Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milue,
ztra Dominik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Co jsou vyváená a nevyváená tla
 
Rozhlédnme se a chvíli sledujme lidi okolo nás. Jak stojí, jak chodí, jaká jsou jejich tla.
Vtšinou uvidíme kivost.
 
Nevyváená ramena, jedno je výš a jedno ní, odstávající lopatky, kulatá záda. Mají kiv posazenou pánev a tím pádem jedna noha je kratší a jedna delší, vboená nebo vyboená kolena, hallux, to je vyboený palec u nohy. Chze je šouravá, hlava a krk pipomíná elvu. A to i u dtí.
 
O se tady jedná?
 
Je jen velmi málo lidí, kteí jsou rovní. Hlavu a krní páte mají posazenou kolmo na hrudník, jejich pohled je pímý a jasný. Ramena jsou uvolnná, ale v rovnováze. Páte dosedá k pánvi, která je rovn vyváená, soumrná. Nohy našlapují mkce, chze je lehká, vzpímená.
Rozpoznáváme tla vyváená, zdravá, udrovaná, jejich majitelé jsou lidé sebevdomí, klidní, rozvání. V kadé chvíli poznávají co se dje okolo nich, rozlišují pravdu a manipulaci, rozhodují se podle sebe. Jsou citliví, vnímaví, umí pomoci.
 
Pak jsou tla nevyváená. Nepináší lidem radost ani pocity štstí. Spíš naopak. Jejich pohled na svt je pesimistický. Všechno je špatn, nic není podle nich, kadý v okolí jenom ubliuje a dlá všechno naopak. Deprese, bolesti a nemoci jsou na denním poádku.
 
Kde, jak a co budeme hledat?
 
Bhem tetího týdne vývoje lidského embrya, vytvoí se trojvrstvý zárodený list.
Ektoderm, pozdji se z nj vyvinou smyslové orgány, dýchací orgány a ke. Vyvine se centrální nervová soustava a získáváme tak spojení s vnjším svtem. Budeme pijímat cizí, venkovní projevy.
Entoderm, z vnitní vrstvy zárodeného listu, se vyvine vegetativní nervová soustava, trávicí trakt, vyluování, rozmnoovací orgány. Tento svt je pro naše vnímání uzaven.
 
Nás ale nyní zajímá stední vrstva zárodeného listu, mezoderm. V mezodermu se vyvíjí kostní systémy. Jsou vývojov nejstarší. Silná, rovná a zdravá páte nás pro ivot obdaruje rovným a zdravým charakterem. V mezodermu se také vyvíjí krev, která je vývojov nejmladší, nejvíce promnlivá duchovní sloka. Mezoderm nás tak spojuje s duchovním svtem. Jsme boské bytosti, pímo napojené skrze chodidla na svt pírody, na Gaiu. Odtud erpáme praktické informace. Nezkreslen pijímáme realitu, naše instinkty nás nezradí. Skrze lázový systém pak jsme spojeni s vyššími svty. Jsme spojení s duchovní oblastí, naším Vyšším Já, Vesmírem. Takto jsme napojeni na vyšší kosmický vývoj, na svt ducha, bez kterého by nemohlo dojít k dalšímu tvoení.
 
Energetické spojení chodidel a hlavy, je vertikální. Pokud je naše tlo vyváené, rovné, pokud máme otevený akrový systém, pak mezi chodidly a hlavou voln protéká energie, která nám zajišuje zdraví, ivotní sílu, radost, pocity štstí, pináší hojnost. Stejné vertikální napojení mají také rostliny. Tato voln protékající energie z nás dlá duchovní bytosti s vysokým stupnm morálního cítní, svdomitosti a odpovdnosti. Jsme rovní, samostatní a sebejistí.
 
Rovn se samovoln spouští kundalini síla, kterou podrobn popisuje indická filosofie.
 
Kundalini síla nám pináší další otevené vstupy do duchovních svt, rozšiuje mimosmyslové vnímání. Tento jev zaznamenali malíi na obrazech svatých, kterým malovali nad hlavou zlatou svatozá. To všichni známe. Mít nad hlavou zlatou svatozá v dnešní, rychle se mnící dob, me mít kadý, kdo si udruje vyváené rovné tlo, kterým voln protéká energie.
 
