Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Paruka
 
Dozvdla jsem se, e v Sydney existuje kadenický salon, který vlastní Slovenka, paní Regina. A také, e tam pracuje eška Zorka. Vyhledali jsme salon „Regina“ a já jsem nabízela svoje sluby. Paní Regina u fyzicky nepracovala. Pijímala pouze objednávky, bavila zákazníky a vaila jim kafe a aj. Byla moc píjemná, ale zrovna nikoho nepotebovala. Divila se, e ješt anglicky neumím a mám tu odvahu se hlásit tak pedasn k slubám v kadenictví. Kdyby se nco uvolnilo, prý se mi ozve!
 
Netrvalo dlouho a paní Regina m osobn shánla na hostelu. Nabídla mi práci v jejím salonu asi na deset hodin týdn. S anglitinou prý si nemám dlat problémy. Ona se Zorkou domluví všechno se zákazníky, mn to peloí do eštiny a vše bude ke spokojenosti zákazníka.
 
Mla jsem z této dohody velkou radost. Pracovní hodiny mi moc vyhovovaly. Dojídla jsem ásten autobusem a ásten vlakem. To mn ale nevadilo, aspo jsem poznávala trochu víc Sydney. Regina i Zorka mly trplivost, byly na m moc hodné. Krom Reginy, Zorky a m tam pracovalo ješt australské dve a chlapec. Chlapec byl velice jemný a ml svj uritý okruh podobných zákazník, kteí se pevlékali za eny.
 
Na nic takového jsem z bývalého komunistického salonu nebyla zvyklá. Mnohokrát jsem se pistihla, jak s otevenou pusou na tyto lidi zírám. Bylo mn divné, e se s tím neskrývají, e jsou vlastn otevení a hrdí na svoje sexuální zamení. Zorka mn dala mnoho dobrých rad a za pár týdn u na mn snad tu vyteštnost z reality nikdo nepoznal.
 
Co se ale nestalo! Mj spolupracovník odjel na týdenní dovolenou. Jeho, na mj vkus neobvyklí, zákazníci byli a do doby jeho návratu objednáni ke mn. Všechno jsem zvládala výborn, mluvit jsem s nikým moc nemusela, stailo, e jsem se pedstavila a podkovala a ostatní Regina se Zorkou zaídily za m. Mn u zbývalo upravit úes ke spokojenosti klienta.

 
 
Jeden takový zákazník, pevleený za enu i s parukou, byl ke mn objednaný na foukanou ondulaci. Byla jsem z toho nervózní, nikdy jsem ve svém ivot nefoukala paruku pímo na hlav mojí „obti“. Zavolala jsem Zorku, která se m snaila vysvtlit, e to musím dlat pímo na hlav, e zákazník odmítá tu paruku sundat. Mj velký kulatý kartá jenom prokluzoval v adách syntetických vlas. Foukala jsem u dlouho, ale poád se mi nedailo rovné vlasy paruky podtoit. Zákazník se netváil nijak nadšen a já taky ne. Cítili jsme k sob velké antipatie, které se dají z chování lovka poznat.
 
Pemýšlím, co je to za nesmysl foukat mu to pímo na lebce a jak by bylo jednoduché, kdyby to sundal. Já bych to moje dílo mohla pohodln dokonit na plastické hlav. Vysílal ke mn vlny nepízn a urit si myslel, co jsem to za nemehlo.
 
Kdy se mi stále práce nedaila, vymnila jsem velký kulatý kartá za menší. To jsem však dlat nemla. Jeden nešastný pramen se mi do kartáe zamotal. Zatáhla jsem a paruka byla natotata z hlavy dole a bezvládn visela z kartáe. Zákazník vyskoil ze idle, zaal strašn kiet a mávat rukama. Marn jsem namáhala uši i mozek a snaila jsem se pochopit, co kií. V tom zmatku mi vytrhl paruku z ruky, odtrhl ji od kartáe, kterým mrštil kamsi do kouta, a na vysokých podpatcích s velice sexy pohyby bok vyplul ze salonu. Prý pijde píští týden, a jeho oblíbený kadeník bude z dovolené zpt.
 
Po jeho odchodu jsem se bála, co na to Regina? Smála se se Zorkou i se všemi pítomnými zákazníky v salonu. Prosila jsem Reginu, a mn ji takové zákazníky neobjednávají, jestli chtjí, aby byl v salonu mír.
 
Pracovala jsem v salonu nkolik msíc a vše šlo velice dobe. Moje komunikace se zákazníky byla den ode dne lepší a lepší. Také se musím zmínit, e neexistují dv smny, jak tomu bylo v eskoslovensku. Zdálo se mi hrozné, e lovk nastoupí v 9 hodin ráno do práce a koní v 17,30 veer. Mne se to zatím ješt netýkalo. Moje pracovní hodiny byly pizpsobeny školní docházce mých dtí.
 

* * *
 
Bezdomovec
 
Jeden den jsem zase cestovala z práce dom za rodinou a ekala v metru na vlak. Pijídl pokadé na as a já tu pesnost obdivovala. Ten den se tam mezi davem ekajících procházel takový nervózní mu obleený v zeleném hubertusu, i kdy bylo teplo a lidé kolem dokola mli na sob obleení s krátkými rukávy. Jak tak ekám a mám radost, e vlak u pijídí, vytrhla m z rozjímání podívaná, na kterou nikdy nezapomenu. Mu v zeleném hubertusu se rozbhl a skoil pijídjícímu vlaku pímo pod kola.

 
 
Netrvalo dlouho a všude byla policie a ambulance. Mu byl na míst mrtev. Asi to byl njaký zoufalý bezdomovec, který u ve svém ivot nevdl kudy kam...?! Bylo mn ho moc líto, i kdy jsem ho neznala. Kdyby byl nkomu svil, co ho trápí, nemusel by svj ivot ukonit takto tragicky. Zbytek dne jsem pemýšlela nad osudem onoho mue i nad osudem naší rodiny, která se zapojuje do nových poznatk. Avšak dotyný mu u nic nechtl znát o tomto ivot. Opustil ho takto nešastn a urit zpsobil bolest rodin, kterou po sob zanechal.

Pokraování píšt...

Dobrodruství eské rodiny v Austrálii - 1
Dobrodruství eské rodiny v Austrálii - 2
Dobrodruství eské rodiny v Austrálii - 3

Dobrodruství eské rodiny v Austrálii - 4
Dobrodruství eské rodiny v Austrálii - 5

 
Jana Gottwaldová
* * *


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma