Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Benjamn,
ztra Kvtoslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mu, který se zapsal do evropských djin - 1
 
Karel IV.  -  oslavy 700. výroí
 

V kvtnu uplyne 700 let od narození mue, který se výrazn zapsal do evropských djin.
 
Narození Karla IV. bylo prohlášeno za svtové výroí UNESCO
 


 
V pátek dne 14. 5. 1316 ješt ped rozbeskem nastal v pokojích královny Elišky v Praze neobyejný shon. tyiadvacetiletá manelka krále Jana se chystala k porodu. Zbraslavský kroniká zanechal zprávu, e o první hodin se narodil v praském mst Václav (pozdji Karel), prvorozený syn krále Jana a paní Elišky, královny eské a polské. Karel IV. se narodil v dob jedné z hádek královských rodi, kterou pijeli urovnávat arcibiskupové mohuský a trevírský. Ti také malého kralevice poktili v kostele sv. Víta dne 30. 5. 1316 za pítomnosti celého královského dvora a eského lidu. Pi ktu mu bylo dáno jméno eského patrona - Václav.
 
Král Jan u v srpnu 1316 opustil echy a královna Eliška se znovu pustila do boj s domácí šlechtou. Královna Eliška se s svými dtmi odsthovala na hrad Loket, kdy ped tím prohlásila, e by mohla vládnout se synem Václavem jako ddicem zem sama.
 
 
Eliška prchá v pestrojení ped Janem Lucemburským
 
Králi se vše doneslo jako spiknutí proti nmu, proto vtrhl i s vojskem na hrad Loket.
 
Manelku s dcerami a nejmladším Pemyslem Otakarem vykázal na Mlník a prvorozeného Václava dal na Lokti hlídat. Od této chvíle malý Václav svou matku u nevidl.

 
 
Jan Lucemburský poslal syna Václava na vychování do Francie
 
V roce 1323 pro nho otec posílá a nechává Václava pivézt do Francie, kde se mu dostává vynikajícího vzdlání. Umí nejen íst a psát, ale také se skvle vyjadovat francouzsky, italsky, nmecky a latinsky. Ve své dob je nejvzdlanjší vlada. V kvtnu tého roku pi bimování pijímá jméno Karel a ení se s stejn starou Markétou Blankou z Valois.
 
 
Karel IV. a Blanka z Valois
 
Po 7 letech na fr. královském dvoe ho otec posílá do severní Itálie hájit zájmy Lucemburského rodu. V r. 1330 se Karel IV. stává generálním místodritelem v sveroitalské lucemburské signorii.
 

NÁVRAT DOM
 
Po svém píchodu do ech se Karel setkal se zuboeným královstvím. Praský hrad se nedal obývat. Tšil se na setkání s matkou, kterou od dtství nevidl. Ta však zemela ped Karlovým návratem do ech. Zemela roku 1330, ti roky pedtím, ne se Karel sml vrátit do ech. Protoe na její poheb nejel otec Jan Lucemburský, nemohl pijet ani on.
 
 
Do Prahy pijel budoucí král Karel IV. roku 1333. Ne do ní vstoupil, navštívil hrob své maminky Elišky Pemyslovny na Zbraslavi, aby uctil její památku.
 
A v roce 1333 pekrauje hranice eského království a také se znovu zaíná uit esky, i kdy se skoro ve všech mstech království mluví nmecky. Karel se cítil potomkem Pemyslovc a echy mu pirostly k srdci. Království bylo velmi upadlé, protoe jeho otec a král sem pijídl pouze pro peníze. Královské hrady a majetky byly šlecht zastaveny a panovala všeobecná chudoba. Karel postupn vykupoval otcovy zástavy a snail se povznést úrove království. Král Jan se cítil svým synem ohroovaný. Nkolikrát se postavil proti jeho rozhodnutí a nakonec ho vykázal na Moravu a odebral mu titul moravského markrabího a veškeré pravomoci, které mu ped tím udlil. K udobení mezi otcem a synem dochází po roce 1339, kdy Jan Lucemburský pišel úpln o zrak. Od této chvíle spolu rozhodují nejenom o evropské politice. Karel postupn dosáhl císaského titulu a stal se nejmocnjší hlavou svtské Evropy.
 
Svj diplomatický talent rozehrává pi satkové politice své i svých dtí a urovnávání spor v íši.
 
Prahu uinil hlavním mstem íše, co se nesetkalo s píznivým ohlasem v Nmecku. Zatím co u nás ho nazývají otcem vlasti,
Nmci ho moc nemusí.

 
  
  
Jako první stedovký vládce sepsal svj ivotopis – Vita Caroli. Napsal ho pro své potomky v domnní, e si z nho vezmou mravní pouení pro svj ivot.

Pokraování píští sobotu:
Karel IV. a eny - 2
Karel IV. stavitel - 3
 
Pro Senior Tip  vypracovala Janina Svobodová,  knihovnice Jiráskovy knihovny Kluov
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 21.02.2016  18:10
 Datum
Jmno
Tma
 21.02.  18:10 JaninaS
 21.02.  10:56 Dubsk
 21.02.  08:35 Von
 20.02.  17:28 Blanka K.
 20.02.  10:32 kusan
 20.02.  05:16 Pavla