Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Martina,
ztra Drahomra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Odpozorováno ze ivota (2)


Poznámka redakce: Mnozí si pamatujete známého moderátora eskoslovenských otuilc Vladimíra Kulíka podle jeho povídek, které vycházely i na SeniorTipu. Smutná zpráva byla, kdy Vladimír po krátké nemoci v roce 2014 zemel.

Urit uvítáte ješt jeho další doposud nepublikované lánky z nevydané kníky  "I to se me stát... Aneb neván o váném." 
 
Václav idek
 
Medvdí sluba

 
íkali jsme jí baba. Byla vrátnou v podniku, situovaném v obyejném obytném dom, kde byly kanceláe, a který byl souástí rozlehlého obytného bloku, svírajícího veliký dvr. Tam byla kovozpracující výrobna. Baba mla k dispozici malou telefonní ústednu a místní rozhlas, který vydatn ozvuil nejen celý dvr a kanceláe, ale celou nejmén desítku dalších dom v okolí. 

Baba byla bytost prajednoduchá, ale velmi ochotná, co asto pinášelo pedmtu její ochoty nemalé potíe. O tom by mohl vypravovat ková Hvozdák. Poádal babu, aby mu sdlila, a vedoucí odejde, e si potebuje udlat nco pro sebe. Stalo se. Sotva vedoucí odešel na pravidelnou poradu, ozvalo se z rozhlasu pronikavým hlasem babi: „Halóóó, halóóó, pozóóór! Pane Hvozdák, vzduch je istej! Vedoucí se vypail! Mete fušovat!“. 

Hvozdák byl asi rád. Z otevených oken se ozval bujný chechot a ješt dlouho se kadý na potkání Hvozdáka vyptával, jestli u má tu fušku hotovou.
 


Uenlivý papoušek
 
Baba mla nádherného, cenného, velkého papouška druhu Ara. Brala ho sebou do práce a papoušek si dstojn vykraoval po jejím psacím stole, kde svým zobákem dlal „poádek“ mezi spoustou papír, uspoádaných tak jako tak zpsobem „binec“. Dokázal odposlouchávat asto se opakující vty a tak m pekvapil, kdy jsem se jednou zeptal babi, jestli tam nebyl Midas. Ne se zmohla na odpov, picupital papoušek a spustil: „Jodas, potvora, Jodas potvora!“. 

Jednou papoušek zapracoval excelentn: Volal podnikový editel, aby mu dali k telefonu vedoucího. Baba to vzala, jako obvykle, doslova. Kdy k telefonu, tak se nenamáhala rozhovor k vedoucímu pepojit, zvedla se a pro vedoucího šla osobn, sluchátko odloila na stl. To bylo nco pro papouška. Pipochodoval ke sluchátku a spustil: „Halóóó, kdo je tam?“ 

Marn vedoucí babu cepoval, e se má hlásit jménem podniku!

„Tady Drbal, editel, dejte mi vedoucího!“. Papoušek zatepal rozkošnou opeíkovanou hlavikou a pokraoval: „Halóóó, kdo tam?“ 
„Tady Drbal, editel, dejte mi konen toho vedoucího!!“ U trochu nervózn. 

Papouška to zejm zaalo bavit: „Halóóó, kdo je tam?“ Te u velmi drazn: „Tady Drbal, editel, chci vedoucího. Kdo je tam?“ 
Papoušek nezazmatkoval: „Tady Drbal, editel!“
 
 

Do kukátka se stílí
 
Moje známá mla sousedku, která v byt ila sama. Z koukání na hororové filmy byla znan vyjukaná, navíc podléhala rzným všteckým praktikám, ídila se proroctvími Nostradama a stále mla strach, e ji nkdo pepadne. Moje známá jí doporuila, aby si do dveí poídila panoramatické kukátko a tím bude s pehledem vdt, kdo je za dvemi, ne oteve. Sousedka si tedy kukátko opravdu poídila a moc si libovala, jaký te má dobrý pehled. 

Za nkolik dní ji šla moje známá navštívit. Zazvonila a za chvíli se ozval z povzdálí slabý hlásek: „Kdo je tam?“. Ohlásila se tedy a bylo jí oteveno. 

„Pro se nepodíváš tím novým kukátkem, hned bys vdla, e jsem to já?“

Nemu, já jsem vera vidla americký film a tam ten dotyný vdycky, kdy se nkdo tím kukátkem podíval, mu stelil do oka. Tak se schovám za skí, zeptám se, kdo to je a kdy do kukátka vystelí, rána jde mimo!“
 
Vladimír Kulíek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma