Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kam kráíš svte?
 
Stejn jako v pedchozí mé úvaze - Kam kráíš lidstvo (Quo Vadis Humanitas ) - vychází i tato  výhradn z vlastních proitk, co znamená, e asový rámec je od doby mého mládí do souasnosti.
 
Jak e to v tom svt i s tím svtem vypadalo?
Byla zde zem, která byla nejbohatší, nejvysplejší, nejmocnjší. ádná jiná se s ní nemohla srovnávat, dokonce ani celá Evropa, poznamenaná dlouhou válkou. Sovtský svaz byl zdevastovaný frontou, která pes jeho území prošla dvakrát a vykrvácený 20 miliony lidí, Afrika byla ješt chudší ne dnes, Japonsko bylo poznamenané prohranou válkou a konsternované výbuchem atomové pumy.
 
Tato nejmocnjší zem, íkala si  Number One (íslo jedna) umla vyrábt ty nejmodernjší ( nejhroznjší ) zbran, ale i letadla, lod, auta, nejkvalitnjší ocel a další materiály, stejn tak televizory, radia, ledniky a praky, v podstat všechno.
 
Toto výsadní postavení  tato zem a její lidé uívali tak dlouho, e to zaali povaovat za nejen normální, ale i trvalé. Nevnovali proto ádnou pozornost tomu, kdy i na jejich silnicích se zaaly objevovat auta vyrobená jinde, v obchodech se zaaly prodávat televizory a fotoaparáty z dovozu. Dívali se na toto zboí s pohledem, e jde vlastn o napodobeniny jejich výrobk a zejména v pípad japonského zboí, e je to vyrobeno dle jejich návod, odbornji eeno licencí. Tato teorie sice zaala vypadat trochu divn, kdy se ukazovalo, e obrazn eeno dle návodu na výrobu mopedu ti Japonci vyrábli motocykl nesrovnatelný s jejich, stejn tak i ten televizor.
 
Nejvtší ránu však dostalo dosavadní celosvtové chápání toho, e vojenská výroba a výzkum  urený sice k zabíjení a niení má i své pozitivní stránky, e se tímto výzkumem posouvá úrove civilní výroby, tedy výroby pro ivot. Oni ti Japonci, bez jakékoli výroby a výzkumu zbraní vyvinuli tu nejdokonalejší elektroniku. No a aby jako v kadé pohádce to zlo snadno nezmizelo tak ani v tom ivot a ta japonská elektronika vyvinutá pro civilní cíle se nyní aplikuje do výroby zbraní v té zemi Numer One.
 
Abych pokroil ve své úvaze, pejdu v rychlosti období, kdy další mocnost zanikla tím, e se uzbrojila, ale tím pestala plnit pro tu první zemi spolehlivou roli strašáka, kterým se nechalo po desetiletí odvodnit to zbrojení, manévry a výdaje na zabíjení.
 
Zklamal potom i  ten belzebub co ohrooval svt ZHN a pak se ukázalo, e ádné nemá ani v tom úkrytu pod plechem na statku, kde ho našli. Pomalu humorn u vypadá strašení stále novými raketami k narozeninám vdce KLDR, no a nevyšlo to zatím ani s devastací ped ješt nkolika roky relativn klidné situace zemí v severní Africe a jinde, a tak se to njak stále více pibliuje i k nám, vdy ta Ukrajina je vedle.
 
Ale vdy se snaím piblíit obrázek svta a zatím jsem se ani nezmínil o tom, e je na cest úpln nová Numer One zem. Ona ale na té cest nejde, ona pímo peláší, peláší tak rychle, e v ádu rok se dostala do pozice, e ta dosavadní Numer One u se neobejde bez pjování si penz u ní, práv u ní, protoe nikde jinde tolik penz není. Bhem krátké doby a jen tak mimochodem si postavila armádu pesn na míru, tím myslím takovou, e si na ní nikdo netroufne a strašit jiné nepotebuje, jiné potebuje pro kšeft a bezpené investování.
Ovládla tak více ne polovinu Afriky, nabírá vliv v Jiní Americe o Asii nemluv a o naší  Slavii to ví všichni fandové fotbalu.
 
Legraní je, jak se rzní Ferdové dohadují, zda tam mají komunismus, nebo kapitalismus, jako kdyby to bylo dleité. Dleité je, e prosperují, e se mají ím dál tím lépe a pi tom je jich tolik, e kdyby nemli poádek, tak se obrazn eeno ušlapou. Ale oni mají ten poádek, jmenuje se konfucianizmus - co je ád a pravidla jednání lidí, úad, a e je proti nmu jak ten komunizmus, tak kapitalizmus jen nedokonalý odvar pedvádí celému svtu.
 
Na závr bych chtl zmínit, e to vlastn není nic nového pod sluncem, vdy u to tady bylo, myslím ta stídání Numer One - od ek, pes ímany, a po anglány pes amíky a svt se nezboil, Tak snad se nezboí ani nyní. Jen m trochu dsí pedstava, e nejdíve první ena byla Eva a první mu Adam a nyní to vypadá na Clintonovou a Trumfa.
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 16.08.2016  09:49
 Datum
Jmno
Tma
 16.08.  09:49 Von
 16.08.  08:49 ferbl
 16.08.  06:57 LenkaP