Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Marcela,
ztra Alexandra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

„Nkdy staila kapka, kapika štstí. Takové ale vtšina nemla.
 

KAPKY ŠTSTÍ A NADJE

Ukázka z bestselleru Blanky Kubešové, který vyšel k 70. výroí konce války v nakladatelství Brána a zachycuje autentické píbhy idovské rodiny z doby nmecké okupace v Polsku.

* * *
 
7. kap.
 

DLENÍ KOISTI
 
            (...) Carmela naposled vymetla pár lopatek mouru, všechnu uhelnou dr, která zbyla ve sklep od minulé zimy. Topili u jenom v kuchyni, pesto ani to nestailo. A to se nejvtší mrazy teprve ekaly! Podle pedpovdi mly trvat nejmén do konce února.
 
„Kdyby se to mlo vyplnit, pomrznou ovocné stromy... A chudáci ptáci,“ povzdychla si. Narovnala bolavá záda a procviila ervené a ztuhlé prsty, teprve pak mohla rozštípat starou kredenc, na zátop bude ješt dobrá.
 
Zpráva o zemtesení v Turecku, která by jindy docela jist vyvolala vlnu solidarity, te  byla zcela pehlušena drastickými zmnami, které se sebou konec devtaticátého roku pinesl. Kadý den vešel ve známost njaký nový obník, teba jen proto, aby jim oznámil, e v tramvajích smjí jezdit u jen na zadní plošin a ve vlaku se zdrovat pouze v zadním vagon. Na domech se kadý den objevovaly plakáty v nmeckém a polském jazyce s novými zákazy a naízeními. Tém všechny obce byly pejmenovány a nová jména dostaly i ulice a námstí. Všechny nápisy, symboly a pomníky pipomínající polskou minulost a významné osobnosti nebo události z polské historie byly odstranny.  
 
U koncem íjna bylo zaloeno první idovské ghetto v Piotrkow a vstoupil v platnost zákon o ochran nmecké cti a nmecké krve. Lidé vydávali mnoho penz, aby si obstarali rodokmeny na dkaz, e se do jejich krve nevloudila ani kapika té neisté. Celá idovská obec byla vystavena neustále se zvyšujícímu tlaku. Byla povena vyhotovením podrobných jmenných seznam a povinna nahlásit veškerá úmrtí a porody. Zatímco jednoho dne museli idé odevzdat hudební nástroje, druhý den u k tomu pibylo zlato a veškeré koešiny, vetn koešinových límek. Pedat do nmeckého vlastnictví se musela dokonce i kronika msta. 
 
Za poslech zahraniního rozhlasu byly tké tresty, jestlie se jednalo o ida, trest smrti. Gestapo neustále pátralo po domech po radiopijímaích, ze kterých byli povinni nejdíve odstranit krátkovlnné cívky, a protoe nepomohlo ani to, rádia odevzdat. Pozdji k tomu pibyly dokonce i telefony. Na území Polska zaalo fungovat konspiraní vysílání a z Francie a Velké Británie i vysílání v polském jazyce.
 
Oficiální propaganda zatím vyzývala polské obyvatelstvo ke klidu a loayalit, naízení a zákazy se mly týkat jen a jen id. Šíení podobných oznámení neslo ovoce. Lidi zajímalo, co koupit milým za pár msíc k Vánocm a namlouvali si, e se nic nejí tak horké. e prost nebude hned tak zle. Však válka nepotrvá tak dlouho, utšovali se.
 
Ariel zachumlaná ve svetrech a šátku sedla na stolice, kterou u nazítí mly spolknout plameny, párala svj první koešinový límeek na dívím kabátku a hoké, vzdorné slzy jí kapaly a máely hebkou králií koešinku. Ani ji neuila, ale musela pry stejn jako široké efektní manety. A co je mlo nahradit? lutá páska na rukávu! Taková ostuda! Pálila jako ohe! Znakovali je jako dobytata!
 
