Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jindich,
ztra Lubo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Na zaátku bylo slovo Achatit (1/3)

Kdy jsem ml v prosinci roku 1983 podepsat v Kolín nad Rýnem pracovní smlouvu s panem Hansem Schirmerem, netušil jsem vbec, e bude mj ivotní osud s tímto mimoádným lovkem na více jak dvacet let dost úzce propojen a svázán.

Do Vánoc chyblo u jen pár dn a já sedl plný obav v malé, skromné kancelái velkého obchodního podnikatele Hanse Schirmera, a s naptím oekával, zda budu do jeho firmy vbec pijat.

Pi tení mého ivotopisu se pan Schirmer najednou obrátil s uznalým úsmvem na pítomného prokuristu firmy a jenom tak mimochodem prohodil: „etl jste to, ím vším u pan idek prošel?“

V té chvíli jsem u vdl, e mohu poítat s nástupem do firmy Achatit Schirmer, do jednoho z nejvtších podnik s dárkovými a umleckými pedmty v Nmecku. Bylo to sice na zkušební dobu tí msíc, ale byla tu konen šance se po tech letech nezamstnanosti uchytit a zaít pracovat.

Ti msíce utekly jak v nedalekém Rýnu voda a pak pišla zpráva, e jsme já i moje ena pijati na stálo. Mimo práce v podniku jsme se také stali správci jeho objekt a byl nám také hned pidlen sluební byt ve firm. 

 

Naše zaátky, jak to vtšinou v exilu bývá, nebyly vbec lehké. Zaínal jsem jako obyejný dlník, a a po roce mi bylo nabídnuto místo v oddlení Achatitu ve výrob kopií soch jako modelá forem. O rok pozdji jsem také zaal sochait pro úely sériové výroby figur z Achatitu. A tak jsem se dostal se svou sochaskou tvorbou do firemní galerie mezi nmecké sochae, jako byli Peter Ludwig, Susanne Juretczek, Walter Basse, Ilse Hansen-Krisl, Melita Hartlieb, Dorota Mertens, Angelika Guest a mnoho dalších.

Oddlení se zabývalo také odléváním masek a figur svtov známých herc – Charlie Chaplin, Laurel a Hardy – a klaun, jako byli Oleg Popov, známý Grock (Adrian Wettach), nebo Charlie Rivel (José Andreu Lasserre). Poslední ti jmenovaní byli píinou mého pozdjšího seznámení a navázání velkého pátelství s Ondejem Suchým, který klauny miluje nadevše, a který se tak nechtn zaslouil o mé rozhodnutí zavzpomínat na stránkách Pozitivních novin na Hanse Schirmera, a tím ho také jednou provdy zvnit.

 
     

Ondej Suchý:
Kdy jsem si v roce 1998 peetl v asopise Kvty lánek mé kamarádky Aleny Šloufové o jakémsi Václavu idkovi z Nmecka, který vytváí plastiky slavných cirkusových klaun a filmových komik, íkal jsem si, e bych toho lovka moc rád poznal. lánek jsem si vystihnul a uloil do archivu, a po jednom pokusném telefonátu, bhem nho se mi nepodailo Alenu zastihnout, jsem v návalu jiných povinností na vše nakonec zapomnl. Piznávám se bez muení, e jsem záhy zapomnl i jméno Václava idka, a tak, kdy se pihodila ta neuvitelná náhoda, a já se o pt let pozdji s dotyným setkal pi veejné rozhlasové nahrávce u nás v Šemanovicích u Kokoína, nevdl jsem o nm nic víc, ne e toho dne njak záhadn zabloudil z Nmec a do našich konin.

 
       

Sedl v publiku  pi natáení jednoho dílu rozhlasového cyklu Nostalgické muzeum zábavy, bhem nho jsem zpovídal zakladatele legendárního erného divadla, herce, libretistu a skladatele Jiího Srnce. Po natáení jsme se dali s Václavem do ei, záhy jsme si zaali tykat, dozvdl jsem se mnohé o jeho dálkovém plavectví i o jeho milovaném psu Koljovi. A teprve po tom všem se mi dostal do ruky prospekt s Václavovými figurami, které vytváel ve firm pana Hanse Schirmera. Byl jsem z toho doista paf – byla to jedna ze vzácných velkých náhod, které mi ivot pihrál, a ze které jsem ml upímnou radost. A mám ji dodnes!
Stalo se 10. kvtna 2003…

Pan Schirmer byl skutený šéf v tom pravém slova smyslu. Vdy zaínal od píky, kdy v roce 1948 odléval se svou enou Hanneliesou v garái na Junkersdorfu své první masky, které vymodeloval socha Peter Ludwig, a pozdji je vystavoval na Mezinárodním veletrhu ve Frankfurtu na ploše jeden metr tverení. Svými podnikatelskými zaátky mi trochu pipomínal Tomáše Bau - zaal z nieho a po mnoha letech se stala jeho firma jednou z nejznámjších v Nmecku.

Pokraování za týden...

 
Václav idek
* * *
Foto © z archivu  Hanse Schirmera a Václava idka
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 11.07.2017  14:25
 Datum
Jmno
Tma
 11.07.  14:25 Vclav idek
 05.07.  14:54 Olga Wister Podkovn Vclavu dkovi.......
 04.07.  21:53 Vclav idek PODKOVN
 04.07.  15:45 Von
 04.07.  15:16 Mara
 04.07.  11:48 Marta U.
 04.07.  11:23 Ivan Omluva
 04.07.  11:16 olga.jankov
 04.07.  10:51 Karel
 04.07.  10:49 Ivan