Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Nadda,
ztra Krytof.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

tení z Biblí kralické podle Ivana Olbrachta (6)
 
O moudrosti Šalamounov
 

Po smrti Davidov Šalamoun, mladý král Izraele, obtoval Hospodinu tisíc zápalných obtí. Ve snu potom se mu Hospodin zjevil, tázaje se, eho si ádá od svého Boha?
 
ekl Šalamoun: “Uinil jsi otci mému Davidovi milosrdenství veliké a m, sluebníka svého, jsi ustanovil králem místo nho. Já však jsem velmi mlád a neumím vládnouti. Proto dej mi, Hospodine Boe, srdce rozumné, abych soudil lid tvj a abych rozeznal mezi dobrým a zlým. Nebo kdo jej bude moci souditi, je-li tak etný?”
 
Líbila se Hospodinovi ta e a dal mu nejen srdce moudré a rozumné, ale té pidal bohatsví a slávu, jako i dlouhé dny ivota.
 
Stalo se, e pišly ped Šalamouna dv eny s jedním nemluvntem a pely se o to, která z nich je jeho skutenou matkou. Pravil Šalamoun: “Ta íká, e  syn jest její, ta druhá také. Pineste mi me!”
 

Pinesli tedy me.
 
A král rozkázal: “Rozetnte to dít, a dejte kadé z  nich poloviku!”
 

Tu jedna z en volala, e je tak dobe, a nemá ádná nic! Kdeto druhá ena volala, a dají radji dít té první, ale jen a je nezabíjejí.
 
Tak se ukázalo, e pravou matkou toho chlapce je ena, která prosila o jeho ivot i za cenu, e o nho sama pijde.
 
Izraelští vidli, e v Šalamounov srdci jest boí moudrost. Nebo Bh dal Šalamounovi prozetelnost velikou a širokost mysli, take byl moudejší nade všechny lidi. Sloil ti tisíce písloví, jeho písní bylo tisíc a pt, psal té o stromech, poínaje cedrem, který jest na Libánu, a do mechu, jen roste na zdi, psal o hovadech a ptácích, o zemplazích a rybách. Take se rozneslo jeho jméno po všech národech a vkol a ti, kteí slyšeli o jeho moudrosti, picházeli, aby ho poslouchali.
 
Tehdy se Juda a Izrael rozmnoili jako písek v moi. Jedli, pili, veselili se a kadý bydlil bezpen pod svým vinným keem a pod svým fíkovníkem. Nebo Šalamoun panoval nade všemi královstvími od Eufratu a k zemi filištínské a a ke koninám egyptským, a všichni králové ped ekou mu pinášeli dary a slouili mu po všechny dny jeho ivota, take na všech stranách vkol ml mír.

 
 
Šalamolun shromádil v Jeruzalém nebývalé bohatství, na hoe Mória nechal vystavt Hospodinovi chrám, jakého nebylo ped tím ani potom.
 
Za enu pojal Šalamoun také dceru faraona egyptského; ml všech královen sedm set a enin ti sta.
 
Za Šalamounem pijela královna ze Sáby s velikým prvodem, se spoustou zlata a drahého kamení a velikým mnostvím vonných vcí. Hovoila se Šalamounem o všem, zkoušela ho i v hádankách, ale naklonec uasla a ekla králi: “Blahoslavení mui tvoji a sluebníci tvoji, kteí stojí ped tebou stále a slyší tvou moudrost! Budi poehnán Hospodin Bh tvj, který si t oblíbil!”
 
Prorok Jonáš. Po smrti Šalamounov se jeho íše rozpadla na íši judskou s Jeruzalémem a íši izraelskou, jejím hlavním mstem bylo Samaí. Odtud se také Izraelští nazývali Samaritány a byli vším lidem judským nenávidni. Nebo mísíce se s jinými národy odpadali od Hospodina stále více.
 
Tehdy vystupovali proroci, kteí, vidouce toto roztíštní…pedpovídali záhubu Judským i Izraelským. V Izraeli horlili proti nevrným králm Eliáš a Eliseus, po nich vyvstal prorok Jonáš.

