo i mrazové zvtrávání, kdy vznikly skalní sloupy, ve a jehly, puklinové jeskyn a sut. Další podíl na tvarování tohoto vrchu má samozejm i eroze.
 

Boe se me pochlubit velmi bohatou kvtenou. Zahrnuje asi 500 druh rostlin, z nich mnohé jsou vzácné a chránné, napíklad hvzdnice alpská, hvozdík sivý, tolita lékaská, kosatec bezlistý, taice skalní, blozáka liliovitá, len rakouský, kozinec dánský, lomikánen trsnatý a další.
 
 
Rozmanitá je i fauna tohoto vrchu. Zmíním alespo lišku, jezevce, zajíce polního, kunu lesní i skalní, lasici kolavu, rejska, výra velkého, krahujce obecného, luvu hajní, dudka chocholatého, krkavce velkého, kavku obecnou, ještrku, slepýše, uovku obojkovou, zmiji obecnou, mloka skvrnitého, nkolik druh stevlík,  z motýl otakárka fenyklového, nkolik druh modrásk a baboek.... Boe byl vyhlášen v roce 1977 státní pírodní rezervací.
 

Tento osamlý kopec nás u delší dobu lákal k výletu, a tak jsme se na Boe vypravili jednoho letního dne ped nkolika lety. Výlet byl krátký, ale dramatický tak, jako je sám Boe. Cesta zaínala na severním úpatí po zelené znace smíšeným lesem s pevahou borovic, které nás pivítaly intenzivní vní. Fascinovala nás divoká scenérie kamení, v nm se uchytily stromy a další rostliny. Skalky s kvetoucím istcem pímým, hvozdíkem sivým a lomikamenem trsnatým, nad ním poletovalo nkolik modrásk.

Picházíme k odboce, odkud je krásný rozhled na elenický vrch a Zlatník, na obzoru se tyí lounské koopce, zahalené v silném oparu. Ani svit slunce není tak intenzivní, obloha je potaena záclonou, vytvoenou asami (cirru), je dusno. Nevstí to nic dobrého, ale my po chvilce odpoinku pokraujeme ve stoupání, které zaíná být ješt strmjší. Byla by škoda výstup vzdát, kdy se nic nedje. Tolik se tším na vrcholové království kamení, které u je tém na dosah - ráda bych si nco z toho alespo naskicovala. Je zvláštní ticho, jen nkde v dáli na severu se ozývá slabouké zahmní.

Zatím jsme celou cestu nikoho nepotkali. A najednou proti nám shora sbíhá nkolik asi šestnáctiletých chlapc, kteí nás varují, abychom dál nepokraovali, protoe to tam vypadá hodn zle.... Váhav postoupíme o nkolik metr výš, kde jsme ješt chránni posledními stromy, a ped námi se otevírá pohled na království svtle šedých znlcových balvan, jim kontrastuje temná še mrak, zakrývajících Krušného hory. Hrozivý pohled, navíc umocnný obasným zablesknutím a slabým zahmním. Ti chlapci mli pravdu.
Moji spolupoutníci se ihned obracejí a nabádají k návratu, zatímco já, oarovaná tímto dsivým pírodním divadlem tu stojím jako pimraená a po chvilce dokonce postoupím o nkolik metr výš a vylezu na kámen, který u je mimo dosah strom. Jsem si vdoma hrozícího nebezpeí, ale je tu nco silnjšího ne strach, nco, co m doslova pitahuje.... “Jano, neblázni, to není ádná legrace!”, ozvalo se za mnou. Teprve te se vzpamatuji a rychle se vracím k ostatním. Všichni pidáváme do kroku, abychom byli co nejdál od vrcholu, boue se zlovstn blíí, hmí stále astji.

 

Slunce se schovalo za mraky, obloha celkov potemnla. Zatím spadlo jen pár kapek, take kameny na cest jsou pkn kropenaté. Nevnímáme nic jiného ne cestu, bíme a ani se nechceme zdrovat vytahováním pláštnek z batohu. Intervaly blesk a hrom se zlovstn zkracují. Nevím, kde jsme pesn byli, kdy se najednou rozsvítila obloha a souasn s ní ozvala strašná rána a já jsem mla pocit, e se zachvla i zem - pímý zásah! Zárove se protrhl tký baldachýn mraen a spustila se taková prtr, e jsme byli všichni okamit jako vodníci. I to patí obas k výletu.

Se vzácnou hvzdnicí alpskou jsme se u nesetkali, ale zaili jsme velké pírodní drama. Kdybych neuposlechla kamarády a zdrela se nahoe o pár minuté déle, asi u bych vám tuto píhodu nevyprávla.

 
Jana Haasová - Vesuvanka
* * *
Náhled do malíské tvorby Jany Haasové
eské stedohoí – obrazy Jana Haasová
Z vernisáe výstavy obraz
Básn - Jana Haasová
Být echem… Jana Haasová, souasná eská malíka a spisovatelka
Další lánky autorky


Komente
Posledn koment: 25.08.2017  21:28
 Datum
Jmno
Tma
 25.08.  21:28 Vesuvjana Alen
 25.08.  13:46 Alena
 24.08.  23:22 Vesuvjana pro Ivanu Lenu, Von a Maru
 24.08.  21:44 Mara
 24.08.  21:06 Von
 24.08.  20:47 Ivana Lena Boe
 24.08.  19:19 Vesuvjana pro Olgu Jankovou, Vendulu a ferbla
 24.08.  14:54 ferbl
 24.08.  13:09 Vendula
 24.08.  11:18 oga jankov
 24.08.  09:52 Vesuvjana Bobo a Kvt
 24.08.  06:55 Kvta asn zitek
 24.08.  06:10 Bobo :-)))
 24.08.  00:18 Vesuvjana Ludmile