„Pýcha vyvolává pohromu, chceš, aby nás všechny zaveli?“ varovala ji s povzdechem Carmela. Krutosti gestapa nemly hranice, nesmla pomyslet, co by se stalo, kdyby nedejbh nco zatajily a pišlo se na to.
 
Jo, kdyby tu byl mu, bylo by jim všem líp... povzdychávala. Teprve te mla pocit, e Ayala chápe víc a lépe ne kdy pedtím, e teprve te by ho dokázala pln ocenit a milovat, jak si zaslouil. Noc co noc poslouchala, zda neuslyší jeho kroky, noc co noc ji budilo bouchání na dvee. To ja, otwórz drzwi! Obas se probouzela zvukem svého jména, Ayalv hlas znl jako ivý, a pak dlouho nemohla znovu usnout. 
 
Jene zprávy od mue nepicházely. Proslýchalo se, e lidé ze zemí porobených nacisty, jsou totáln nasazováni na práci do Nmecka. Jedni mysleli, e radní skonili práv tam, v njaké zbrojovce, která pomáhala udrovat v chodu válenou mašinerii, jiní byli pesvdeni, e ji neijí, e je postavili jako kanonenfutter do první bitevní ady. Mohli ale skonit i nkde poblí, teba hned u Pruszkowa, utšovala se. Tady se opravovaly elezniní vagóny a jejich dílny dobe poslouily i Nmcm.
 
Carmela se zachvla chladem. Také ona mla na hlav vlnný šátek a na sob všechno nejteplejší, ale nic platné, zima se do hladového tla snadno zakousla a jak se jednou uhnízdila, u nepustila. A hlad, na ten si bylo teba zvyknout! 
 
„Shánl se po tob bratr. Taky Hubert chce poád vdt, zda o tob vím nco nového... U nich v Krakov se zdá líp, ale ne o mnoho. Zato z naší Varšavy je msto trosek. Je tu jako po vymení, Ayali. Auta nejezdí, musely se odevzdat i pneumatiky. A autobusy nemají benzín, stojí v závjích za mstem a po nápravu.“ Carmela pomalu prošla bytem.
 
„Kdyby ses objevil, ani bys to u nás nepoznal,“ povzdychla si s pohledem na poloprázdnou, studenou kuchy. Ve špajzce, kde dív stály pytlíky se zásobou hrachu, oky i rýe a ádkou zavaovaky plné marmelády i kompot, a teba i ejdlíky kuecího sádla, te nic ne prázdné regály. 
 
„Tvj noík na dopisy, ten s ebenovou rukojetí, však víš... Smnila jsem ho za pár kostek mýdla, odpus mi to, “ šeptla a prošla zvolna z jednoho pokoje do druhého. V kadém to vypadlo podobn. Obrazy ze stn zmizely. Jen v Ayalov pracovn visel plakát, COME TO PALESTINE, ten byl neprodejný. e by o nem takovém uvaoval? Jestlie ano, pak s ní o tom nemluvil, stejn by nesouhlasila. Všechno ostatní, stíbrné píbory, obsah Ayalova psacího stolu, vetn jeho sbírky zlatých per a mincí, všechno, co se dalo smnit za jídlo, to zmizelo. erný obchod jen kvetl, boty, odvy a textil se prodávaly pod rukou stejn jako šperky a koené a umlecké pedmty... Peníze ztrácely cenu, všechno se smovalo za margarín, mouku, brambory a rýi. Byl vydán zákaz košer pípravy masa a mnohé koloniály musely zavít, prodávat nebylo co, jiné u idy ani neobsluhovaly.
 
Celé dny shánla sl, hrách a oku a taky brambory, vlastn cokoli. Nemohla pochopit, pro s ní prodava nemluví, a kdy jí konen došlo, e nesmí, pemohl ji pocit, e jí zchromly nohy, e na míst upadne. Vypotácela se ven, ale i tady nohy vyhroovaly, e ji neunesou. Ped spoitelnou o kousek dál ji to pinutilo usednout. Budovu hlídali policisté, ale nco v jejích oích zpsobilo, e ji hned nevyhnali a nechali odpoinout. Odpoledne pišla sousedka s tím, e na rohu v krám dostali sirky a svíky, jestli chce njaké, e si musí pospíšit. Tyhle vci pes noc vymizely, kdy se objevily, bylo teba vystát frontu. Jenom pokrila rameny. Co se sirkami? To mla snad ohívat ten zbytek jablených slupek?
 
