Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Osamlost nejastjší problém
 
Osamlost patí k nejastjším problémm, kterým musejí dnešní senioi elit. Samotou trpí více ne polovina senior a ped Vánoci se situace zhoršuje. Z aktuálních statistik spolenosti ivot 90, která provozuje krizovou linku pro seniory, vyplývá, e téma samoty a mezilidských vztah pouze v listopadu ešilo 60 % volajících. Pocity osamlosti navíc v období vánoních svátk nabývají na intenzit. Ke špatnému psychickému stavu starších lidí pak v pedvánoním období asto pispívá jejich špatná finanní situace.
 
Senioi jsou dle odborník pocitem osamlosti ohroeni nejvíce. asto toti mají omezené monosti v navazování sociálních kontakt, bolestná je pro n také ztráta partnera nebo pátel z ad vrstevník. „Asi 10 % klient Domova pro seniory Máchova nemá ádnou rodinu i blízké. O zhruba 20 % klient se rodina zajímá minimáln po celý rok,“ ekla Martina Polanská, editelka Centra sociálních slueb Prahy 2. Pocitem osamlosti však netrpí pouze lidé bez rodiny. „To, e má senior dti nebo vnouata, ješt neznamená, e se obas necítí osamlý. Mladé rodiny dnes toti asto vedou ivotní styl, který je lidem starším 60 let velmi vzdálený, asto té bydlí velmi daleko,“ dodal Tomáš Kunc ze spolenosti Senior Safe, která poskytuje telefonickou asistenní slubu pro seniory. Za nárst osamlých senior pak podle nj me postupná promna mezigeneraních vztah.
 
Tento trend potvrzují i dlouhodobé statistiky. Dle údaj eského statistického úadu stále roste poet domácností jednotlivc. Za posledních tyicet let se jejich poet více ne zdvojnásobil. Pi posledním sítání lidu, dom a byt tak ilo v samostatných domácnostech více ne 650 tisíc lidí starších šedesáti let. Vtšinu z nich pak tvoí eny. Dvodem je pedevším jejich vyšší šance na doití, po smrti partnera tak eny asto zstávají v domácnosti samy.
 
Pocity osamlosti pak dle pracovník sociálních slueb trápí seniory nejvíce koncem roku. „Zajímavé je, e se senioi na naši slubu obracejí astji práv v obdobích, kdy samotu pociují intenzivnji, tedy na podzim a v období svátk,“ ekla Veronika Lelková z Centra pro rodinu a sociální péi v Brn. „Vánoní svátky jsou asto spojovány s rodinnou pohodou, senioi tak v tomto období bývají více posmutnlí a nostalgití, asto vzpomínají na své blízké, které ztratili,“ dodal Tomáš Kunc ze spolenosti Senior Safe. Mnohé organizace, je se práci se staršími lidmi vnují, tedy seniorm nabízejí speciální vánoní program a organizují pro n akce, na kterých mají monost trávit volný as v kolektivu lidí.
 
Experti rovn upozorují na to, e v období svátk, kdy vtšina domácností zaznamenává vyšší výdaje, mohou senioi propadat chmurným myšlenkám i kvli své špatné finanní situaci. Stále více lidí dchodového vku je toti dle údaj eského statistického úadu ohroeno chudobou. Z przkum vyplývá, e dokonce kadý sedmý lovk starší 65 let eší problémy s nedostatkem prostedk. eši navíc dle przkumu agentury Ipsos pro spolenost PROFI CREDIT nemají píliš ve zvyku finann podporovat své rodie. Peníze matce nebo otci pispívá pravideln pouze 12 % z nich.

 
Text: Lenka Romportlová, PR & Media Manager
Ilustrace: Vlasta Vrlová


Komente
Posledn koment: 07.01.2017  11:31
 Datum
Jmno
Tma
 07.01.  11:31 ferbl
 06.01.  18:12 Von
 06.01.  05:41 Bobo :-)))