Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Rostislav,
ztra Marcela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Úspšný nákupík
 
Pevn doufám, e prohlášením, e jsem v jádru velice hodný lovk s dobrým srdcem, nevzbudím v tenáích pedstavu, e jsem ve skutenosti hrdopych, který si nevidí na špiku nosu.
 
Co mne pivádí k mému výroku je to, e rád psobím lidem radost. Samozejm, e pedevším sám sob a to nákupem tisíc vciek, nkterých nehorázn drahých, nkterých levných, ale vtšinou zcela nepotebných, avšak tvrd usmlouvaných na cen. Moje váše dlat si radost mn vyslouila pezdívku ‘Ddek nákupík.’ Jeliko jsem dchodce, který má asu nazbyt, tak od rána do veera bloumám po obchodích stediscích a slídím, ím bych mohl odlehit penence a zpíjemnit si ivot.
 
Krajn nepíjemná zima v Melbourne, kdy je uplakané poasí a duje vítr z ledového jihu, mne napluje touhou koupit vci, které by m bhem nekonené zimy alespo trochu zahály. A ji sliním špiku tutiky a do nákupního notýsku peliv píši, co koupit: flanelové pyamo, termální prádlo jako rybano pro brankáe, bakory z berání vlny, beranici, paláky a elektrickou deku na matraci. Mám velké štstí, e mn ena Máa s láskou uštupovala vlnný, tak zvaný ‘Peter heater,’ který nás, pány, v nekesanské zim zaheje. Nevadí, e se sekla s velikostí. Dopedu si vdycky mohu nacpat noviny! Jist mne bhem nákup napadne mnoho jiných vcí, které z mizerných osmi stup nad nulou uiní teploukých dvacet osm.
 
Nákup je vlastn jedna velká, vzrušujíci hra, nco jako ‘love nezlob se!’ Tuto hru o získání slevy hraji rád hlavn s mladými a krásnými prodavakami, které svým škemráním o lepší cenu zmátnu tak, e se nakonec slitují a já si dom odnesu baganata o 30% levnjší ne byla pvodni cena.
 
Za léta smlouvání jsem si vyvinul spolehlivou metodu, jak fikan na prodavající personál zaútoit a smlouvání úspšn zakonit. K tomu mn pedevším pomáhá znalost lidí a úlisné chování. Tak napíklad, kdy mne obsluhuje nevzhledná, tlustá babice, tak ji kradmo eknu, e kdybych nebyl u padesát let šastn enatý, tak ji pozvu na kafe. Samozejm, e jí to dlá dobe i pes mj sešlý stav a o slevu se ani škemráním nemusím poniovat. Na druhé stran, vidím-li nasupeného prodavae, z jeho vzhledu lze usoudit, e bych neuspl, tak v obchod okouním teba hodinu, ne je vystídán nkým jiným. Ke zdárnému nákupu také vtšinou pome, kdy vám prodava ekne cenu, nae protoíte panenky a opovrliv zamumláte “You must be dreaming!” (to se vám musí jenom zdát.) Na to se na podpatku otoíte a rázným krokem vyrazíte k východu. Jde-li o vc opravdu drahou, svým opovrením dosáhnete toho, e vás horlivý prodava pronásleduje a zachytí vás, kdy se chystáte nastoupit do auta. Tam vám pedá radostnou novinu (na kterou samozejm ekáte) e cenu me specieln pro vás lehce upravit tak, abyste byl spokojen. Je nutné v tomto pípad dlat trochu drahoty. Prodavai krapátko naštvaným hlasem eknete, e vám plýtvá as a dodáte, e ml cenu upravit, kdy jste byl v obchod. Pak se, ji za bhu motoru. pece jenom jakoby neochotn necháte pemluvit. Zpátky v obchod nesmlouvav smlouváte, pedstíraje lhostejnost. To je velice dleité. Vy vlastn na koupi foáku vbec nebazírujete, ale kdy bude cena pijatelná, tak ho koupíte. Prodava se bude moci petrhnout, aby vás cenou uspokojil, hnán vidinou finanního bonusu, který v pípad prodeje dostane. Take aparát, o kterém jste msíce snil, se pece jenom nakonec pesthuje z regálu obchodu do vašeho vlastnictví. A to za cenu, kterou byste stí dostal jinde.
 

Vbec nejradji, krom utrácení penz za rzné nepotebné vci jako alkohol, kupuji auta! Bohuel toto není na dením poádku, protoe koup automobilu je pro dchodce pece jenom drahá záleitost. Zde zvlášt záleí na kadé ušetené bankovce.
 
Nejdíve je naprosto nutné získat svolení své eny. V tomto pípad váš úspch bude hlavn záviset na vaší prohnanosti. en musíte nabulíkovat, e vaše ti roky staré auto je u tak dobré jen do sbru, protoe je dsn zastaralé a serané rezem. S vánou tváí podoktnete, e ji milujete natolik, e nebudete pece riskovat její ivot jízdou v auáku, který má najeto 35 000 kilometr, brzdy v udu a opravy hrozn drahé. Upozoruji, e na manelku vtšinou neplatí vaše ujišování, e nemá cenu jít do penálu s penzi, které jsou vám pak platné jako mrtvému šála. Tuto pochybnou strategii nikdy nepouijte, protoe je jasné, e vám vaše milovaná ena dá pednášku, e je nutné myslet na dti a na vnouata, která se musí finanné zabezpeit! 
 