Mít zdravé, vyváené tlo však není zadarmo. Vyaduje denní péi. Cviení, úinn pomáhá zvlášt jóga. Pobyt v pírod, otuování, strava by mla být istá, bez chemických pímsí. Alkohol a drogy sem samozejm také nepatí. Nutné jsou meditace. Ticho, harmonická hudba, isté, uspoádané prostedí, zdravé mezilidské vztahy. To vše a samozejm aktivní, smysluplný ivot. Kadý podle svého.
 
Nevyváená tla pak od nás oekávají nápravu. Náprava je dostupná kadému. Staí chtít.
 
Pedevším si musíme uvdomit svoji vertikalitu. Chceme být rovní. Náprava zaíná u chodidel. Našlapujeme na sted chodidla, mkce, rovn. Kotníky, kolena a pánev jsou horizontáln ustavené, nohy jsou stejn dlouhé. Pánev je rovná, kyelní klouby usazené. Velkou roli pro správné vyváení hraje rovná kostr. Bederní, hrudní a krní obratle pak musí vytváet rovnou šru. Nevyboovat na ádnou stranu. Krní páte a hlava sedí kolmo na hrudník. Správnost postavení svého tla meme pomysln kontrolovat spuštním kolmice mezi oima, ušima, rameny, pánví, koleny, kotníky. Napravit nevyváené tlo nám pomohou odborníci, fyzioterapeuté. Dnes ji existuje více masáních a nápravných technik, kadému dostupných.
 
Další dleitou slokou v náprav nevyváených tl jsou fascie a svaly. Obojí potebují dobrou výivu. Fascie udrují naše tla pohromad a jsou velmi citlivé na stres, jednostrannou zát, petíení. Rády se zkracují a vysychají. Tvoí se v nich uzlíky, spoušové body, které jsou velmi bolestivé. Ped bolestí pak uhýbáme a tím se kivíme. Spoušové body se odstraují uvolnním naptí. Zkracování a vysychání lze pedejít denním cviením. Fascie a svaly vysychají a zkracují se s pibývajícím vkem, sedavým zamstnáním, nepohyblivostí. Zkracující se svaly vytváí velkou zát na klouby, které se deformují, a tak se opt kivíme. Tento stav obvykle ešíme pomocí berlí nebo operací náhradních kloub.
 
Jak vnímáme bolest?
 
Kadý máme práh bolesti nkde jinde. Lidé, majitelé nevyváených tl, jsou na bolest pecitlivlí. Obvykle ji tlumí medikamenty. Bolest jako taková je však pouze informace, vedená do vyšších struktur nervového systému. Informace se tvoí v míše a v mozku. Dnes u víme, e naše tlo po pijetí informace o bolesti zane okamit a samovoln bolest tlumit. Naše tlo zane vyluovat opiátové hormony, endorfin a enkefalin. Tyto hormony zmírují bolest, i ji mohou úpln odstranit. Jogíni, kteí se svým tlem pracují, tuto informaci potvrzují.
 
Co je to monismus?
 
Monismus je filosofický názor, který kadý známe pod názvem idealismus a materialismus. Idealisté jsou lidé, kteí ví, e naše tla mají více energetických obal, která jsou propojená s vyššími dimenzemi. Idealisté s tmito vyššími sférami komunikují a skrze rozšíené vnímání získávají potebné informace k ivotu. Jsou vedeni svým Vyšším Já a jejich duchovní vývoj se zrychluje. Pokud ijí ve vyváených tlech, jejich mimosmyslové vnímání se rychle rozšiuje.
 
Materiáln zaloení jedinci uznávají pouze fyzické tlo, o které peují. Obvykle své potíe a jejich ešení delegují na lékae a pijímají chemickou lébu. Starají se více o dietní jídla, bylinnou lébu a svým potíím rychle podléhají.
 
A co my si vybereme? Myslíte si také, e urit záleí na kadém z nás, jak svj ivot pijímá?
 
Inspirováno knihou Ida P. Rolf: Obnovení pirozené stavby lidského tla, návrat k pvodní tlesné a duševní harmonii.  Pragma 1977
 
Jana Muroová, astroloka a masérka, Ostrava


Komente
Posledn koment: 28.06.2017  06:03
 Datum
Jmno
Tma
 28.06.  06:03 Bobo :-)))