Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála tekutin
 
Tekutiny i kapaliny bychom mli chválit neustále a moná ješt astji! A hned pro jistotu vysvtlím pro. Je všeobecn známo, e ivot jako takový vznikl kdysi dávno v moi, tedy v moské vod, v té nejrozšíenjší pozemské tekutin. Jak se to všechno sebhlo, do toho se radji nebudu pouštt, ale jisté je, e to, co tehdy pedvedla matka píroda, to by dnes nesvedl ani David Copperfield. Ale to samozejm zdaleka není všechno, naopak, to byl jen pouhý zaátek. Staí se jen trošinku zamyslet a kadý sám pijde na to, e bez tekutin by neexistovalo vlastn nic.
 
Naopak málokdo z nás si moná uvdomuje, e po spojení vajíka a spermie se kadý lidský zárodek velmi brzy uvelebil v další veledleité tekutin – v plodové vod. A e si to bohuel nepamatujeme, to je asi proto, e jakmile vylezeme z maminina bíška na svtlo boí, ihned se orientujeme na mateské mléko. Jeho chu jsme však také brzy zapomnli, i kdy si ji moná leckterý odválivec snail oivit po porodu svých potomk teba i pímo u zdroje…
 
Náš bh ivota pádil a u v dtství se hlásily další zajímavé tekutiny, kterým se íká nápoje – tedy rzn barevné limonády. lutá citronovka, ervená malinovka, pozdji hndé coly, a tak dále, a tak podobn. Nkteí slabší jedinci pešli na pití mléka jiných savc, jiní si zamilovali istou H2O, ani by zpoátku tušili, e v ní pijí taskavý plyn hydrogenium – vodík, a e vše na štstí zachrauje ivotadárný oxygen – kyslík! S postupným dospíváním vtšina z nás pomalu ale jist picházela na to, e jsou na svt i jiné, velmi zajímavé a lákavé tekutiny, kterým se íká alkoholické nápoje. Matka píroda toti u dávno nenápadn a pozoruhodn spojila uhlík, vodík a kyslík do molekuly C2H5OH. A kdy pak s nepatrným lidským pínosem tchto molekul bylo mnoství vtší ne malé, muselo se to dokonce edit istou vodou, aby se to vbec mohlo pít! Naštstí byly u v pradávnu objeveny píjemné a pívtivé tekutiny z dalších pírodních zdroj – vinných hrozn, chmele a jemene. Tyto nápoje jsou tak dokonalé, e na rozdíl od istého alkoholu se vbec nemusejí edit vodou, a dokonce je to zakázané! A i kdy vím, e ve všech osvovnách nám tu zrzavou vodu – pivo, tento náš národní nápoj – pouze na chvíli pjují do našich útrob, pesto si myslím, e je doslova k nezaplacení, eho si jsou bohuel všichni naši hospodští dobe vdomi. Musím ale naše napájee i pochválit, nebo pišli na velkolepý objev, e hlad je vlastn pouze pestrojená íze, anebo naopak!
 
A nyní nco z jiného soudku. Milovníci kíovek se pou, zda nejdraší tekutinou je voda nebo krev. Myslím, e bychom toto dilema mli nechat koovi, který jak známo, má vtší hlavu. Pesto mi to nedá, abych se nezmínil o tom, e u drahn let my lidikové obma tmito nejdrašími tekutinami neskonale plýtváme. Ovit si to meme tém na kadém kroku a kadý den, jak na plátnech kin tak na televizních obrazovkách. Je pitom marné se utšovat, e ve všech tch thrillerech a hororech nejde vlastn o tu drahocennou rudou tekutinu, ale jen o zedný keup. A nepostradatelná voda? Nepolepšíme-li se, tak se o ni jednou pravdpodobn svede na svt nesmiitelný boj! Zatím se bojuje „pouze“ o smrdutou ropu...
 
Co dodat na závr. Doufám, e jsem touto chválou tekutin nikoho neurazil a snad se mi podailo pesvdit alespo nkolik tená a dokonce i tenáek, e všechny ty tekutiny, o kterých jsem se zmínil, si naši chválu opravdu zasluhují. A nezbývá mi, ne zopakovat a mírn poopravit vtu z prvního odstaveku: Tekutiny a kapaliny bychom mli chválit neustále, a ne moná, ale zcela jist  a ješt mnohem astji!
 
Vladimír Vondráek
Ilustrace:FrK František Kratochvíl
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 21.09.2016  07:51
 Datum
Jmno
Tma
 21.09.  07:51 Von Pro Ivana
 18.09.  08:38 Ivan
 15.09.  08:01 Von
 14.09.  16:30 ferbl
 14.09.  09:01 Jaroslav
 14.09.  07:23 EvaP