Vbec nejlepší postup je prost nový auák koupit, pivézt ho ped dm a nic neekající mámu pekvapit hlaholem, e jste jí koupili dáreek a to jenom proto, e ji strašn milujete a koupí jenom stmelujete váš neutuchající, velý vztah k ní. Vtip je v tom, e nad vaším prohlášením zjihne, zane potlaovat píval slz rychlým promrkáváním víek a koupi vám alespo na pár dn promine. Další výhoda je, e vám auák jen tak lehce neme omlátit o hlavu…
 
Samotná koup automobilu je vlastn opt jenom hra, kterou vy hrajete s prodavaem. Jako ostílený nákupík vím, jak daleko a mohu jít se svým prohnaným pístupem k docílení ceny, kterou jsem ochoten zaplatit. Ano, je záhodno se uchýlit  i k drobným lím, jako napíklad, e ji nkolik týdnu sledujete ceny a víte, e jiný dealer je ochoten vám auák prodat za hubiku. Pak vysvtlíte, pro jste práv zde. Je to tím, e chcete podpoit místní byznys a e to máte blízko k servisu.
 
To, e utrousíte slovo ‘servis’ zapsobí, protoe na tom vás dealer pozdji nejvíce oškube. Vy však víte docela dobe, e se jejich servisu vyhnete na sto hon, protoe si budete dávat auto servisovat u známého. lovk si musí uvdomit, e úlisný prodava aut vám mermomocí auto prodat chce, protoe má z toho peníze. Jak asto jsem bhem vyjednáváni sebral svých pár švestek a opouštl autosalon jen abych byl pronásledován prodavaem a na ulici, kde mne pemlouval, abych se vrátil! Tento manévr samozejm udlám bhem smlouvání tém pokadé. Kdy mn nakonec po velkých tahanicích pedloí cenu, která mn vyhovuje, k údsu prodavae prohlásím, e si cenu musím prodiskutovat s manelkou. Není divu, e toto prohlášení obchodníka emocionáln zdevastuje, protoe, co se týká této strategie, nejsem jediný, kdo jí pouije, aby se koupi vyhnul. To, e mne zane tiše proklínat a v hloubi duše nenávidt, mn nevadí.
 
Píští den pijdu a chvjícímu se prodavai zachmuen oznámím, e mn ena dala píkaz auto nekoupit, paklie z ceny nestrhne dalších $500 a nepihodí kobereky, ochrany svtel a další prkotiny, o kterých vím moc dobe, e kadý dealer je ochotný toto zdarma poskytnout, jen aby se konene auta zbavil.
 
Prodava se bude samozejm kroutit jako had. Nkolikrát odbhne kamsi do zákulisí mj návrh jakoby projednat se svým nadízeným (co je pro zmnu finta z jeho strany,) aby se za pár minut s nešastným výrazem vrátil a ekl, e je ochoten srazit $250 ale ne $500, protoe by tím pádem firma pišla na mizinu.  Kobereky a další poadované vci však e dostanu.

 
 
V tu ránu zane moje divadýlko zvedáním se ze idle a míením k východu autosalonu. A to zapsobí! Jako ostatn pokadé! Tesoucí se prodava bude na kolenou prosit, abych ml s ním strpení. Bude poukazovat na rodinu, hladové dti, na alimenty, které musi platit.  Nakonec prohlasím, e paklie pistoupí na mj návrh, na míst auto koupím. A ped nosem tém omdlévajícího prodavae zašermuji šekovou kníkou. Ten nakonec souhlasí, s ulehením si ote zarosené elo, poteseme si pravicemi na zdárn ukonený prodej a auto je doma!
 
Po petení tchto ádk je tko uvit, e spokojenost je na obou stranách. Kadý v tomto vystoupení sehrál dobe svoji roli. Je nabíledni, e na mn dealer vydlal. Jinak by mn auto neprodal. Ale jist jeho zisk byl menší, ne kdy by jednal s njakým zelenáem, který neví, jak na to.
 
Piznám se, e koup auta je poádná fuška, ale tím sladší je pocit vítzství. Na váš blaený pocit vám me nalít studenou vodu jenom vaše manelka, kdy vás potrestá tím, e se s vámi rozvede! Ješt horší ne to je, kdy vám zbrusu nové auto naboí! To u pestává jakákoliv legrace!
 
Moje ena Máa mne však miluje natolik, e by se se mnou k vli útrat njakých mizerných $60 000 pece nerozvedla! Fakt tedy je, e nadává jako špaek a na mou hlavu se sypou výhrky, e mn nebude vait moje tolik oblíbené jídlo jako buta s cibulí a e m pestane kadý veer ukládat do postele za tichého zpvu ukolébavek. Ale jsme pece chlapi, tak se to dá vydret.
 
Tutututututu. Zvuk klaksonu donutil enu Máu pede dvee.
 
„ Máo, podívej se, co jsem ti, holka, koupil, protoe t hrozn miluju.“
 
Ivan Kolaík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 17.04.2017  13:43
 Datum
Jmno
Tma
 17.04.  13:43 Ludk Frbort
 12.04.  16:21 Jitka Vykopalov Stle super!
 08.04.  13:39 Bohuna Pane Kolaku, pete skvle!
 05.04.  15:33 Blanka K.
 05.04.  03:03 Ivan
 04.04.  22:54 LUDK
 04.04.  21:27 olga jankov
 04.04.  21:17 Olga Wister
 04.04.  20:53 Vclav
 04.04.  19:58 RYFUK
 04.04.  19:35 Von
 04.04.  16:49 ferbl
 04.04.  13:45 Marta U.
 04.04.  00:22 Jarmila Skvle napsan jako vdy