 
Jonášovi se zjevil Bh a vyzval ho, aby se odebral do msta Ninive a volal tam nešlechetný lid k pokání. Jonáš však si pál, aby toto nepátelské msto bylo vyhlazeno a snail se, ped Bohem se skrýt. Uchýlil se na lo plující do Tarsu. Ale Bh seslal na tu lo takovou boui, e byli všichni ohroeni na ivot.
 
Vidouce, e píinou je Jonášova pítomnost na lodi, uvrhli ho do vln.
 
Moe se uklidnilo a tu se objevila velká ryba, která Jonáše pozela. Jonáš byl v biše té ryby ti dny a ti noci a ve svém souení se modlil a prosil Boha o pomoc. Velryba vyvrhla Jonáše na beh a tehdy on vstal a šel do híšného msta Ninive. Tam chodil ulicemi a volal, e po tyiceti dnech bude msto vyvráceno. A tu všichni, i král a kníata, oblékli ínná roucha a odvrátili se od zlých cest.

 
 
Bh vidl jejich pokání a bylo mu líto uiniti jim to, co ekl. A neuinil.
 
Jonáš, vida po tyiceti dnech, e msto Bh nepotrestal, chtl radji sám zemíti. Za to ho Bh pokáral a msto Ninive ušetil.
 
Babylónské zajetí.
Proroci vidli blíiti se zkázu…Hnv Boí se naplnil. Nabuchodonozor král babylónský pitáhl s vojskem do Judska, dobyl Jeruzaléma, vyloupil pokladny chrámu a krále si uinil poplatným.
 
Celkem Nabuchodonozor napadl Jeruzalém tikrát. Kníata, bojovníky a emeslníky odvlekl do Babylóna, aby mu slouili, krále s mnohými obyvateli odvlekl do zajetí. V Jeruzalému nezstal kámen na kameni, vypálen byl i chrám.
 
Prorok Jeremiáš, jeden z mála tch, kteí zde zstali, chodil po troskách msta a bdoval: …”Obra nás, ó Hospodine, k sob, a obráceni budeme, obnov dny naše, jak byly za starodávna! i zavrhl jsi nás a hnv tvj bude vný?!
 
Král Nabuchodonozor rozkázal, aby z mládenc izraelských byli vybráni nadaní a krásní a ti aby byli po ti roky ueni liternímu umní a chaldejskému jazyku. Bh je obdail velkou moudrostí a umním. Z nich Danielovi pak nadto dal, aby rozuml všelikým vidním a snm.
 
A tak se stalo, e byl Daniel pedveden ped krále, jemu se zdál dsivý sen, a on ho nemohl ani sdlit, ani si vysvtlit. Stejný sen zdál se toti i Danielovi a on mu mohl sdlit:
 
“Ty, králi, vidl jsi velikou sochu, mocn záící a na pohled hroznou. Hlava té sochy byla z výborného zlata, její prsa a ramena ze stíbra, bicho a bedra z mdi, hnáty ze eleza, nohy její zásti ze eleza, zásti z hlíny. A vidl jsi kámen, který nebyl vymrštn z nií ruky a ten vrazil v hlinné nohy té sochy a rozbil je. A zítily se spolu elezo, hlína, m, stíbro i zlato, a bylo to všechno jako plevy na letním mlatu, a roznesl je vítr, ani kdo ví kam. To jest ten sen, králi, v nm ti Bh zjevuje budoucnost. Nebo tak zahyne království tvé.”
 
Tehdy padl Nabuchodonozor na svou tvá.

 
Také Jeremiáš, bloudící v troskách Jeruzaléma, byl obdaen snem o zkáze Babylonu. Potom volal všude, e na Babylón pitáhne národ od plnoci a rozvrátí ho. V tch dnech a toho asu pijdou spolu synové izraelští a plaíce budou hledati Hospodina, Boha svého. Na cestu k Siónu ptáti se budou a obrátíce se tam, eknou: “Pojte a pipojte se k Hospodinu smlouvou vnou, nepicházející v zapomenutí.”
 
Všechny uvedené ilustrace vybrala Olga Janíková
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 04.08.2016  06:48
 Datum
Jmno
Tma
 04.08.  06:48 LenkaP