Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lenka,
ztra Petr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kubánský soused
 
Kadou noc jsme nechávali otevené dvee na záchod a rozsvícené svtlo. To proto, aby se zase neopakovala ta náhlá píhoda se švábem. Za svtla nevylézají. Cítí se bezpen ve tm. Jak tak jednou v noci spím, nco mn íkalo, a otevu oi. Vtom v pítmí spatím ernocha, jak prochází kolem m do dtského pokoje. Krve by se ve mn nedoezal, jak m vystrašil. Zase jsem vykikla a vtom se probudil i Vladimír. ernoch se lekl také, nebo vybhl z dtského pokoje a pelášil pry.


Vybhla jsem za ním a vidím, jak bí po dlouhé hostelové chodb a zachází do tetích dveí od nás. Nikdy pedtím jsem nemla monost setkat se s jinou rasou a pi této píleitosti jsem nabyla špatné mínní. Byly asi ti hodiny ráno, ale spát u jsme nemohli. Nejdíve jsme zkontrolovali dti. Ty, nic netušíce, si spokojen spaly.

Brzy ráno, hned jak to bylo moné, jsme klepali u dveí našich soused. Potkávali jsme je asto na chodb i na veei. Emigrovali z ruské republiky Gruzie. Jury byl chlap jako hora, velice píjemný a usmvavý. Budil dojem takového njakého zachránce. Jinak si neumím vysvtlit, pro jsme klepali zrovna u jeho dveí. Mohli jsme se s naší píhodou pece hned svit v kancelái. Úpln jsem se zalykala, kdy jsem mu esko-rusky líila naši noní návštvu. Vladimír pitakával, protoe se na slovo nezmohl. Jury napjat poslouchal, a aby nezklamal, kdy vidl tu dvru, e on je ten, co má proti tomu nco udlat, vyskoil a klepal u dveí onoho noního hosta. ernoch otevel a musel se vydsit. Dvoumetrový Jury nad ním stál a asi psobil hroziv tou svou velikostí a silou. Vydšený mu mezi dvemi ml asi 150 centimetr.
A byl moc hubený.

 
 

Nevím, pro jsme si na nj s Vladimírem netroufli sami, ale asi proto, e Juryj nám pipadal mocnjší. Ne se malý mu nadál, Juryj ho táhl za límec košile do kanceláe. My s Vladimírem cupitali za nimi. Jury byl opravdu junák. Mu se tepotal napl ve vzduchu a nic mu nepomohlo ani jeho „sorry“.
 
V kancelái se ešil pípad „noci“. Chudák Kubánec vysvtloval, e si v noci, kdy se vracel z noního klubu, spletl dvee od svého bytu. Byl pekvapený zrovna jako my, kde se to ocitl. Klíe úpln pasovaly jak do jeho, tak i našeho bytu. Trapná situace se vyešila. Potásli jsme si všichni vzájemn rukama a rozešli se.
 
V dalších dnech jsme mli monost potkávat Kubánce astji. Pi kadé píleitosti nezapomnl íct slova omluvy. Pipadala jsem si jako nejpodlejší rasistka, která z neznalosti podezívá lidi jiné rasy.
 

* * *
 
Pohostelový byt
 
Pl roku jako by vítr odfoukl a my jsme poádali o pohostelový byt. Vladimír získal novou práci, maloval reklamy na autobusy. Hosteloví zamstnanci pro nás pipravili speciální dodávkové auto, aby nás pepravili. Co všechno se nám jen za pl roku nahromadilo! U by se nám to do ruksaku, s ním jsme utíkali, nevešlo. Odvezli nás potom do tvrti „North Ryde“ na „Hering road“. Mli zde pipravené dv budovy pohostelových byt pro emigranty. Jedna budova mla šest byt. Náš byt byl uprosted.
 
Ml kuchyku, obývák a dva pokoje. Moc se nám líbil. Z obýváku bylo okno na balkonek a hrozný výhled na frekventovanou ulici, kde se to hemilo projídjícími auty. Vzalo to pár probdlých nocí, ne jsme si na hluk zvykli a mohli jsme nerušen spát.
 
A zase nás ekalo toté. Umístit dti do školy a školky, zjistit, kam chodit na nákupy a tak dále. Od této chvíle záleelo jen na nás, jak se budeme stravovat. Škola byla ve stejné ulici, obchodní stedisko autobusem asi tyi zastávky, a tak všechno úpln krásn vycházelo. Navíc mezi bytovými domy byl pkný park a prolézaky, take skoro kadý den si tam dti mohly pohrát.

Pokraování píšt...

Dobrodruství eské rodiny v Austrálii - 1
Dobrodruství eské rodiny v Austrálii - 2
Dobrodruství eské rodiny v Austrálii - 3

Dobrodruství eské rodiny v Austrálii - 4
Dobrodruství eské rodiny v Austrálii - 5

 
Jana Gottwaldová
* * *


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma