Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vtzslav,
ztra Magdalna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zdá se najednou snadnjší, chtít zmnit svt
 
Lékae Jana Hnízdila není teba nijak zdlouhav pedstavovat. Hnízdil je dobe veejn znám jako propagátor celostní a psychosomatické medicíny a tvrdý kritik politicko-stranického systému i souasného zdravotnictví. Hnízdil také o medicín a svých praktických zkušenostech napsal nkolik knih.  Ta poslední vydaná v eském jazyce vyšla v roce 2014 a jmenuje se: Zaíkáva nemocí. Chcete se léit, nebo uzdravit? Ptá se tená Jan Hnízdil u na samotné obálce.
 
Podobn jako v knize Mým marodm: Jak vyrobit pacienta se i v knize Zaíkáva nemocí: Chcete se léit, nebo uzdravit? nachází Hnízdilovy sloupky a fejetony, které jsou však v této knize propojeny dlouhým rozhovorem. Otázky známému lékai pokládala Cecílie Jílková, dcera Ludvíka Vaculíka.
 
V první ad nám Hnízdil ukazuje, e léit píznaky nestaí. Pokud potlaíme píznak nemoci (bolest, vyráku, nespavost) poitím prášku, odstraníme tak projev nemoci, ale ne její píinu. Samotná píina pitom me být zakotvena v našem osobním ivot, v našem nesprávném stravování nebo v naší pracovní petíenosti. asto pak do sebe ládujeme ve velkém mnoství léky, které pouze potlaují píznaky, ale neléí píiny. Zdravotní problémy se opakovan vrací nebo pecházejí do chronického stadia.Podle Hnízdila by ml léka léit pouze pacienta, kterého zná a o jeho ivotním stylu si umí udlat pedstavu. Jedin takový zpsob léby, celostní, vede ke skutenému uzdravení. S pacientem je teba probrat nejen jeho zdravotní problém, ale zasadit ho do kontextu jeho ivota. Léka by ml vdt, co dotyného trápí v osobním ivot, poznat ho se vším všudy. Pak teprve me zaít léit.
 
V souvislosti s tím Hnízdil kritizuje náš nepirozen uhonný zpsob ivota, naše nesmyslné dobývání cíl, ale také zdravotnictví a celý náš politický systém. Jako zpsob vyjádení nesouhlasu s tím vším hlásá ignoranci politických voleb. ádný politik nikdy nic zásadního opravdu nezmní. A na druhou stranu, my si politiky volíme, máme tedy pesn takové, jaké si zaslouíme. Hnízdil volá po zmn. Ale nenabádá k revoluci, pobízí tenáe, aby kadý zaal u sebe. Se zmnou uvaování, se zdravým zpsobem ivota, s preferováním skutených hodnot.
 
Pestoe Hnízdil neíká nic nového, umí to výborn vyjádit, spojit v celek, umí pošouchnout na správném míst, donutit k hlubšímu zamyšlení, jak bych mohl zaít u sebe, jestli opravdu ten systém, který tak haním, sám nezneuívám. Všichni to vnitn cítíme, e se vývoj ene špatným smrem, všichni o tom v soukromí mluvíme, ale zárove máme všichni pocit, e se stejn nikdy nic nezmní, a tak jsme naštvaní, otrávení, znechucení, ale zárove pro tu zmnu nic nedláme. Hnízdil nám však svým optimismem, pesvdením, svou vírou ve zmnu dává nadji. Zdá se najednou mnohem snadnjší, chtít zmnit svt, protoe staí zmnit sebe…
 
Foto obálky knihy, monost koup: Lidové nakladatelství
 
Renata Šindeláová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 17.03.2017  08:51
 Datum
Jmno
Tma
 17.03.  08:51 Von
 17.03.  04:42 Bobo :-)))