Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Albna,
ztra Daniel.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Senioi a hory
 
Rozhovor s lenem Horské sluby v šumavské Kvild Josefem Tischlerem
 
Zimní sezóna je v plném proudu. Do hor míí davy turist, mezi nimi samozejm i senioi. Šumava láká nejen svými pírodními krásami, ale i svou pohostinností. „Pijete, budete tu vítáni, ale bute opatrní. Hory jsou krásné, ale pro ty, kdo peceují své síly, mohou být i nebezpené,“ vzkazuje seniorm Josef Tischler.

 
Roste poet senior, kteí pijídjí do hor?
ekl bych, e ano. Senioi jsou aktivní, cestují, sportují. Samozejm nevedeme o tom ádné statistiky, ale ti, kteí jezdili na lyích i na kole celý ivot, pokraují, pokud jim to zdraví dovolí, i v seniorském vku, anebo se vnují alespo turistice. A máme tu i akce, zamené pímo na seniory. Národní park Šumava organizuje na jae a na podzim akci s názvem „Dostupná Šumava“, kdy svými autobusy odváí seniory do míst, kam u by teba nedošli a kam se bn autem nesmí- k prameni Vltavy, na Bezník, Buinu, k šumavským jezerm…
 

 

Co by mli senioi vdt, ne se do hor vydají?
Mli by se pipravit. Peíst si tzv. „Desatero horské sluby“, co jsou zásady bezpeného chování pi pohybu v horském terénu, ale to platí pro všechny návštvníky bez ohledu na vk. Zjistit si dleitá telefonní ísla, projít mapy, pedpovdi poasí. U senior je dleité i vzít si s sebou své léky a zjistit, kde se v daném míst se svou chorobou mohou obrátit na lékae.

 

Co dlat, kdy na njaké vycházce i túe postihne seniora slabost?
lovk by neml peceovat své síly a v pípad jakýchkoliv obtíí volat Horskou slubu! Telefonní íslo je všude v horách stejné. 1210. Meme být na míst daleko díve ne záchranka a v horách ji prakticky zastupujeme. Všichni naši lenové jsou vystudovaní záchranái a jsou schopni poskytnout kvalifikovanou pomoc. Mohu vám dát píklad – cestou na Buinu, shodou okolností piblin ve stejném míst, dva lidé zkolabovali. Nmetí turisté, kteí nevdli, jak pivolat eskou pomoc, volali do Nmecka a ne se vše podailo zajistit, jejich kolega zemel. Naši turisté o pár msíc pozdji zavolali nás- byli jsme na míst do pti minut a pána se nám podailo zachránit. Take senioi by nemli váhat a volat!

 
 
 
Musí být asi nádherný pocit, kdy se vám podaí zachránit lidský ivot…
To urit. Je to pro nás velká satisfakce a vlastn smysl naší práce. Nevedu si ádné osobní statistiky, ale pár desítek lidských ivot se nám zachránit podailo. Vzpomínám na mladého chlapce, který najel na lyích do stromu. Ml velmi tká zranní, o jeho ivot jsme dlouho bojovali. Byl velký zázrak, e peil. Po pl roce léení nám pišel podkovat… Ne všechny naše zásahy mají šastný konec, to je potom velký smutek.
 
Co všechno je náplní práce Horské sluby?
Naší hlavní náplní je pomáhat lidem. A e s tím máme práce víc ne dost, dokazují i statistiky v našem okrsku dojde v prmru ke tem stovkám úraz ron, tedy skoro jednomu denn. Krom toho udrujeme a obnovujeme turistické nebo tyové znaení, mníme cedule na rozcestnících, proezáváme zarostlé stezky. A hledáme zbloudilé turisty- to bývá velmi nároné. Kdy lidé podcení své síly, povtrnostní podmínky, které se tu v horách mohou mnit z hodiny na hodinu, nebo kdy sejdou ze znaené cesty. Pomáháme i místním, pokud potebují pomoci- teba s jednoduššími lékaskými úkony.

 
 
Co dlat, kdy se v horách ztratím?
Kadý by ml ped cestou zváit, jak zdatný je chodec, zda stihne návrat ped setmním. A na túry si brát nabitý a zapnutý mobil. Pokud máte tzv. „chytrý telefon“, mete si do nj zdarma stáhnout aplikaci Horské sluby, která v pípad nutnosti dokáe urit vaši polohu s pesností na metr. Jakmile jste v nouzi, volejte, my vám pomeme. Ron hledáme v prmru deset lidí, více v zim ne v lét, ale v zim se zase vtšinou rychleji najdou - podle stop, zárove však hrozí vtší nebezpeí podchlazení.
 
Je rozdíl v práci Horské sluby v rzných horách?
Ano, je to dáno místními podmínkami. V Krkonoších padají laviny, na které musí být Horská sluba pipravena. V Krušných horách jsou zase vysoké skály, tam je nutné mít horolezeckou pípravu, ale lezení po horách trénujeme i my. Šumava nemá tak vysoké kopce, ale pletl by se kadý, kdo by myslel, e je mén nebezpená. Je rozlohou ptkrát vtší ne Krkonoše, lovk tu lehce zabloudí a lehce pijde k úrazm.

Myslíte na lyích a na kole?
Vtšinou. A tady bych chtl apelovat na seniory. Jsou to pedevším oni, kdo nenosí helmy a ochranné pomcky. Proto u nich dochází k tkým úrazm. Myslí si, e kdy se nenosily díve, pjde to bez nich i dnes. Ale doba se mní, všechno se zrychluje- auta jezdí rychleji, kola i lye rovn. A nkteí lidé jsou k druhým mén ohleduplní. Bohuel práv na Šumav, kde je cyklistických úraz z celé republiky nejvíce, se sice celkový poet úraz zmenšuje, ale tch tkých stále pibývá. Noste ochranné pomcky, mnohým úrazm se dá pedejít!!!
 