„Tvému kamarádovi Jacobovi sebrali obchod a nasadili tam správce. íkají tomu arizace, ale je to prachobyejná kráde, no rozumíš tomu? A naše pídlové kníky jsou plné pedem zrušených lístk, jen se podívej,“ vzdychla Carmela u skoro s výitkou.
 
Šatenky, a pedevším potravinové lístky vydávané úady nestaily, a jak by taky mohly! idm dávaly právo nakoupit jen omezený pídl potravin, „asi e máme menší aludky“, povzdychla Carmela zlostn a otela si zarudlé oi do zástry. Nárok mli jen dv tetiny pídlu masa a sotva na polovinu másla, ne polští obané. ádný id neml dostat ani o sousto víc, ne bylo k peití nezbytn nutné. Kakao a mnohé další zboí vymizelo úpln. Kdo ml nkoho na venkov, ml štstí. Jene i tam docházelo k exekuci polských rolník a k rabování jejich majetku i zabírání zemdlské pdy. Z domov bylo vyhnáno nkolik stovek tisíc Polák a v celé zemi zavládl krutý teror.
 
„íká se, e v kadé vesnici byl jmenován vdce sedlák, který musí táhnout s nimi... Kdybys mi aspo poradil, co mám dlat? Mám zajet k sestenici do Zielonky? Ale jak? Pedstav si, e je málo koní. Tady v Polsku, chápeš to? Kdyby nebyl benzín, ale kon? Napsala jsem Magd - a vidíš, neozvala se. Ale abych jí nekivdila, teba se bojí. Trýzní je vysoké dodávky. Na maso, mléko i vejce, na všechno jsou pedpisy a nad sebou mají kontroly a vysoké pokuty. Objevily se prý pípady, kdy lidé byli upálení zaiva, bojím se tomu uvit. Nkteí pesto na venkov jezdí, ale je to o strach. Neustále prohledávají nádraí i vagóny a hledají potraviny. Nejradji by nás všechny nechali pomít, pak by mli po starosti.“
 
Carmela znovu vytela slzu a pevnji utáhla šátek. Donedávna pekla kukuiné placky, ale u nebylo z eho. Namísto másla jen umlý tuk a nekvatlitní margarín, místo kávy cikorka... Všichni neustále obcházeli vybombardované domy i sklepy, ale zbytky zásob, paklie tu njaké zstaly, byly pry.
 
„Máme hlad, Ayali. Zjistila jsem, e polévka se dá vait i z bramborých slupek, víš? Prý obsahují vitamíny... Vera jsem upekla buchty z brambor jen s trochou mouky, do poslední chvilky jsem nevdla, zda to pjde a tsto bude dret pohromad. Ml jsi vidt, jak našim girlz chutnalo. U pes týden nevidly jediný kousek masa. Te u nemám v zásob nic ne tu trochu jablených šlupek.“ Ztichla. Pro pidlávat Ayalovi tkou hlavu! Vdy jist nehladoví o nic mén. Jene nosit to jen v sob taky nevydrela.  
 
„Kdybys mi aspo poradil! Vaím holkám polévky, jsou vodové, ale zahejí. A ovšem aj z kíal, na jak dlouho  ješt vystaej zásoby, to nevím... “ Vyerpan si sedla. „Nevím, jak dál, Ayali, “ šeptla a bezhlese se rozplakala.
 
Blanka Kubešová

* * *
Román KAPKY ŠTSTÍ A NADJE získal v hodnocení tená nejvyšší moné ocenní a je ho moné objednat v nabídce internetového knihkupectví.
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 20.01.2017  20:23
 Datum
Jmno
Tma
 20.01.  20:23 Von