Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Matou,
ztra Darina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ocenní zásluh Sonji Sinclairové
 
V beznu 1939 do Kanady dorazila další rodina prchající ped Adolfem Hitlerem, kterého Winston Churchill s oblibou nazýval "vandrák ze stoky" nebo "kaprál Hitler" a jeho pístup na svt popsal svým nenapodobitelným stylem: "...otevela se prázdnota a do té po chvíli vstoupil šílenec zuivé geniality, schránka a výraz nejvirulentnjší nenávisti, které kdy rozíraly lidské srdce“.
 
Rodinu tvoili prmyslník Richard Morawetz, ped první svtovou válkou blízký spolupracovník Tomáše Masaryka (Masaryk býval hostem Morawetzovy rodiny v Upici), mu s širokými zájmy (psal do Masarykových novin, podporoval Národní divadlo, byl ve správní rad nkolika organizací), jeho manelka Frída Glaserová (doila se úctyhodného vku 103 let), synové Herbet, chemik, ijící v New Yorku (také u pekroil 101 let), Jan (který pevzal podnik vybudovaný v Kanad) a pknou adu let dával se svojí enou Maureen (milovala všechno krásné vetn poezie) pro pátele vánoní veírek. Tetí syn Oskar byl v té dob ve Francii, okouzlen hudebním ivotem Paíe (odkud uprchl prakticky v poslední chvíli). "Jan Masaryk nás navštívil alespo dvakrát bhem války. Bhem jedné té náštvy mn daroval svou fotografii s vnováním:  "Sonje Morawetzove od skorostrýce Jana Masaryka". Mám ji zarámovanou viset nad svým psacím stolem", íká paní Sonja.

 
Všichni po sob zanechali znatelnou stopu: Frída ve svých dtech, Richard v kanadském obchodním ivot, Herbert jako úspšný chemik, Oskar jako hudební skladatel (zaal vlastn komponovat a v Kanad a dailo se mu: po adu let byl svtov nejhranjším kanadským hudebním skladatelem). O slovo se pihlásila i další generace. Helen, dcera Sonji, zastávala úad prezidentky Asociace kanadských banké, a Claudia byla mj. jednou z inspirátor koncertu na oslavu 100. výroí narození svého otce Oscara Morawetze a slovem provázela vysílání koncertu kanadskou televizí.
 
Zetelnou stopu po sob zanechala i Sonja. A ponvad tento lánek je hlavn o ní, zaneme pkn od zaátku: Sonja se narodila v Úpici v eskoslovensku 3. prosince 1921. V lednu 1939 odjela do Anglie, koncem bezna 1939 z eskoslovenska uprchli i její rodie. Nový domov její rodina našla v Kanad. Navštvovala Badminton school. V roce 1940 byla pijata na Trinity College, University of Toronto, a ve svém posledním roce byla redaktorkou studentského asopisu. V roce 1943 se stala lenkou Examination Unit (Canada Bletchley Park - dešifrovací anglická organizace, o té pozdji), kde pracovala do konce války, a pak pešla na ministerstvo zahranií. Sudiky jí zejm urily, e se bude pohybovat v prostedí zvýšeného politického vzrušení: ve svém novém prostedí se úedn a spoleensky stýkala s lidmi jako byl sovtský vojenský atašé, plukovník Zabotin, šéf Igora Guzenka, jeho dezerce v roku 1948 odhalila masivní sovtskou vyzvdaskou innost v severní Americe.
 
V roce 1947 se provdala za leteckého dstojníka. Mli (a doufám, e dosud ijí) ti dti: Michaela, Helenu a Tonyho. V roce 1956 zaala studovat - jako dosplý student - na Novináské škole Carltonské univerzity. Skonila se zlatou medailí. Její kariéra nezávislé urnalistky je stejn obdivuhodná: její píspvky byly uveejnny na rádiu (CBC), v publikacích jako MacLean’s, Canadian Business etc., vtšinou ekonomická témata, ale také s velmi rozdílnou tématikou: "Pestalo m bavit být Novokanaankou" nebo "Jan Masaryk - vrada nebo sebevrada?" Byla autorkou nebo spoluautorkou knih jako pamti Geoge Ignatiefa "The Making of a Peacemaker" a " Shoe Maker to the World" - autobiografie Tomáše Bati. V 70. letech pracovala jako editelka komunikací u firmy Price Waterhouse. Její bohatý ivot je natáen (autorka íká "velmi amatérsky" její dcerou Helenou. První dva segmenty "Early on" a "1938 - into the Abyss". Teprve letos se dozvídáme, e poslední dva roky II. svtové války pracovala pod písahou mlení v kanadském oddlení anglické instituce Bletchley Park, její rozluštní tajného jazyka mezi nacistickým Nmeckem a jeho spojenci hrálo tak významnou roli v zatím nejkrvavjším sporu lidských djin.
 
