Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ostuda jako mraky
 
eknte mn, kdo si v ivot neuíznul poádnou ostudu. Nejstrašnjší ze všech ostud, kdy se lovk propadne studem, je, kdy si ped milenkou, o které od rána do veera sníte, kýchnete a pitom vám teba nco ulétne. To by se do vás krve nedoezali. Tím pádem rázem koní velký cit, nebo ádn vychovaná dívka, kdy konen poloomdlelá nabere dech, dojde k pesvdení, e nejste mu jemného vychování, tedy gentleman, za kterého jste se doposud vydával, nýbr neomalený hulvát. Vymlouvat se na to, e za to nemete, e je to tím, e jste vera narychlo zhltnul tyi utopence, vám nepome. Naopak. Dívka pijde záhy k pesvdení, e jste navíc nenasytný rout, který se cpe pokrmy nehodnými sofistikovaného lovka. A v duchu si pipomene varovná slova ivotem protelé maminky, aby si s tím podezelým floutkem nic nezaínala…
 
My chlapi ovšem víme, jak si uíznout úpln nejvtší ostudu.  Stalo se to snad kadému, komu se díky rzným fikaným záminkám pikrmeným alkoholem podailo zmást normáln slušnou enu natolik, e nakonec svolila k vám zajít na kafíko. Pílišné poití veselých vodiek udlalo ale svoje i na vás samotném a roztouenou krasavici jste zklamal na celé áe. To, e se kouzlo nepodailo, je ovšem ostuda všech ostud. Usnout jako paez na obnaené hrudi polosvedené milenky není nco,  s ím bychom se chlubili v pohostinství. Opovrlivé pohledy, kterými vás slena bude ráno astovat, vás budou pronásledovat celý ivot.
 
Upadnout v hluboký spánek a hlasit chrápat v dámské spolenosti bhem koncertu, abychom, vytreni ze spánku, zaali zuiv tleskat a nadšen vykikovat “Bravó,” kdy skoní první vta, je zrovna tak hrozné jako mít na kadé noze jinou ponoku, a nebo nemít zavený poklopec. To je samozejm také dost hrozná ostuda, které je nutno se vyvarovat neustálým kontrolováním kalhot v rozkroku. Protoe vzte, e eny jsou všímavé bytosti. Vám sice nic neeknou, jenom jim teba rumnec pokryje tvá, ale okamit nabudou pesvdení, e jste kaour, který toto dlá na veejnosti schváln! A máte po svatb!
 
Je pravda, e i v mém, nyní ji dlouhém ivot, jsem zaznamenal nejenom výše zmínné trapasy, ale i mnoho jiných situací, pi kterých bych se nejradji propadal do zem. A vbec nic vám nepome, kdy zavete oi, aby vás nikdo nevidl! Houbelec! Máte ostudu jako emen!
 
Co se mn to, lidiky nedávno nestalo!
 
Návštvu z eska jsme chtli náleit oslnit tím, jaká vynikající vína u nás produkujeme. Australská vína se tší popularit po celém svt. A navíc je pstují pímo od nás za humny. Milovníci vín si zde pijdou na své, protoe vinice nabízejí zdarma ochutnávky svých produkt. Naše návštva k mému úasu opovrhla pivem a dala s nadšením pednost vyjíky do vinic na ochutnávky.

 
 
 
Útulné sklípky nás pivítaly vní vín, syrovým vzduchem, plísní na zdích a náleitým dekorem.
 
Kája se vrhnul na vína jemu nabídnutá. Znalecky ouchával, víno pevaloval na jazyku, pomlaskával, poulil oi, nkteré ukázky znalecky plival do velkého trychtýe, jiné s oividnou radostí vypil. Já s enou Máou jsme mli radost, jak mu šmakuje, Kája se pomalu ale jist zaal lískat, na typicky slovansky kulaté tvái se mu rozlil pipitomlý úsmv a prohlásil, e k vínku by se mlo nco smlsnout. Nechtl jsem vzácnou návštvu nechat o hladu. Hlavn jsem se v duchu strachoval, e všechno to vypité na prázdny aludek by mohlo být nakonec nakrásn mezi námi a na koených sedadlech auta. Proto jsem se rozhlédnul kolem sebe.
 
A ejhle! Na pultu se krom sklenic vína objevila mísa plná sýr. Lidé ped pultem si z ní vesele brali sýry a hlasit hovoili zejm o tom, co po ochutnávkách koupit. Já okamit nabyl pesvdení, e sýry na pult dalo vedení, aby se lidé tak rychle neopili. Hlavou mn proletla myšlenka, jak chytrá marketing strategie toto byla. Poskytnout sýr a navíc ochutnávky nejjemnjších vín, to pece nemá chybu.
 
“Dovolte prosím,” zahlaholil jsem. Lokty jsem se prodral k míse se sýry a obratn jsem noem ukrojil ti poádné porce, o které jsem se podlil s Máou a Karlem. Ten pronesl, e tak dobrý sýr ješt v ivot neml. Kam e se prý hrabe romadúr nebo rokfór. Nae si hrdlo prolil ticet let starým portíkem.
 

“Dáme ešt,” ekl jsem a znova jsem se dral k pultu. No a potom se neuvitelné stalo skutkem. Mladá ena stojící nad talíem, mne probodla oima a na celou místnost zapištla hysterickým hláskem “Co si myslíte, e, pane, dláte? Tohle je náš sejra, kterej nás stál moe penz. A vy si z našeho talíe berete jako by to patilo vám!” A dodala, e nco tak drzého v ivot ješt nevidla. Milovníci vín rázem pestali pít a probodávali mne oima. Já si teprve po tomto vrcholn trapném výstupu uvdomil, e to vbec nebyl talí sýra nabídnutého vedením, ale výbr strašn drahých francouzských pochoutek, které si zákazníci mohli k vínu koupit. Vbec jsem se nedivil, kdy jeden mladík ze sebe sundal sako a vyhrnul si rukávy s tím, e mn dá za vyuenou v takhle dobré spolenosti krást lidem potravu.
 
Samozejm, e jsem se, rudý a za ušima, majitelm námi poloseraného sýra omlouval, jak jen jsem mohl. I po penence jsem sáhnul s tím, e sndenou škodu nahradím. Nemusím zdrazovat, jak jsem si oddychnul, kdy mé kulantní gesto bylo odmítnuto. Hodní a dobe vychovaní Australané, ekl jsem si a penenku, ve které stejn nebylo dost bankovek, aby ty nekesansky drahé sýry pokryly, jsem honem rychle zasunul zpátky do kapsy.
 
Váená návštva z eska se smála a smála a smála, zatímco ena Máa mn spílala a spílala a spílala. Nevraivé pohledy labuník nás doprovodily a k východu z vinice.
 
“Tak to jsem do toho tedy pkn šlápnul,” konstatoval jsem suše a hustým deštm jsem se vydal smrem dom…
 
Ivan Kolaík
 
* * *
Kresba V. R. idek
Koláe Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 18.05.2017  16:18
 Datum
Jmno
Tma
 18.05.  16:18 Von
 16.05.  18:00 Ludk
 16.05.  10:13 Danka
 16.05.  05:35 Bobo :-)))
 15.05.  19:06 Vesuvjana dky
 15.05.  19:05 Vclav
 15.05.  17:20 Kvta
 15.05.  16:52 ferbl
 15.05.  13:28 olga jankov
 15.05.  12:05 Blanka K.
 15.05.  11:25 KarlaA