Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leona,
ztra Ivona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nevdk svtem vládne, aneb tetí zuby 
 
Myslím, e nikomu z mladší generace bych nedokázala vysvtlit, co za hrzu lovka eká, s píchodem tzv. “sandálu“, aneb tetích zub. Njak naivn jsem si myslela, e mne tento problém nepotká, e budu zdravá a vitální a do devadesáti.  Pravda, v dob mladosti jsem íkala do sedmdesáti, ale te zjišuji, e to je na odchod moc brzy. Nota bene, kdy mi paní doktorka potvrdila moji teorii o hravém zvládnutí stodvacetiletého vku lovka.
 
Zrovna pemýšlím o tom, e byl-li by jediným nešvarem mého zdraví pi té dlouhovkosti pouze ten „sandál“, e by se to snad dalo njak ustát. Ale takhle…
 
Rovn  se mi líbil jeden petený lánek o blízké budoucnosti, který vysvtloval zvídavému tenái teorii klonování tetích zub. S nadšením jsem toto vyprávla ped lety své závodní paní doktorce, o které jsem byla pesvdena, e bude navky slouit svým pacientm. Její pelivost a profesionální zrunost byla zárukou chození k zubai bez bázn. Mé zklamání s jejím odchodem do dchodu se nedá vypovdt. Paní doktorka mi tenkrát ekla, e pokud se tento experiment ujme, urit se toho nedokám, a paklie ano, nebudu na nj mít dostatek prostedk. Jako by nemohla vláda uzákonit: „Tetí zuby naklonovat všem, bez rozdílu pohlaví a vku“.  
 
V dob, kdy jsem zaala mít v „hub“ jako na vtrné hrce, vyvstal problém, kde sehnat ádného zubae. Nástupkyn naší závodní paní doktorky byla dáma sice velmi milá, rovn ped dchodem, ale její elaborát stál za starou belu. ástená provizorní horní protéza mI neustále padala, obas se zlomila a já jsem vypadala jako hebec v íji. Opravdu, bába k zulíbání. Je zajímavé, jak v lovku dlouho petrvává touha zalíbit se, vypadat k svtu. Jene jak se má lovk líbit, kdy musí dávat neustále pozor, aby mu ten cizí pedmt, co má v ústech, nevypadl.
 
Další paní doktorka, sehnaná více mén z protekce, byla opt enou na svém míst. Odborn obhlédla situaci a pravila, e za uritý obnos mi zhotoví protézu novou. A abych nechodila do doby, ne bude dílo pln funkní s prázdnou pusou, a si tu souasnou protézu lepím teba výkakou. Nevím, jaké má kdo zkušenosti se výkáním výkaky s falešnými zuby, ale mn se to jaksi nepodailo. Vdycky po dvojím, trojím skousnutím se mi výkaka nalepila všude mon a nebylo moné ji s úst dostat ven. Proto jsem volila taktiku pedvýkání. Touto delikátní inností byla vdy povena má dcera. Hygieno, zavi oi!
 
Po trnácti dnech jsem se u hrd dívala s novou protézou vstíc svtlým zítkm. Nebylo teba ádného pozdjšího vylepšování, ten výrobek sedl v ústech jako vyšitý.
 
Ubhly ti roky a jeden ze zub drící háek protézy m zaal pobolívat. Snaila jsem se telefonicky kontaktovat paní doktorku, ale nedailo se mi to. Proto jsem navštívila paní, která mi zprostedkovala seznámení s ní a ta mi ekla zdrcující novinu: „Paní doktorka ped rokem zemela ve vku 47 let. Do kolene, kterým se opírala o keslo pacienta, dostala melanom a do tí týdn byla pry. Zstali po ní dva nezletilí chlapci a zarmoucený manel.“ Její nástupkyní byla erstvá absolventka, která si teprve zaínala dlat kariéru. Známá mi radila, a si najdu njakého jiného, zkušenjšího zubae, e mladá paní doktorka za sebou zatím nemá mnoho úspšných zákrok. Vrátila jsem se tedy zpt, pod kídla dívjší ordinace, kde byla opt nová paní doktorka. Musela jsem uritou dobu ekat, ne mne vzala do stavu, ale ekání se vyplatilo.  Odborn obhlédla situaci a s nedbalou elegancí mi vytrhla dva zuby, které dle jejího mínní bylo zbytené opravovat. Bhem týdne mi doplnila stávající protézu a po zaplacení úkonu jsem opt vidla svt v rových barvách.
 
A pak šly dny, týdny a msíce a zaaly se mi rozjídt spodní zuby. Má nedbalá elegance dostala ádné trhliny, ale já jsem své zuby bránila „zuby nehty“. Nápadn jsem se zaala podobat bezdomovcm, snad jenom s tím rozdílem, e cílen a kadý den jsem nevybírala popelnice stojící na druhé stran ulice. I kdy… obas se v kontejneru na papír dají najít zajímavé vci.
 
Bylo mi nabídnuto ešení, ovšem ástka, kterou ml být odmnn výkon lékaky, mi doslova vyrazil dech. Proto jsem se rozhodla pro razantní ešení. Vytrhat a vyplnit druhou protézou. Tch devt zub, co jsem tam mla, padlo za vlast natikrát. Informace, e nové zuby dostanu a za pl roku, mne sice neuchvátila, ale na návrat nových moností jsem se docela tšila. Jediným hendikepem bylo zjištní, e jsem bez nich obas prskala na lidi, co mne rovn nijak nepovznášelo. Na štstí se mi nijak nezmnila fysiognomie oblieje, a to mne uklidovalo. Pl rok utekl jako voda, zaaly se dlat otisky a dnes tu sedím s pusou kompletn vyplnnou dvma protézami, jednou ástenou, horní a jednou úplnou, spodní. Jenom nevím, kam se vytratily ty záivé barvy, na které jsem tak touebn ekala. Dcera mne zepsula, e má tvá má úpln jiné rysy ne dív, já se cítím jako spráskaný pes a se spodní protézou se zatím nemohu najíst. Tak jsem to vyešila šalamounsky. Pokud jím, spodní zuby odkládám na talíek. Pak si je nedbale strím do úst a opt si hraju na enu z velkého svta. Tlaí sice jako sto ert, ale mám nadji, e si za rok na n zvyknu, jak pravila maminka jedné mé kamarádky. Na noc tu nádheru strím do hrnku s vodou.
 
Jedno pozitivum to však má. Myslím, e u vím, jak se cítí k, kdy mu do huby nasadí udidlo.
 
Chtla jsem sice dnes psát povídku o lyování...
 
Irena Atzlerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 13.03.2016  08:06
 Datum
Jmno
Tma
 13.03.  08:06 EvaP
 12.03.  11:32 Milu
 11.03.  19:28 Jaroslav
 11.03.  12:03 Blanka K.
 11.03.  06:45 Mara