Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 
ivot tropí hlouposti, aneb mé ivotní paradoxy a renoncy (56)
 
Asi poslední vymoeností lidského umu jsou samoinné poítae a i s tmito potvrkami na stará kolena bojuji se znan stídavými úspchy! V krátkosti by se to dalo shrnout do následujících ádk.
 
První velký sálový poíta v eském hydrometeorologickém ústavu byl západonmecké provenience, vyadoval klimatizované místnosti, slouil pouze spojovacím úelm a nahradil dálnopisy. Na obrázku pak mohu pipomenout poíta EC 1030, kterému jsme íkali „EC pl jedenácté“. Byl z dílen RVHP (pesnji z NDR) a slouil u výhradn pro meteorologické úely. Pro tento výrobek se pipravilo v Komoanech nkolik pízemních místností a my jsme nkdy kolem roku 1974 museli pi této adaptaci brigádnicky prosýpat písek a pak i nkolikrát zametat betonovou podlahu, aby se na sále do tch velkých drahých beden moc neprášilo.

 
 
 
A nedá mi to, abych pi této píleitosti nevzpomenul na jednu z nejvtších kivd, které se dopustil minulý reim na nkolika našich generacích po roce 1948. Podobn jako v genetice jméno Mendela, tak i jméno profesora Wienera se ocitlo na indexu. A
 jestlie Mendel byl nahrazen Lysenkem, tak Wiener nebyl nahrazen nikým! A moná si to málokdo uvdomuje, ale odsouzení kybernetiky jako kapitalistické pavdy se podepsalo na naší vd a tím i na celé naší spolenosti tak katastrofáln, e ten velký skluz v poítaové gramotnosti hned tak nedoeneme. Bohuel i já jsem toho „záným“ píkladem!   
 
Pestoe díky svým kolegm jsem pamtníkem našich prvních samoinných poíta SAPO profesora Svobody – blahé pamti, a mezi mými nejlepšími páteli u od dob studií jsou (nebo bohuel u i pouze byli) první naši programátoi, já sám jsem tento vynález zaal denn pouívat a ve „stolní“ podob ve slub koncem osmdesátých let minulého století a pomrn dlouho jsem se „kompjútr“ docela bál. Tedy – samozejm nikoliv toho, e by mi ty tehdejší u malé bedýnky nco provedly, ale bál jsem se, abych já nco neprovedl jim. Vdl jsem, e je v nich uloeno píliš mnoho píliš cenných meteorologických dat, které bych mohl jediným špatným klepnutím snad teba i nadobro vymazat! Ony ty tehdejší programy nebyly ješt nejdokonalejší.
 
Piznám se, e tak trochu závidím a zárove velmi peji našim mladým monosti, které mají nejen na tomto poli! Je to samozejm dáno i normálním vkem, ale obdivuji je, jak zcela bez zábran mnozí tém virtuózn ovládají poíta.  A to prosím se jedná nejen o mé dti, ale u i o vnouata!
 
Na závr a na odlehení dávám k lepšímu jednu svou píhodu s poítaem v jedné internetové prodejn. Jednou - není to tak dávno – jsme „dostali chu“ na njaký nový domácí vodní vysava. Doma jsem si našel na internetu nkolik typ a vydali jsme se na nákup, le jako sklerotik jsem papírek s údaji zapomnl doma. V té prodejn mli poíta voln k dispozici, le byl fikan instalován na velmi moderním vysokém stolku, který pipomínal barový pult, s ním mám u zašlé zkušenosti z bujného mládí. Bohuel klávesnice byla dle mého gusta ponkud divn zastrena v jakémsi šuplíku a já na ni tak njak nemohl dosáhnout. Kdy se mi nepodailo ji povytáhnout, zaal jsem na ní klepat pod deskou, a nakonec prodava spail mj zápas s technikou, pispchal a klávesnici i s podlokou povytáhl! No – stydl jsem se velice velmi a zapísahal jsem se, e píšt u nikdy doma nezapomenu údaje, pracn vydobyté z domácího poítae!
 
Nyní na stará kolena pouívám poíta kadý den a nemohu si to vynachválit. Mám ho místo psacího stroje, tu si v nm noviny, mírn na nm zpracovávám, ukládám a obas bohuel i ztrácím digitální fotky. Samozejm i „mailuji“ a „Skypuji“ s celou adou pátel doma i ve svt, a i kdy to urit nepeháním, pesto ve mn stále hlodá nkde v hloubi duše jakýsi ervík pochybnosti, kam a nás tenhle vynález vynález dovede. A to prosím vyuívám té moderní vymoenosti jen dosti omezen, ale z mého hlediska na a píliš neomezený zdroj informací to bohat staí!
 
Je jasné, e jsem se ve svém ivot potýkal s mnoha dalšími technickými vymoenostmi, jak se dalo. No a v dchodu jsem se technických trabl zbavil tím, e jsem ty automobilové u dávno penechal servism a ásten i zeovi, a všechny ty elektrotechnické, s dráty i bez nich, jsem hodil na bedra svému synovi, který má na to glejt. Ano, tomu, jeho dtská ruka kdysi neuspla, kdy hledala trysku karburátoru.
 
A to by myslím na závr „technických“ paradox mohlo stait.
 
Foto autor a internet    
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 24.02.2017  15:45
 Datum
Jmno
Tma
 24.02.  15:45 Von
 24.02.  14:40 Jaroslav