Bletchley Park byl sídlem britské instituce povené dekódováním tajných komunikací mezi mocnostmi Osy (Hitlerovým Nmeckem, Itálií a Japonskem a kolaborujícími reimy). Instituce, která byla vytvoena v roce 1938, nesla jméno parku, kde se nacházelo její hlavní psobišt leící v Milton Keynes, Buckinhhamshire v Anglii, vzdáleném asi 80 km od Londýna. Od zaátku se tato instituce tšila zvláštní pozornosti ministerského pedsedy Winstona Churchilla, který ji povaoval za jednu z nejdleitjších zbraní moderní války, a od zaátku jí vnoval  nejvtší pozornost.
 
 

Sonja Morawetz Sinclair získává její Bletchley Park pamtní odznak
 
Mezi lidmi, kteí se stali pilíi instituce, byli významní matematici i psychologové. Mimoádné sluby jí prokázaly i celé tídy dvou nejvýznamnjších anglických universit -  Oxfordu a Cambridge. Ale nebyli to pouze Britové, kteí na tomto úkolu pracovali. Jak oficiální prohlášení k udlení Bletchley metálu Sonje Sinclairové íká: "Ale i kdy my v Spojeném království meme být hrdi na roli, kterou jsme hráli, skutenost, e tato prezentace se koná v Torontu, je dkazem, e Spojené království je jedním partnerem spolu s Kanadou, Austrálií a Novým Zélandem a ovšem Spojenými státy ve spolené zpravodajské innosti. Jednotlivé eny a mui nejrznjších národností, spoleenského a profesionálního pozadí dali své talenty k dispozici pro tento jedinený projekt. Všichni dali své slovo, e nebudou o práci mluvit a "všichni patili ke generaci, která kdy dala slovo, drela ho". V této souvislosti stojí za zmínku, e první významný úspch v dekódování nmeckých tajných komunikací byl dosaen polskými odborníky, jejich práce je ocenna plaketou v Bletchley Park Museu.
 
Po dvou letech války kanadská "Signals Intelligence Organization " byla ustavena v Ottaw 9. ervna 1941. Její ustavení bylo sponzorováno ministerstvem zahraniních vcí, a zpoátku v jejím ele stál major Herbert Osborne Yardley, americký odborník dešifrování.
 
Kanaanm byl dán úkol dekódovat komunikace kolaborantského francouzského reimu usídleného ve Vichy. Sonja Sinclair zaala pracovat v kancelái v Ottaw, oznaené jako oficiální pedsunutá hlídka Bletchley Parku, v roce 1943.
 
Jak vidí svoji innost a jak hodnotí výsledek práce ottawské skupiny dnes? Poádali jsme ji o její názor po více ne sedmdesáti letech. Zaadili jsme ho po hodnocení práce Bletchley Park organizace oficiálním historikem Britské zpravodajské sluby bhem II. svtové války: "Zvláštní, ultra zpravodajská sluba, vytvoena v Bletchley Parku, zkrátila válku o dva a tyi roky. Bez ní by byl výsledek války pochybný."
 
A Sonja? Pi pijímání Bletchley Park medaile od zástupce British High Commission v York klubu v Torontu o letošním 19. ervnu (pítomni byli britský generální konzul Kevin McGurken, bývalá guvernérka Kanady Adrienne Clarkson a bývalý premiér Ontaria, pozdjší vdce Liberální strany, Bob Rae) byly zetelné (alespo mn) dv polohy: - e byla potšena, a - e chodí po zemi. Její pvod, její inteligence a její nezvyklé mnohostranné zkušenosti jí daly úsmvnou moudrost vidt svt, svj dlouhý ivot i osudy svého rodu s mírným uspokojením, ale bez dtinské pýchy, s vdností, e ivot šel jak šel. Jediný její výrok o své práci, který jsem vidl v tisku, je moná typický: "Nikdy jsem se necítila jako zamstnanec, ale jako len rodiny."
 
foto Wikipedia
 
Josef ermák
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 24.07.2017  07:57
 Datum
Jmno
Tma
 24.07.  07:57 Vclav
 22.07.  10:03 Ivan