Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Monika,
ztra Emil.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

TV Šlágr – pro radost nejen seniorm
 
A si íká kdo chce co chce, televize Šlágr své píznivce má a pro kritizovat nco, co druhému pináší radost a pohodu… A pesn to jsem ekla panu Peterkovi, kdy jsme spolu vedli rozhovor- a pedstavte si, po telefonu.
 
„Pro m je to tak nejlepší,“ vysvtloval, „já Vám mu odpovídat na otázky a pitom ješt tady hrabat v papírech.“ Asi opravdu neví, co dlat dív a já jsem byla velmi ráda, e byl vbec ochoten si se mnou povídat… íkala jsem si, e to bude asi hodn drahé, ale jako by slyšel, co mi prochází hlavou, hned dodal, e samozejm zavolá on mn, protoe má neomezený tarif a telefonuje celé dny.
 
Kadý rozhovor, který jsem kdy vedla, mám v pamti spojený s ním- njakou zvláštností, njakými teba legraními vzpomínkami. Tento byl mj první a zatím jediný telefonický rozhovor. A tak jsem si sedla doma za stl, dala jsem si diktafon ke sluchátku a etla pipravené otázky.
 
Moná se u nkteré okolnosti, na které jsem se ptala, zmnily, ale to hlavní urit zstalo – pracovitost pana Peterky, jeho neuvitelné vytíení a radost z toho, e jejich diváci a posluchai- pedevším z ad senior- si je našli.
 
Rozhovor vyšel v asopise Doba senior v ísle 7 z roku 2014.

 
* * *
 
TV Šlágr – pro radost nejen seniorm
 
„Jsme obyejní, normální, na nic si nehrajeme – jako bychom sedli u vás v obýváku,“ íká ten, kdo má všechno na starost. Karel Peterka (63).
 
Je jen málo senior, kteí tuto televizi neznají. Navzdory všem kritikm, kteí nešetí pohrdlivými odsudky, vrných divák pibývá. Jak to celé zaalo, na to jsem se pana Peterky jménem našich tená zeptala.
 
Pane Peterko, jak vznikl nápad „rozjet“ TV Šlágr?
Takovým prvním zastavením bylo narození našeho nejmladšího syna Káji, dnes u je mu dvacet jedna let. Tenkrát jsme se rozhodli, e mu nememe udlat to, co jeho starším sourozencm – odjídt od nj tém denn na vystoupení a nechávat ho chvám. ekli jsme si, e s koncerty koníme. Pemýšleli jsme, co dál. Koupili jsme chalupu v Kenovicích, vybudovali studio a zaloili jsme vydavatelství eská muzika. Pvodn jsme mysleli, e tam budeme jezdit na dva ti dny v týdnu a zstaneme bydlet v Praze, ale as ukázal, e tak by to nešlo. Pesthovali jsme se tam nastálo, je to u dvacet let.
 
To byl zaátek vašeho zájmu o dechovku?
Naše muzika není jen dechovka, i kdy to tak nkteí souhrnn nazývají. Je to alternativní muzika, kterou si lidé zpívají na zábavách i u oh. Tady na venkov jsem zjistil, e renomovaní zpváci mé sousedy píliš nezajímají a jen tak, z pátelství, jsme nahráli písniky skupiny Vorai – starších pán s heligonkami… Byl to takový dárek pro potšení našim známým a oni byli nadšeni. Pochopil jsem, e tohle lidé potebují – vyhledávají obyejné píjemné písniky, které si mohou také zazpívat.
 

A tak vznikla TV Šlágr…
To ješt ne. Zaali jsme s poadem Písniky na pání v TV Public. Ta ale po nkolika msících zanikla a lidé, kteí tam pracovali, za námi pišli s návrhem, abychom spolen nkam pešli. e umjí vysílat, ale nemají peníze. Zaplatili jsme satelit a zkusili jsme to. Zkušební vysílání bylo zahájeno v prosinci roku 2011, v únoru 2012 jsme zaali naostro. Tenkrát pi pelaování Skylinku si naše vysílání lidé našli a stali se našimi diváky. Pijali jsme teleshopingový model, bez nho bychom naši televizi nemohli provozovat.
 
Byl jste první vysílací den nervózní?
A víte, e ne? Televize je mj svt. Ml jsem zkušenosti s teleshopingy na Nov, Prim i T, u díve jsem se spolupodílel na poadech Luka Nekudy, pomáhal jsem psát pro Novu poad Zlatá mí. Program pipravit umím, novinkou pro mne byla technika, nevdl jsem, jak se vysílá. Vydali jsme se podobnou cestou jako v Nmecku, které má ji v alternativní hudb tradice, je tam velmi populární.

 
 
ím vy sám ve vaší televizi jste – editelem, zpvákem, moderátorem, ekonomem?
Tím, co jste vyjmenovala a vlastn vším, co je poteba – a není mi to zatko. Na editele si nehraju, jsem normální muzikant se selským rozumem. Vím, e dlám spoust lidí radost a vnímám to jako své poslání, které m uspokojuje.
 