Je vybavení Horské sluby dostatené?
Máme opravdu výborné vybavení, srovnatelné se Záchrannou slubou. Díky pístrojm zvládáme i daleko obtínjší situace ne díve. Máme nové defibrilátory, lékaské kufíky. K výjezdm uíváme dípy, transportéry, tykolky i skútry. K tším úrazm voláme vrtulníky – v loském roce jsme je vyuili tyikrát. Samozejm penz není nikdy dost, stále by bylo co zlepšovat- nap. jsme mli na pl roku pjený elektrický pístroj na masá srdce, díky nmu se mi podailo zachránit jeden lidský ivot, ale u jsme ho museli vrátit…

 
 

Která místa na Šumav máte rád?
Šumava je nádherná a rozlehlá, ani za deset let se nedá prochodit. Mnoho krásných míst je v 1. zón Národního parku, kam veejnost nesmí, teba Medvdí hory, Rokytecké slat. Jsou ale nádherná místa, kam se turisté dostanou – Bezník, Zhí, Zlatá studna, Mates. Na tch místech, kdy se lovk zastaví a rozhlédne, hned je mu na svt krásn. I Kateina Neumannová nazvala svou vzpomínkovou knihu „Zpov u Matesa“
 
Dokáe Šumava i nepíjemn pekvapit?
Jako kadé hory. I já jsem se jednou pi noní pátrace v zim nemohl zorientovat, musel jsem se vrátit ve vlastních stopách. A nato turisté. Docela staí, kdy v lét vyjdou jen tak nalehko. Bhem hodiny se setmí, zane bouka, kroupy, ihned nasedáme do aut, objídíme trasy a sbíráme promrzlé výletníky, zejména dti…
 
Jak se lovk stane lenem Horské sluby a jak jste se jím stal vy? Kolik len má Horská sluba na Šumav?
Vezmu to odzadu.  V tzv. centrální Šumav je nás deset profesionálních a sto dobrovolných len Horské sluby. Není snadné stát se lenem. Horská sluba je výbrová organizace s písnými kritérii, ze sto zájemc uspjí tak dva, ti. Máme neustálá cviení, kadoron nároné fyzické provrky. Kdo neuspje, koní. Já sám jsem od mládí sportoval, moje cesta k Horské slub byla ale dlouhá. Vyuil jsem se opraváem lesní techniky, potom jsem vystudoval lesnickou školu. Njakou dobu jsem pracoval jako ochránce v Národním parku, odtud vedla moje cesta k Horské slub. Stihl jsem vystudovat vyšší zdravotní školu, obor záchraná, stal jsem se ekatelem, potom dobrovolným lenem, nakonec profesionálem.
 
Myslíte, e v té práci vydríte a do dchodu?
Nemám to u tak daleko, dvanáct let… Doufám, e vydrím. Je to práce, která m napluje. Smysluplná, akní, dobrodruná. Mám vztah k pírod, ke sportu, a to vše tady mohu uplatnit. Navíc pomáhám lidem, a to je krásný pocit.
 
Ocitl jste se nkdy i vy sám v ohroení ivota?
Ped lety jsme s kolegou pátrali po ztraceném turistovi. V noci, kdy udeila vichice Kyril. Kolem nás padaly stromy, fiel vítr – nebylo to úpln bezpené. Ale naštstí všechno dobe dopadlo.
 
Co byste vzkázal seniorm, našim tenám?
Aby nesedli doma, byli aktivní, chodili do pírody. Ale pitom aby neriskovali a dbali na své zdraví.
 
Dkuji vám za rozhovor.
 
Text: Eva Procházková
Foto: autorka a archiv HS
 
Desatero zásad bezpeného chování pi pohybu v horském terénu

Vdy peliv naplánovat trasu túry a vybavení na ni (nezapomenut na léky). Túru plánovat podle fyzické a psychické kondice nejslabšího ze skupiny.

S pedstihem získat co nejvíce informací o prognóze poasí, snhové a lavinové situace.

Ped odchodem na túru pedat informace o trase a pedpokládané dob návratu.Tempo na túe zvolit podle nejslabšího ze skupiny

Správn pouívat mapu, znát druhy znaení turistických cest specifické pro jednotlivá pohoí.

Znát typy výstraných tabulí a jejich význam.

Nepohybovat se mimo znaené cesty.

Mít s sebou lékárniku a v pípad poteby umt poskytnout první pomoc

Znát kontakty na Horskou slubu nebo na Zdravotní záchrannou slubu. Mít vdy nabitý a zapnutý mobilní telefon.

Znát zásady chování pro pípad zbloudní, pádu laviny, nebo zícení v exponovaném terénu.

Nikdy nepodceovat hory a nevystavovat nezodpovdným chováním do nebezpeí sebe ani ostatní.
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 17.01.2016  11:14
 Datum
Jmno
Tma
 17.01.  11:14 EvaP
 17.01.  04:51 Bobo :-)))
 16.01.  15:43 EvaP
 16.01.  13:55 Pavla
 16.01.  12:14 EvaP
 16.01.  11:32 Von
 16.01.  11:19 KarlaA
 16.01.  11:06 EvaP
 16.01.  10:59 RadekP@email.cz
 16.01.  06:52 zdenekJ