Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Marcela,
ztra Alexandra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

S vnukem o ín
 
Nejvtší radost z mých sedmi vnouat a tí pravnouat mi dlá vnuk Filip. Vystudoval  na FF UK francouzštinu,  zárove se nauil portugalštinu a španlštinu. Studium jazyk ho velmi baví, má nadání po babice i mamince. A tak se poté, co se v roce 2008,  coby eský reprezentant hry v dámu zúastnil tzv. olympiády duševních her v Pekingu, rozhodl pidat k románským jazykm (a anglitin) ješt ínštinu. Po ukonení studia a získání titulu Mgr. se pihlásil na univerzitu v Jinhua, kde strávil dva semestry studiem ínštiny a úspšn sloil nároné zkoušky. Jinhua se nachází v jiní ásti delty eky Jang-c’-iang v provincii Zheijang. Je to msto mající s okolím pes pt milion obyvatel a je známé svými djinami a kulturou. Tamní univerzita letos oslavila šedesáté výroí od svého vzniku.
 
Jinhua leí nco pes ti hodiny autem od Šanghaje. Dostanete se tam také rychlovlakem piblin za 2,5 hodiny nebo asi za tyi hodiny vlakem obyejným.
 

S Filipem jsme si kadý týden hodinku povídali po Skype, a tak jsem se dovdl spoustu drobných zajímavostí, které se vám pokusím pedat.
 
Bydlel na koleji se sndým  Afrianem, muslimem, s ním konverzoval francouzsky a docela se spátelili. Filip je pomrn vysoký, 182 cm, a tak jeho pítomnost na ulici vyvolávala dtinské pekvapení u ínských dívek, které usilovaly o selfíko s podivným bílým cizincem.

 

Krom barvy pleti, která je pro mnohé íany ideálem, pipoutával pozornost jeho nos. Akoli není na naše pomry neobvyklý, pro ínské domorodce to bylo nco nevídaného, protoe vtšina ían má nos malý. Krom toho, pro mnohé to bylo první setkání s blochem. O ínských dívkách Filip íkal, e i ve svých 20 letech zstávají stále dtské, naivní a dvivé. Zárove jsou i velmi enské a ješt ne tolik emancipované jako ešky.
 

Vyprávl, e se postupn s íany bavil ínsky, a e byli velmi pátelští a ochotní. Dv dívenky studující na univerzit (v prvním semestru dokonce pt dívenek) ho chodily douovat a ml tak mj. píleitost se leccos dovdt o ínských djinách.
 
V ín je hodn policist, ale Filipa nikdy nelegitimovali. Protoe msto i areál školy, kde bydlel, jsou velmi rozlehlé, musel si opatit kolo, jemu vdil za mimoádnou schopnost pohybovat se po areálu i po mst.


Je zajímavé, e v tak obrovském mst mají jen dva akvaparky, co me být mj. tím, e vtšina domorodc prý neumí plavat. Také tanení kavárny, jaké známe u nás, tam neexistují. Jsou tam restaurace poskytující samostatnou místnost s dobrou akustikou, kde se dá s páteli zpívat. Obsluha jen obas nakoukne, zda  se tam nco doneseného nekonzumuje, aby nepišli o zisk. Tamní karaoke je soukromá aktivita, nezpívá se ped obecenstvem, ale v malé místnosti tak 5 x 5 metr, kde sedí a baví se pátelé. V takové byl i Filip, Fík, jak mu v rodin íkáme, a ml prý docela úspch.
 
Zvláštní pro cizince je pístup k personálu v restauraci. ádné cavyky se tam prý nekonají, host prost zakií na obsluhu: Hej ty, pines mi rýi s masem. A ádné dkování i debata o kvalit. Jídlo je relativné levné, v pepotu asi 40 K, ale mimo univerzitu asi dvakrát draší.

Univerzitní obdy byly ve form švédského stolu. Hladový student se v poledne dovalí do menzy a potom se v davu prodírá k miskám s masem, tofu, zeleninou, sladkým a konen i k milované misce rýe. lovk si prý pitom obas pipadá jako ryba uprosted oceánu. Na švédský stl je v jednom jediném pate menzy piblin dvacet kuchaek (ty se mají oslovovat ájí, v pekladu "teto"). Teto, dejte mi tohle...

 

Také cestování je kapitolou samou pro sebe. ínské rychlovlaky jsou pohodlné a mimoádn rychlé. Nádraí jsou vybavena velkými halami, avšak pístup je peliv kontrolován, kadý musí projít bezpenostním rámem jako na letišti. Cestující ve vlaku jsou druní a ochotn zapádají rozhovor.
 
Fakulta zahraniním studentm také zaídila novoroní návštvu v ínské rodin. Ta prý byla velmi píjemná, ale i tam bylo trochu cítit skrývanou nevraivost vi ernochm.
 
Zajímav hovoil i o výuce ínštiny v tamních základních školách. ínština má znakové písmo, a tak se dti nejdíve uí latinku, a teprve potom se uí vyslovovat a zaznamenávat ínské znaky. Latinkou se pedepisují i slova na PC  a program nabídne vhodné znaky. Ty bývají ve zjednodušené form, ale existují i v tradiní podob, daleko sloitjší, která se ješt stále pouívá na Taiwanu.
 
Na území LR se mluví mnoha náeími, take obyvatel ze severu  zem by obanovi z jihu nemusel vbec rozumt. Písmo je však celostátní  a ve škole se uí tzv. mandarínská ínština, která umouje porozumní v celé zemi.
 
Rychle se tam staví, za dobu Filipova pobytu byla ped jeho kolejí postavena nová cesta, stromoadí, brána a dokonce i moderní plavecký stadion. Doprava je také ohromn sviná, a kdy jdete po cest, kde jezdí i kola a motorky, idii tém nezastavují, spíš vás objedou. Neustálé troubení na silnicích je v ín normální. Po cestách také jezdí všemoné vehikly, od bných po nejrznjší vozíky se zeleninou, sthovací káry a podobn. 
         
íané jsou odmalika zvyklí, e tvoí souást kolektivu. U malé dti poádají pro rodie vystoupení a studenti na univerzitách musí také. Vi uitelm pak mají mladí íané velký respekt, co souvisí s konfuciánskou tradicí. 
 
Ani vztah ke zvíatm není v ín stejný jako u nás. Zatímco v esku je v obchodech vtšina masa u zmraená a zabalená, na ínském trhu, ale i v supermarketech, mete vidt ješt ivé ryby, kraby nebo i elvy, co prý Filipa jako elváka (Kareta) docela ranilo. I vztah ke psm je v ín jiný. V Jinhua se sice psi nejedí, nicmén nejsou to takoví mazlíci jako u nás. asto se jen toulají po ulici a dojídají co kde najdou.
 
Od mladého íana se oekává, e bude v restauraci všechno platit, a e bude po schzce doprovázet slenu a dom. Perlikou je, e mu má po svatb rodim zaplatit za výchovu dcery a rodiové novomanelm, na rozdíl od našich zvyklostí, nic nedávají. 
 
V krátkém lánku se dají tko vyjádit všechny odlišnosti, na mnohé postehy u si ani nevzpomínám. I tak doufám, e tenáe tch pár ádek zaujme a teba vzbudí zájem o tuto velkou zemi.
 
Ivo Krieshofer
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 19.10.2016  19:17
 Datum
Jmno
Tma
 19.10.  19:17 Marta U. O cestovn
 18.10.  20:37 KarlaA
 18.10.  20:09 Mirka
 18.10.  19:57 Vesuvjana dky
 18.10.  15:38 ferbl