Bavila vás hudba u od dtství?
Hrál jsem dlouho na harmoniku, ale kdy mi bylo trnáct, pišla skupina Beatles. To byla láska. Harmoniku jsem vymnil za kytaru, zaal jsem se pedvádt ped holkama, no mládí. Skládal jsem písniky, psal texty – mám jich kolem tisícovky. Rodie z mého smování ádnou velkou radost nemli, páli si, abych pracoval v njakém „solidním“ zamstnání, nejlépe jako úedník. Tím jsem také byl – ale jen rok. To nebylo nic pro m. Od roku 1978 se ivím hudbou. Musel jsem uivit i lidi kolem sebe, nauilo m to zodpovdnosti a pomohlo k tomu, abych si pozdji troufl i na vtší „sousto“, co je TV Šlágr.

 

Kudy se vaše hudební cesta ubírala?
Jsem „Budják“, zaloil jsem v eských Budjovicích klub, který tam prakticky funguje dodnes. Vytvoil jsem duo s Pavlem Steffalem, po roce jsme vyhráli Portu a po dalším roce jsme ji obhájili. Kdy pak byla moje písnika pijata i na Bratislavskou lyru, rodie konen uvili, e se hudbou uivím. Zaaly picházet nabídky z celé republiky, mohli jsme vyrazit na koncerty. Své zpívání jsme prokládali i humorem, a to se lidem líbilo. Po ase se naše formace rozpadla a já jsem se svou enou Janou, která pvodn zpívala s Františkem Ringo echem, a s naším kamarádem kytaristou Jirkou Bosákem zaloil skupinu Peterka a spol. Mli jsme i dvacet pt koncert msín, a tak to bylo a do roku 1993, kdy se narodil Kája, a my jsme s koncertováním pestali.
 
Jak jste se dostal z Budjovic do Prahy?
Svými písnikami, politickými satirami, jsme do všeho ryli, a tak nám bylo v jiních echách zakázáno vystupovat. Pomohl mi Ludk Nekuda, který m dostal do Prahy. Pesthovali jsme se a ili tu, tenkrát jsem myslel, e u napoád. Ale lovk míní… Byl jsem pesvdený, e bez Prahy nemohu být, ale i díky kontaktm a zkušenostem, které jsem tam získal, se mi na venkov ije docela dobe.
 
Máte vbec as uívat si venkovského ivota – chodit do lesa, pracovat na zahrádce, starat se o zvíata?
To víte, e nemám. Ráno v osm odejdu do studia, veer v osm se vrátím dom a do jedenácti vyizuju poštu, telefonuju, pipravuju program na píští dny. A tak to jde den za dnem. Nkdy si pipadám jako robot – ale m to prost baví, mám radost, kdy všechno „šlape“. Nevdl jsem, do eho jdu, ale práce m te úpln pohltila – ene m kupedu, nenechá m odpoinout.
 
Dovolte, abych se vás zeptala i na vaše soukromí. Kolik máte dtí?
Pro nás oba s Janou je naše manelství druhým v poadí. Já jsem si s sebou pivedl dv dcery, Jana syna. Všechny jsme brali jako „naše“ dti. A kdy se narodil Kája – máme tyi dti. Naše televize je takový „rodinný podnik“ – všechny dti se do jeho budování zapojily a moc nám pomohly. Nedávno se nám narodila nejmladší vnuka. Její maminka tu s námi do poslední chvíle pracovala.
 
Neml byste njakou rodinnou „veselou píhodu“ – teba ze svatby?
Svatbu jsme mli a po sedmiletém souití a pojali jsme ji velmi civiln – jen my a dva svdci bhem koncertní šry. Jana ví numerologii, rozhodli jsme se pro datum 11. 11. 1991. Velmi jsme se divili, e v Uhínvsi, kde jsme zrovna koncertovali, ten den ádná další svatba nebyla. Pro to tak bylo, jsme pochopili a o pár let pozdji, kdy jsme si dlali poádek v dokladech. Zjistili jsme, e naše svatba se neodehrála 11. 11., ale 1. 11., tedy na Dušiky. Prost jsme to spletli, dny na koncertních šrách se podobají jeden druhému. To se mohlo stát jenom nám…
 
eská muzika patí k nejvtším hudebním vydavatelstvím jak v echách, tak na Slovensku.  Dají se ohlasy eských a slovenských fanoušk njak porovnat?
Nedají. Ani tady ani tam nememe projít samoobsluhou, ani by nás lidé zastavovali a vyjadovali nám svou podporu. Sympatie poslucha jsou naprosto hmatatelné a ádné rozdíly nevidím. Denn nám pichází kolem stovky dopis. Není v našich silách na jednotlivé odpovídat, ale neztratí se ádný z nich. Nejvíce hejí ty, a jsou jich desítky, v nich nám diváci dkují za to, e jsme jim pomohli postavit se na nohy. Píší nám z nemocnic, léeben, ví, e je naše muzika uzdravila a my z toho máme radost.
 
