Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Emil,
ztra Vladimr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Rozhovor s odborníkem - vše, co vás zajímá o inkontinenci
 
Nechtný únik moi trápí velké procento populace. Jeliko se jedná o pomrn citlivé téma, existuje mnoho nezodpovzených otázek. Poloili jsme je za vás odborníkovi z urologického oddlení Fakultní nemocnice Ostrava panu primáovi doc. MUDr. Janu Krhutovi, Ph.D.. Vše, co vás zajímá o problematice úniku moi a její léby, inkontinenci po porodu i po operaci prostaty se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Pane primái, s inkontinentními pacienty máte obrovské zkušenosti. Popište nám prosím, které vkové skupiny trápí inkontinence.
V raném dtství je vzhledem k nezralosti ídících nervových struktur pomoování normální. Plné denní i noní kontinence by dti mly dosáhnout do cca 5. a 6. roku vku. I poté petrvává u 3 a 15% dtí noní pomoování. U patnáctiletých se tento problém objevuje asi v 1%. 
V produktivním vku trpí inkontinencí zejména eny. Je popisováno, e asi 1/3 en v produktivním vku se setká bhem svého ivota s obasnou epizodou úniku moi, asi 4 a 8% en v produktivním vku trpí trvalou a závanou inkontinencí. S pibývajícím vkem se výskyt inkontinence zvyšuje a pestává být doménou enské populace. V 7. a 8. dekád ivota se inkontinence týká asi 10% muské a 20% enské populace.       

Je léba inkontinence moná a jak bývá úspšná?
Inkontinence je píznak, na jeho vzniku se podílí celá ada píin, které se navíc v mnoha pípadech kombinují. Je diametrální rozdíl napíklad mezi lébou pacientek trpících únikem moi na podklad oslabení pánevního dna, kde je úspšnost léby pes 90%, a lébou tké inkontinence na podklad vrozených vývojových vad moových cest, kde je úspšnost podstatn menší. Obecn však platí, e vtšin pacient s inkontinencí jsme schopni inkontinenci bu úpln vyléit, nebo alespo podstatn zmírnit.

Kdy se inkontinence eší operativním zákrokem?
Jak jsem ji zmínil výše, píin inkontinence a typ inkontinence je celá ada. U nkterých z nich vyuíváme i operaní lébu. Mezi laickou veejnosti je asi nejznámjší operaní léba tzv. stresové inkontinence u en (únik moi pi zakašlání, zvedání bemen apod.). Operace spoívá ve vloení pásky pod moovou trubici a její ukotvení na struktury pánve. Tato páska pak pomáhá uzavít moovou trubici pi zvýšené námaze a zamezuje unikání moi.  Tato metoda je široce pouívaná a velmi efektivní.  Na druhé stran spektra chirurgické léby inkontinence jsou velmi sloité mnohahodinové rekonstrukní operace u pacient s tkou inkontinencí na podklad vrozených vývojových vad nebo poruch nervového ízení moových cest.

Existují léky na únik moi? 
Jednou z moných píin inkontinence je i nadmrná aktivita moového mchýe, která je vtšinou spojena s únikem moi pi neodolatelném nucení na moení. V souasnosti máme k dispozici léky, jimi lze tuto hyperaktivitu efektivn tlumit. Pro pacienty je nejdleitjší, e jim tyto léky poskytují více asu, aby pi pocitu nucení na moení byli schopni vyhledat vas toaletu a zbavili se neustálého strachu z pomoení. K tomu, aby léky optimáln psobily je však teba jejich dlouhodobého uívání.  Navíc je nutno individuáln nastavit vhodný druh léku a jeho dávku. Proto je poteba vyhledat pomoc odborníka.    

Mnoho našich zákazník se nám piznává, e se ostýchají svit s problémem svému lékai. asto v našem obchod s inkontinenními pomckami nakoupí dle svého uváení, pípadn si nechají s výbrem pomoci od nás. Dlají podle Vás správn?
Je prokázáno, e únik moi má jednoznané negativní zdravotní dsledky (zvýšený výskyt infekcí moového traktu, koních infekcí v okolí genitálu, proleenin atd.). Krom toho má však inkontinence zásadní dopad na kvalitu ivota postiených pacient. Dochází k redukci jejich spoleenské aktivity, sniování pracovní výkonnosti, zhoršuje se kvalita jejich sexuálního ivota. Pacienti ztrácejí stávající spoleenské kontakty, nové nenavazují a to vede k sociální izolaci a dalšímu omezování jejich duševní a tlesné aktivity. Nkdy se hovoí dokonce o „psychosociální smrti“. Léba inkontinence je proto velmi dleitá. Bohuel je prokázáno, e se se svými problémy s inkontinencí sví svému lékai jen asi 45% pacient. Co je pi vdomí dnešní široké škály moností léby urit škoda.  

Jaké jsou píiny inkontinence po operaci prostaty?
Zhoubný nádor prostaty u mu patí bohuel mezi nejastjší onkologická onemocnní. Jednou z moností léby je radikální chirurgické odstranní prostaty, tzv. radikální prostatektomie. Vzhledem k tomu, e po zadní ploše prostaty probíhají nervové struktury ovládající svra moového mchýe, je inkontinence moi jednou z moných komplikací této operace. Problémy s udrením moi má pooperan asi 5-15% pacient. U mnoha z nich jsme však schopni po úspšném ukonení onkologické léby tento problém ešit.

