Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vtzslav,
ztra Magdalna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mluvíme esky – nikoli hotentotsky! 
 
Další doposud nepublikovaný lánek z nevydané kníky  "I to se me stát... Aneb neván o váném." 
 
"Myslíte si, e by lidé mli pozvednout svj hlas a bránit se kolektivn proti médiím, které nás více i mén cílevdom ubíjejí špatnými zprávami a tím v nás umle podporují a udrují blbou náladu, nebo je to kadého ryze soukromá vc, zda se bránit chce a dokáe, a nám není vbec nic do toho, co si které médium dlá?"
 

* * *
 
K názvu ankety by mohl odborník napsat knihu o nkolika dílech. V moci laika formou anketní odpovdi je mono pouze poskytnout omezený náhled z pozice vlastního názoru. Zstame tedy u toho. 

Tisku se odedávna íkalo sedmá velmoc. Dnes toto oznaení platí pro média jako celek. Úloha médií je tkým bemenem s velkou odpovdností a dopadem v celé veejnosti. Zvládají ho s vtším i menším úspchem. Co vlastn od médií poaduje soudný konzument? Informace, nikoli dezinformace nebo poloinformace, pouení spíše náronjší a nepodceující, nco vzdlání v duchu racionality a reality, nikoli domnnek a iracionality, a konen teba trochu zábavy dobré úrovn vyluující lascivnost bez ohledu na to, jestli si to pokleslý vkus ásti veejnosti peje nebo ne. S obojí orientací máme v reálu co doinní. Proto také divákovi, posluchai a tenái nezbývá ne nastavit proudu mediálních megabyt na jejich promytí hustý cedník své mozkové kapacity. Tolik souhrnn. Nyní tedy jenom nkolik specializovanjších pipomínek do obrovského kadlubu problematiky: 

1. Mluvíme esky – nikoli hotentotsky! 
Úcta k jazyku upadá! Markantním dkazem je jazyková chudoba mládee, její neschopnost se vyjádit kvalifikovan s konenou platností a formulací myšlenky. Staí k vyjadování asi 70 slov, z nich nejmén tetina je nepublikovatelných. Trend prosakuje i do stedních vrstev. Nemalou zásluhu na tomto stavu mají práv média. K mikrofonu se za rzných píleitostí dostává osoba, která zápolí s mateským jazykem obdobn jako bájný Sisyfos s balvanem. 
Ani profesionálové nejsou bez viny. Stujeme si na uspchanost doby, ale komentátoi, hlasatelé ji nejednou podporují. Sypou své zprávy jako od metru a výsledkem je ubreptanost, kokty, pebrepty a prohešky proti kráse jazyka. Skloování íslovek je asto kamenem úrazu: Kdybych za první republiky prohlásil u tabule „e tam bylo kolem osmset lidí“, vyletl bych s ptkou jako raketa. A co teprve – a to jsem slyšel – „bylo kolem osmseti lidí“! Také obliba módních klišé, zavánjících chudobou myšlení, neprospívá obecnému vkusu. Výroky „není to zas a tak dobré“ nebo „nabíjím si na dovolené baterky svého tla, abych mla energii“ a spousta dalších, nesvdí o soudnosti. Bylo by zajímavé vdt, kolik procent lidí je schopno pesn fyzikáln definovat pojem energie. Moná bychom se divili! 

2. Ctíme racionalitu a realitu. 
To by ml být pro média základní zákon. Jaká je skutenost? V souasné dob probíhají diskuse o penních reformách a dalších problémech spolenosti. Po odvysílání diskusí se objeví na obrazovce astrolog, numeroloka nebo jim na rove postavení z oboru pavd, aby zjistili, jak to bude v budoucnu. 
Z postavení planet nebo sestavy ísel obratem zjistí skutenosti, které by podle pravdpodobnosti neekla jen osoba se slabšími duševními schopnostmi. 
Na druhou stranu to chápu: Pedstavte si teba, e z njakého nepochopitelného dvodu provede Jupiter svoji charakteristickou smyku na nebeské klenb práv obrácen! Jaký to bude mít praktický dsledek? Dnes poadovaný poplatek pacienta u lékae bude také obrácený! Léka vám za návštvu vyplatí 30 K jako výraz podkování, e jste ho obtovali navštívit. V lékárn nezaplatíte za léky rovn nic, naopak obdríte bezplatnou poukázku na siln zdraený chléb a peivo, nebo obilniny budou pouity jako surovina pro pohon našich samohyb, aby nedošlo k porušení statistické rovnováhy nehod a katastrof na našich dálnicích. A to u jsme u: 

3. Vyváenosti jako dogma! 
Vdy m zajímalo pro poady, schopné vtáhnout posluchae do stedu poznání, jsou zbyten perušovány popovou prezentací s obsahem, který má sice uritou úrove, ale potem opakování u psobí spíše jako drbání koky proti srsti. Soustednost se ztrácí, úinku poadu není dosaeno. Na dni otevených dveí jsem byl pouen, e jde o to, aby byl vyváen pomr mezi hudbou a slovem. Nic proti tomu, ale s vyváeností je teba postupovat citliv, ne dogmaticky. Prý také do diskuse kvli vyváenosti musí proti jednomu názoru být posazena osoba s názorem jiným. Dotázal jsem se, jestli proti zdatnému vdci a uznávané kapacit ve svém oboru musí být kvli vyváenosti nasazen úplný blbec. Odpov zodpovdného redaktora nebyla lichotivá. Pipomíná mi to fenomen kvótování. V parlamentu, senátu, ve vlád – pomrný poet en jako v obyvatelstvu? O jde? Aby na svém postu byli schopní lidé bez ohledu na pohlaví nebo aby byla dogmaticky zachována vyváenost? 

4. Zábava – to je ošidná záleitost. 
Me být nároná, na vysoké úrovni, kultivovaná nebo naopak pokleslá a lascivní. Srovnejme teba z dívjších dob Oldicha Nového, z mnohem pozdjších Miroslava Horníka, Jana Wericha a ze souasných Jiího Krampola a nebo Zdeka Izera. O rozdílu neteba diskutovat. To, e se lidé smjí pi prezentaci pisprostlých a sprostých vtip, svdí nejen o pokleslé úrovni zábavy, ale i o úrovni myšlení poslucha. Ti si pak pkn zaplácají do rytmu všelijaké muziky obas i mimo rytmus. Lze se ptát, co jdou vlastn na hudební produkci poslouchat – jestli hudbu, nebo pemrštné plácání sousedky rukama. 

Mohl bych pokraovat dalšími body. Ale pro? Bylo by to k nemu? Tak snad jen pání našim mediím pomocí vypjeného sloganu: Vezmte rozum do hrsti a pohlate ho po srsti!
 
Vladimír Kulíek
 
* * *
Ilustrace © František FrK Kratochvíl
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 10.08.2017  07:44
 Datum
Jmno
Tma
 10.08.  07:44 Von
 05.08.  16:47 Vclav Pro pana Ivo i pro tene ST
 05.08.  14:27 Ivo Antuek etina - psno ped 11 lety s opt aktuln