Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Rostislav,
ztra Marcela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dianne a Sokol
 
eští kamarádi nám oznámili, e se pravideln cvií v sokolském dom, který esko-slovenská komunita vlastní ve tvrti 'French Forest'. Sokolský dm byl vzdálen 20 minut jízdy od našeho bydlišt. Na nás jsme ani tak nemysleli, ale šlo nám o dti, které mly hodinu cviení týdn ped hodinou dosplých. Kdy pak cviili dosplí, dtem se vnovali dobrovolníci a nenásilnou formou je vyuovali eštin. Prost uení hrou. Také zpívali eské, moravské a slovenské písniky. A jejich rodie vyuívali cviební hodinu dtí spolenou zábavou a popíjením kávy nebo aje.
 
Takto jsme poznali i Australanku Dianne. Vodila na cviení svoji dceru a syna. Její sousedka byla eška a ta jí stále vyprávla, e chodí cviit se svými dtmi do 'sokola' na náadí a na ínnkách. Dianne projevila zájem, e by to nebylo špatné cviení i pro její dti. Sousedka eška jí to vybavila a Dianne pak pravideln se svými dtmi navštvovala tlocvinu.
 
Byla nám velmi sympatická a my jí asi také. Po krátkém seznámení nás pozvala k nim dom. Bydleli ve tvrti „Palm Beach“ v nádherném prostedí Sydney, s výhledem na moe. Její mu Jimm, který pocházel z Anglie, nás provedl kulatým devným domem, který ml neobvyklou atmosféru. Cítili jsme se u nich úasn. U v té dob se tito lidé starali o zdravou výivu a uritou dietu a jejich jídelníek omezoval velkou spotebu tuku a cukru.
 
Dianne mla velké plány do budoucna. Nejradji by vlastnila farmu a byla sobstaná. Jimm ml stejné názory, ale bylo vidt, e se rodí v hlav Dianne. Pouovala nás o cholesterolu a v té dob jsem se o takové téma ani nezajímala. Zírala jsem na ni jako telátko na vrata, kdy se slovo cholesterol víckrát v její ei opakovalo. Tím, e moje potíe s anglitinou petrvávaly, myslela jsem si, e je to název urité byliny. O tch se Dianne také hodn zmiovala.
 
Byli to velice inspirující lidé. Domek byl istý a vkusn a jednoduše zaízený. Udivilo nás, e mají v plánu ho prodat a sthovat se do Armidale. Jimm byl povoláním stava, ale chtl ješt studovat dál architekturu a ta byla v Armidale (univerzitním mst) severovýchodn od Sydney.
 
* * *
 

Zmna práce
 
Práce u elektriká skonila a vzáptí Vladimír pracoval v keramice, její majitel byl zase ech. Tím, e lovk byl ješt limitován anglitinou, bylo jednodušší pracovat s krajany. Jedna nevýhoda tu však byla, místo aby lovk praktikoval anglitinu, zase mluvil esky.
 
Vladimír dojídl do keramiky asi hodinu a pl a to byla velká ztráta asu. Ztratil cestováním ti hodiny denn.
 
Kadou sobotu jsme kupovali místní noviny, kde inzerovali pracovní píleitosti. Nabídek bylo plno, šlo jenom o odvahu nkam zajít a pozeptat se. S telefonováním to bylo obtíné. Mnohokrát se stalo, e jsme si pkn v duchu pipravili otázky, lidé na druhém konci nás vyslechli a spustili zpt odpovdi, a to australským dialektem, který je velmi obtíný (i Peter s Moureen si stovali, e mají potíe všemu rozumt), take oni nám krásn rozumli, ale neuvdomovali si, e my jim ne.
 