Pane primái, poskytl jste nám velmi cenné informace a dkujeme za rozhovor.
 
Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. psobí v nemocnici od roku 1992 a od roku 2006 jako primá urologického oddlení Fakultní nemocnice Ostrava. Zabývá se dysfunkcemi dolních cest moových, inkontinencí moi, enskou urologií a neuro-urologií.

Jedno ze základních lkových oddlení FN poskytuje široké spektrum vyšetovacích a léebných výkon v oboru urologie, andrologie, ale také dtské urologie. Pi ešení komplikovaných pípad spolupracuje s renomovanými pracovišti jak v R (Thomayerova nemocnice v Praze, Ústední vojenská nemocnice v Praze, Všeobecná fakultní nemocnice Praha i Masarykv onkologický ústav), tak v zahranií (Innsbruck, Rakousko).

Rozhovor vznikl za podpory dodavatele inkontinenních pomcek TENA.

* * *
 
Více o inkontinenci
 
S pibývajícím vkem se objevuje inkontinence. Ji v útlém vku se uíme ovládat základní tlesné funkce, mezi které patí schopnost vdomého vyprazdování moi a stolice. Odborn eeno - snaíme se být kontinentní. Se stárnutím dochází ke ztrát kontroly nad touto inností. Tento stav se nazývá inkontinence. Pi správném pístupu k problému je moné inkontinenci pedcházet nebo ji úpln zastavit.
 
Existuje nkolik druh inkontinence
 
Stresová inkontinence
Jedná se o únik moi pi kašli, smíchu, zvedání bemen nebo pi zvýšení nitrobišního tlaku. Je to nejrozšíenjší typ inkontinence a trpí jí peván eny. To je dáno z fyziologického hlediska tvarem pohlavních orgán. Svj „podíl viny“ na vzniku inkontinence mají thotenství, porody, menopauza i nadváha, pípadn u mu operace prostaty.
 
Urgentní inkontinence
Objevuje se více s pibývajícím vkem. Pocit plného moového mchýe nutí postieného asto navštvovat toaletu. Spolu s tím je spojena nemonost kontrolovat vyprazdování. Mo uniká díve, ne se podaí dorazit na WC. Její vznik me být také projevem onemocnní nervového systému.
 
Inkontinence smíšená
Vzniká spojením píznak stresové a urgentní inkontinence.
 
Zachování lidské dstojnosti ve stáí
Ve stáí ztrácí a jedna tetina lidí svou nezávislost pi péi o sama sebe. asto se me objevovat inkontinence. K postienému je teba pistupovat tak, aby bylo co nejvíce podporováno pirozené vymšování. Myšlenka, e inkontinence je normální a oekávaná, je špatná. Rodina a peující personál by mli podporovat kontinenci stárnoucího lovka a ponechat mu právo na rozhodování o sob samém. Všichni budeme jednou staí. Vhodné je vcítit se do podobné situace a uvdomit si, co by bylo píjemné nám a co mén.
 
Není to nic veselého
Inkontinence není nemoc, ani neohrouje ivot. Díky ní me ale jedinec trpt jejími dopady. Objevují se následky fyzické, psychosociální i ekonomické. Po fyzické stránce me docházet k opruzeninám, proleeninám a zántm moového ústrojí.
 
Snad ješt o nco náronjší je to s psychickou stránkou. Nedostatek sebeúcty, strach z odhalení inkontinence na veejnosti a zápachu moi i frustrace vedou k izolaci ze spolenosti. Osobní i profesní vztahy bývají velmi omezené a ohroené. Díky astému nonímu chození na toaletu dochází k poruchám spánku a následn se nabalují další zdravotní problémy.
 
Inkontinentnímu vznikají nové náklady na inkontinenní pomcky. Na trhu jsou inkontinenní vloky pro eny i pro mue, plenkové kalhotky nebo vloné pleny. Pouívání vhodných inkontinenních pomcek napomáhá tolik potebné sebejistot!
 
Jak je moné podporovat kontinenci?
-  Respektovat soukromí pi moení.
-  Zajistit podmínky pro moení – odstranní pekáek z cesty na toaletu, píjemné prostedí (teplo).
-  V pípad poteby doprovodu na toaletu - vyhovt ádosti o vymoení v jakékoliv denní dob.
 
Jedin citliv
Vznik inkontinence neznamená konec ivota, jen je teba k situaci správn pistoupit. Jedná se o citlivé téma, proto se o tom tolik nemluví. Inkontinence je bohuel velmi astá a mlení není na míst. V dnešní dob existuje mnoho moností na zlepšení nebo vyléení stavu. Správným a citlivým pístupem je moné následky inkontinence ve stáí zmírnit. Pi péi o stárnoucí osobu je dleité naslouchat i malikostem. Co je pro nkoho zbytené, me být pro starého lovka podstatné. Kadé splnné pání napomáhá vytváení dvry mezi starým lovkem a jeho peovatelem. Spolupráce je potom mnohem jednodušší.

 
www.dentimedshop.cz
 


Komente
Posledn koment: 29.12.2016  07:54
 Datum
Jmno
Tma
 29.12.  07:54 Ivan