Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Filip,
ztra Valdemar.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Z POHÁDKY DO NEPOHÁDKY a pak zase zpátky (2)
 
eknete si – jsme pece magazín pro seniory!  Ale ivot je rovn plný krásy a tím radosti. íkáme – práv proto pohádky a íkanky. Kdopak má v dnešní uspchané dob as na tení a vyprávní pohádek svým dtem a vnouatm a to i pesto, e si pamatujeme, jak dtství bylo nejkrásnjším asem našeho ivota, které obohacovalo naši fantazii a bylo plné taj a pekvapení, pitom bylo jedno, kde jsme ili a ím jsme byli obklopeni.

Na základ úspšnosti Babibajek paní Marie Zieglerové jsme se rozhodli pedstavit našim tenám novou serii pohádek pro vás a vaše dti i vnouata a hlavn také pro ty, kteí nezapomnli na kouzlo vyprávní našich prarodi i rodi a rádi na nj vzpomínají.
 
Vtipný název „Z pohádky do pohádky a pak zase zpátky“ dává tenám znát, jaký úasný výbr bude obsahovat a jaký bude tento 22 dílný seriál, to nakonec budete moci posoudit sami – od klasických s princeznou takovou i makovou a k moderním obrazm souasného ivota, dalo by se íct pohádky nepohádky, do kterých spisovatel Eduard Svtlík mistrn vloil své ivotní zkušenosti a nenásilnou formou bude psobit nejenom na nás, ale nenásilnou formou také obohatí i ty naše drahé nejmenší.
 
Redakce Senior Tip
 
* * *
 

Král a šašek
 
Byl jednou jeden král, celkem hodný a spravedlivý, ale nkdy zase ješitný a umínný. Jak si nco umanul, muselo být cht necht po jeho. Kdy si tak jednou pochvaloval, jaký v jeho íši vládne poádek a mír, jak ho všichni poslouchají, ozval se jeden nový rádce: „Všichni ne.“
 
„Kdo m neposlouchá?“ vyletl král.
 
„Poddaní ano,“ pravil rádce,“ ale zvíata, která pece také patí do tvé íše, ta si dlají, co chtjí. Vlci dáví ovce, orel odnáší slepice, sovy chytají králíky, delfíni se cpou rybami… Jaký je to poádek a mír?“
 
„To je skandál!“ zvolal král. „Jak to, e m na to nikdo neupozornil? Nebudu ve svém království trpt ádné nesváry. Všichni tu budou ít v míru a pokoji.“ A hned dal vyhlásit, e jeho vle platí také pro všechnu zv. Na zemi, ve vzduchu i ve vodách.
 
Ale zv si královských píkaz nevšímala, dál si ila po svém. Král tedy pikázal rádcm, kním a uitelm, aby uili zvíata snášenlivosti. Njak se jim to však nedailo. Kdy u byli všichni s rozumem v koncích, ozval se dvorní šašek. „Já bych moná vdl o jednom míst, kde spolu ijí nejrznjší zvíata a všechna se dobe snášejí.“ A urit neml na mysli ádnou zoologickou zahradu, protoe ty tehdy ješt nebyly. Muselo to být nco jiného.
 
„Co to je?“ chtl vdt král.
 
„Jak bych to ekl,“ váhal šašek, „taková ohrada i obora…“
 
„Meš mi ji ukázat?“
 
„Mohu,“ ekl šašek, „ale ne te. A se setmí.“
 
V noci pak vyvedl krále na hradní v, ukázal na nebe plné souhvzdí a pravil: „To je ta obora, v ní spolu ijí divoké šelmy a bezbranná zvíata jako hrdliky. Podívejte: Lev a Beran, Delfín a Ryby, Vlk a Zajíc… Snášejí se? Snášejí.“
 
„Opravdu,“ divil se král. „Moji rádcové to nevidí, a ty ano. ím to je?“
 
„Asi tím, e nepatím k panstvu, ale k obyejným lidem. Ti jsou zvyklí dívat se vzhru: k vrchnosti, aby nepeslechli její píkazy; ke slunci, aby jim uschlo prádlo; k mrakm, aby zapršelo; i k tm souhvzdím, aby je provázela temnou nocí. Kdeto panstvo, to se dívá jenom dol: na sluebnictvo, na poddané, na truhly s poklady… Jak by mohlo vidt hvzdy?“
 
„Tak ty jsi moudejší ne moji šlechtití rádcové?“
 
„To, co jsem vám ukázal, je moná dvtipné, ale není to ta pravá moudrost.“
 
„A ta spoívá v em?“ otázal se dobe naladný král.
 
„V tom, e moudrý lovk nechce mnit pirozenost zvíat, staí mu, e ji zná. Kdy se mu chce smíit beránka s vlkem, má na to báje a pohádky nebo tohle nebe plné hvzd. A to mu staí.“

 
 
Eduard Svtlík
* * *
Ilustrace © Miroslav Šesták

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 21.04.2017  12:07
 Datum
Jmno
Tma
 21.04.  12:07 Vclav
 20.04.  11:29 Dagmar
 20.04.  11:07 Mara
 20.04.  08:06 Von
 20.04.  06:06 Bobo :-)))