Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Marcela,
ztra Alexandra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak jsme se v kultue rozšoupli
 
Poznámka redakce: Mnozí si pamatujete Vladimíra podle jeho povídek, které vycházely i na SeniorTipu. Smutná zpráva byla, kdy Vladimír po krátké nemoci v roce 2014 zemel. Urit uvítáte ješt jeho další doposud nepublikované lánky z nevydané kníky  "I to se me stát... Aneb neván o váném." 
 Václav idek
 
Bel zaátek padesátých let, kdy jsem „ordinoval“ na vojn v Kujebin u útvaru, patícímu našemu letectvu. Šlo tehdy pedevším o to, aby voják byl bojeschopný a mohl tak ochránit socialistický ád ped rejdy proluklých imperialist. S tím ovšem souvisel nejen vojenský výcvik, ale i pée o psychiku a tím i kulturu našich ochránc míru.
 
Tato pée se dla v podstat dvma zpsoby: Z vlastních zdroj prostednictvím „masové innosti“, která vyuívala individuálních schopností samotných voják, ovšem pod pelivým dozorem politruka. Co kdyby se nám do kultury vloudily rozvratné prvky úpadkové kultury západní! 


Druhý zpsob byl realizován návštvami kina na budovatelské filmy, pípadn na díla, oslavující hrdinství našich a pedevším sovtských voják ve Velké vlastenecké válce. Ale výjimka potvrzuje pravidlo, a tak se jednou stalo nco nepedvídatelného.

Místní kujebinští ochotníci nastudovali povedenou taškaici italského dramatika Carla Goldoniho (1707-1793) a „naálstvo“ usoudilo, e by návštva tohoto pedstavení mohla trochu povznést ducha armády. Práce tohoto dramatika se asto vyznaují tím, e pán, zpravidla šlechtic, se pevlékne za sluhu a naopak, a navštíví njaký podnik, teba maškarní ples. Obdobný nápad má samozejm i paní se slukou, a tak si posléze záletný šlechtic namlouvá vlastní maskovanou manelku, kterou ovšem nepoznává a joj, to je potom švanda. 

Pesto mají tyto komedie pes propast vk stále svoji ivotnost pro svj spád a temperament v dji i dialozích, a výkony ji stárnoucího Ladislava Peška v „Poprasku na lagun“ jsou stále ješt v ivé pamti.
 
Jít na Goldoniho v Kujebin je ovšem nco jiného, ne na stejné pedstavení v Národním divadle. 


Naše intelektuálská svtnice s hrdým názvem „apajev“ byla auf, a jeden z tém poloviny osazenstva, kterou tvoili hlavn vystudovaní právníci, poznamenal: „To se zase jednou kulturn rozšoupnem!“

Nadešel den D a armáda pln obsadila místní divadlo, prodchnuté nedokavým oekáváním. Musím pedeslat, e vojsko nebylo zklamáno. Za zmínku stojí ji hlavní dvojice protagonist, hrab a hrabnka. Hrabte hrál vyouhlý student, který budil dojem, e se celý ivot poádn nenajedl a jenom louskal šváby. Na jevišti pipomínal splašenou chmelovou tyku, která se njakým nedopatením vydala na pou s procesím ke sv. Antoníkovi v omšelém úboru kajícník. Zato paní hrabnka! Dobrých devadesát a mono ješt víc kilogram vykostné váhy ji pi vstupu na jevišt zpsobila sborové hlasité vydechnutí armády, pi em se v tom okamiku zdálo proscénium poloviní.

Její bujné rozmry – to bylo nco nadpozemského. Vnutila se mi pedstava, e pro gigantické rozmry jejího poprsí nebylo dosud vynalezeno íslo. Pesto ji hrab nn miloval, i kdy si obas jako jednohubku k zakousnutí rád dopál nco mladšího. Kdy se obejmuli, vznikl dojem, e vrabec usedl na konev se slabomyslnou pedstavou, e ji pln okupuje.
 
e pi takovém prbhu hry bylo v adách armády veselo, neteba pipomínat. Zvlášt, kdy hrabnka jen s obtíemi prošla mezi kulisami do zákulisí, a to bez ohledu, jestli šla eln nebo „na štorc“. Obas bylo zajímavjší pozorovat smíchy slzící vojáky ne prbh dje, co bylo pro všeobecné veselí dost obtíné, protoe dialogm nebylo rozumt.
 
Pan Goldoni si ale na obtavé kujebinské ochotníky vymyslel ješt mnohem náronjší zádrhel. Hrabnka se musela pevléknout za mladého chlapce, aby ji hrab nepoznal. 

Kdy vstoupila v novém kostýmu na jevišt, sál ztichl. Do kalhot ji snad musela násilím cpát alespo tveice pomocnic a zapnout ivtek muselo být nároné i pro stavební hever. Snad všichni oekávali, e kadým okamikem musí nco nkde povolit, sálem jakoby se u nesl zvuk násiln praskajících šv. Z ivtku se dralo ven utiskované poprsí a mnozí vojáci byli pipraveni si zakrýt oi, aby v okamiku, a ten knoflíek povolí, o n nepišli. Zato pišel hrab. Hoch si ovšem zakrýval obliej jakousi maskou do plesu, kterou tvoil kus papundeklu na tyce. Pomalován byl fantastickými výlevy, které pipomínaly rituální kresby papuánc pro obadní tance.
 
Hrab ovšem svou manelku nepoznal, ba obdivoval chlapcovo mládí a postavu. Sálem se opt vzmáhalo veselí, protoe hrabnku nebylo mono zamnit s nikým a s niím, snad s výjimkou bagru v akci. Pohybovala se ale velmi opatrn, urit a s vdomím, e soudrnost „chlapeckého“ kostýmu je urit menší, ne soudrnost jejího tlesného organismu.
 
Hra se chýlila k vyvrcholení, kdy se podle autora má dát hrabnka poznat. Vlastnímu slovu ji tém nebylo rozumt, jak se hýkající a chechtající se armáda projevovala nahlas. Jasn však byl slyšet výkik hrabte v okamiku, kdy se hrabnka odhalila: 
„Proboha, miláku, pro tísníš tu krásu v takových hadrech??“ A to nás úpln odrovnalo.
 
Soused, který ješt ped chvílí se vyjadoval na adresu hrabte: 
„To musí bejt njakej blbec!“ se svalil pod sedadlo a u nebyl schopen ani toho chechtání.

Hra se setkala s velkým porozumním, jenom „naálstvo“ si nebylo úpln jisto, jestli to s tou kulturou njak nepehnalo, jestli opravdu takový záitek posílí naši bojeschopnost. Usnesli jsme se na „apajevu“, e dosáhli pravého opaku.

Kdyby ti imperialisté mli jen trochu fištrónu, nebudou zbyten zbrojit, staí, kdy naši armádu pozvou na podobné povyraení. Po takovém záitku nebude urit nikdo bojeschopný. Není zkrátka nad mazanou ideologii!
 
Vladimír Kulíek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 13.01.2017  10:48
 Datum
Jmno
Tma
 13.01.  10:48 ferbl