Ve vaší televizi hrají hudebníci slavní, ale i docela neznámí, kteí dostali píleitost jen díky vám. Jak jste je hledali?
Vím ze svých dlouholetých zkušeností, e kdo umí hrát tak, aby to lidi bavilo, neztratí se. Vdl jsem, e takových skupin je hodn, jen se o nich neví – pokusil jsem se je vytáhnout na „svtlo“. Co funguje místn, to funguje i celostátn i „dvojstátn“ – a to se potvrdilo. Na zaátku jsme pozvali ty, které jsme znali z našeho vydavatelství a postupn jsme objevili své „hvzdy“. Kdo znal ješt ped nedávnem duo Jamaha? Hrávali na svatbách na Záhoí, dnes jsou jejich koncerty vyprodané všude, kam pijedou. Toté teba Kollárovci, Veselá trojka a další.
 
Jak vznikají vaše písniky, podílí se na jejich vymýšlení i vaše ena?
Ne, své „sranda písniky“ vymýšlím sám, Jana v nich úinkuje jako dobrá hereka, ale do jejich vzniku nemluví. Byly doby, kdy jsem byl schopen novou písnikou zareagovat na njaké nešvary okamit, bhem dvou tí dn. Kdy jsme vystupovali v poadu Zuzany Bubílkové, byla to jedna písnika týdn. Te to bohuel šidím, nemám na to as. Jana nedávno zaala zpívat ve dvojici s Karlem Hegnerem, hezky jim to ladí, diváci jim posílají hlasy a posunují se v ebících nahoru. Mám z toho radost.
 
Písniky, které ve vaší televizi vysíláte, psobí tak pohodov, obyejn, nehrají si na velké umní. Je to tak schváln?
Ano. Poady pipomínající vesnickou tancovaku, navozující dobrou náladu – takto vzniká alternativní hudba. V Nmecku to probíhalo velmi podobn – nkteí se jim smáli, pohrdali jimi. Dnes jsou váení, jejich poady jsou populární v celé Evrop. Pomáhají mi, vdí ze své zkušenosti, jaké jsou zaátky tké a jak bylo jim ped dvaceti lety, kdy s podobným projektem zaínali.

 
 
Které vaše poady v TV Šlágr jsou nejúspšnjší?
To se nedá pesn íci, velmi pkné ohlasy mají všechny pravidelné poady, které vysíláme – Písniky na pání, hitparády, Studio Šlágr i další. Hodn zdailý byl podle divák i loský Silvestr. S psaním silvestrovských poad mám u dívjší zkušenosti, vdl jsem, e se chytne a ohlasy potvrdily, e jsem se nespletl. Nkteí diváci piznávali, e pepínali, hledali a nakonec „zakotvili“ u nás. Pomalu zaínáme pipravovat ten letošní, natáet se bude v íjnu.

Nedávno jste spustil druhý televizní kanál – mete nám ho trochu pedstavit?
Jmenuje se Country no. 1 a je to úpln jiná televize. Po krátkém zkušebním vysílání zahájila provoz letos 6. ervna. Je to muzika, kterou umím, kterou miluju. Vychází z country a folku, získali jsme výhradní práva na pravou moderní americkou country, ale i klasiku, k tomu budeme hrát i eské i slovenské country, trampské písniky, folk. Tyhle dv televize – to jsou dva svty, které bych ani nijak nespojoval. Šlágr vnímám jako slubu pro radost druhým, Country no. 1 pro radost sob.
 
Pane Peterko, co vám udlalo v poslední dob radost?
A mohu dv? Potšilo m narození mé zatím nejmladší vnuky Emmy. Nový ivot, nový zaátek – to udlá radost vdycky. A druhá radost – náš syn Kája byl pijat na prestiní výbrovou školu v Londýn, kde bude studovat skladbu a zpv. Je z naší zem teprve druhý po dcei Lenky Filipové. Ml by se vrátit jako dokonalý profesionál a já mu peju, aby si sám našel hudební cestu, na které bude spokojený.
 
Doba senior je hlavn pro tenáe staršího vku, pro n jsou i poady TV Šlágr. Co byste jim pál, co poradil?
Mj vzkaz bude struný. Pokud je vám do sedmdesáti, urit to není vk, v nm byste se mli chovat jako penzisté. Ale i v daleko starším vku by ml mít lovk vdycky njaký program, by i jen cestu do parku i pípravu obda. Bez inorodosti, aktivity a kadodenních radostí by náš ivot neml smysl.
 
Eva Procházková
Foto z archivu TV Šlágr
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 08.02.2016  17:10
 Datum
Jmno
Tma
 08.02.  17:10 ferbl
 07.02.  20:16 EvaP
 07.02.  17:02 janina
 07.02.  15:52 EvaP
 07.02.  15:07 kusan
 07.02.  14:20 zdenekJ
 07.02.  13:06 Mara
 07.02.  10:49 Blanka K.
 07.02.  10:27 EvaP
 07.02.  08:38 Von
 07.02.  06:45 La