Jednodušší byl pro nás osobní kontakt s lidmi. Pes jednoho starousedlíka, který šel s Vladimírem domlouvat práci, se podailo, e nemusel dojídt daleko od našeho bydlišt. Skonil tedy v keramice a zaal pracovat pro firmu, co malovala reklamy na autobusy. Byla to práce zajímavá, ale barvy byly velmi toxické a to na vdechování nebylo moc dobré. Vladimír si ale problémy nepipouštl. Práce všude bylo dost, a tak a ho to prý pestane bavit, zeptá se jinde. Zmna je ivot a dokud se nenauí dobe anglicky, tak me dlat cokoli kdekoli. Peníze jsme potebovali, dti rostly a bylo stále co kupovat a tím, e jsme se zaizovali a od vidliky jsme museli vše obstarat, mli jsme se co ohánt.
 
V práci u Reginy nás jednoho dne ekalo pekvapení. Rozhodla se, e povsí emeslo na hebík a e pjde do penze. Prý toho má dost, i kdy u dávno nestíhala. Unavovalo ji vše obstarávat vetn papírování a stresu s nejistotou, které bussines také pináší. Nová majitelka mla své lidi a nás nechtla. Skonila jsem asi msíc po této novince. Regina mn popála hodn zdaru, rozlouily jsme se a m tšilo, e mi dala píleitost v Austrálii zaít.
 
Bhem doby, kdy jsem u ní pracovala, mn zaídila, abych mohla sloit zkoušku, dostala diplom a sydneyskou licenci a mohla dál pracovat v oboru. Bez „papíru“ by m v ádném kadenictví nezamstnali. Regina mne pijala s úmyslem mn pomoci a to jí nikdy nezapomenu. U ní v salonu sehnala zákazníky, a kdy nastal den zkoušky, zákazníci šli se mnou a já musela prokázat, e umím trvalou ondulaci, stíhat, barvit atd.
 
Zkoušku dlalo ješt dalších deset kadeník z jiných stát, kteí museli prokázat toté. Za 24 dny po zkoušce mi byl zaslán krásný diplom a ješt licenní kartika s íslem. Tato kartika se za nízký poplatek musela kadoron obnovovat. Kdykoliv jsem se šla nkde ucházet o práci, tuto kartu po mn ádali.
 
Krátce po ukonení práce u Reginy jsem našla v novinách inzerát, e uritá agentura hledá kadeníky. Jeli jsme podle adresy na místa sídla agentury a tam mn vysvtlili, e bych mohla pracovat na záskok v kadenictví, kde zrovna nkdo onemocnl, nebo byl na dovolené atp. Souhlasila jsem. Jen jsem vysvtlila, e kvli dtem nemu pracovat na plný úvazek, ale to jim vbec nevadilo. Vdycky den pedem jsem dostala telefonát s informací, kde chybí pracovní síla, a tak jsem zaskakovala skoro kadý den v jiném kadenictví.
 
Nkdy se podailo pracovat týden anebo dva na jednom míst. Kdy se mi zdálo, e bych se díky vzdálenosti jen obtín mohla dostavit, nabídku jsem odmítla a agentura mne poslala jinam. V takovém obrovském msta, kde je na stovky kadenických salon, se vdy njaký našel, kde nkdo chybl. Kadenické salony byly s touto agenturou ve spojené a podle objednávek u vdly, kdy budou nkoho potebovat. Agentura mla nkolik desítek lidí jako já, které pouívala za záskok. Byly za tuto práci dost dobré peníze. Dostávala jsem za hodinu víc, ne kdybych pracovala na jednom míst. Vdy jsem skonila okolo 14. hodiny. Musela jsem poítat s tím, abych vyzvedla kluky ze školy a Dianku ze školky. Nkteré dny jsem práci nemla a ty jsem vyuívala ke tení a uení se anglitiny. Po veerech jsem dlala navíc korespondenní kurz anglitiny.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 01.04.2017  07:18
 Datum
Jmno
Tma
 01.04.  07:18 Milu
 30.03.  23:19 Evussa
 29.03.  17:14 Von
 29.03.  11:31 ferbl
 29.03.  10:39 miluna