Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vtzslav,
ztra Magdalna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

O hrdinství a hrozných procedurách

Tak jsem zase jednou po delší dob propadl nehorázné panice. Nechci však brát sám sebe na praný, protoe jsem za to tak moc nemohl. Ukazuji prstem na vládní úady, které nás, povadlé seniory, neustále bombardují informacemi o hrzných chorobách a o tom, jak jim lze pedejít. Lidé po padesátce to vskutku nemají lehké a vlastn se musí po zbytek ivota jenom chvt, jak je sklátí njaká zákená nemoc. Záleí pouze na ase. Avšak ochránci našeho zdraví nás ubezpeují, e šance na peití rakoviny je v nynjší dob velká, paklie se ovšem zachytí v zaátcích. Z tohoto dvodu je však nutné se dávat pravideln kontrolovat. Informaní letáky, které nám kadou chvíli pináší pošta, graficky vysvtlují procedury, které lovk musí podstoupit, aby zlým nemocem pedešel. Procedury, pi jejich pouhé zmínce hlavn nám, jinak chrabrým ddkm, vstávají vlasy na hlav, a kdy ádné nemáme, tak nám naskakuje husí ke po tle.


Lidé moudí se pravidelným kontrolám podrobují. Jen hlupáci sveep prohlašují, e na nco se umít musí, zapálí si cigáro a, dusíce se strašným kašlem, dlají si na váš úet legraci, e se vám musí prozkoumání prostaty tlustým chlupatým prstem zejm líbit…


Upozoruji, e se mi tato procedura, které se pravideln po adu let podrobuji, vbec, ale vbec nelíbí. Naopak! Napluje m neutuchající hrzou, zvlášt od té doby, co se m kolega nejapn zeptal: “Jak to víš, e to byl prst?”
I kdy svému urologovi dvuji, protoe je to slušný lovk od rodiny, kolegova otázka moji dvru pece jenom trochu nahlodala a pi potupné procedue ínského urologa bedliv pozoruji. Teprve kdy na ruku navlékne gumovou rukavici, trochu se uklidním. Ale ne úpln, protoe se lovk vdycky trochu bojí. Co kdyby na nco ošklivého vyšetující léka pišel? Myslím skuten ošklivého jako rakovinový nádor. Spokojený výraz na urologov tvái vás uklidní a máte na rok zase pokoj.


Kontrola prostaty je procházka rovým parkem v porovnání s jinými preventivními zákroky, které píslušníci obou pohlaví podstupují. Vím to pesn, protoe jsem nedávno podlehl panice vyvolané vládou sponzorované kampani zdrazující nutnost provení stev kadému, komu je pes padesát. Chmurné statistiky ve mn vzbudily pocit nezodpovdnosti vi rodin a en Mán, protoe rakovina tlustého steva není legrace. Pokud se ovšem nezachytí v poátcích díky preventivní kolonoskopii. Propadl jsem panice a vydal jsem se cestou neveselých procedur.


Kdo podstoupil laboratorní vyšetení bobk, ví pesn, o em mluvím.


Kam se na tuto veskrze trapnou záleitost hrabe urologv prst! Nejdíve musíte dostat od svého lékae doporuení, se kterým se dostavíte na patologii.
Tam se vás ujme mladá krasavice, která do vás zane hustit návody, jakou strategii na zdárné zachycení bobk musíte tikrát po sob kadé ráno pouít. Kdy mn pitalivá laborantka navrhla pouít kontejneru od zmrzliny, udlaly se mi mitky ped oima. Slabým hláskem jsem se zeptal, kam mám naplnný kontejner odnést. Laborantka, která byla oividn zvyklá na podobn pihlouplé otázky, mi bez mrknutí pevným hlasem vysvtlila, e staí pouze malý vzorek, který se musí obratn vloit do plastikové skleniky a kadé ráno odnést na patologii


Pedstava zápolení s kontejnerem a jeho strašným obsahem ve mn vyvolala oprávnnou hrzu.
A podivné šimrání u aludku. Pokusil jsem se o chlapský humor:


“A jak to mám do toho nandat? Rukou nebo kávovou likou? To abych ji pak rovnou vyhodil. Ti li4ky ze stíbrnýho servisu, to mi ena Máa rozhodn neschválí.”


Vyvinutá laborantka se usmála, podala mi devnou špachtli, vzala kus hndé formelíny, kterou dala do plastikové mísy, a zrun mi ukázala, jak z hroudy oddlit malinký kousíek. Tch špachtliek mi holka dala tucet pro pípad, e bych je v kontejneru utopil. Pak se rozlouila a s povzdechem mn popála zdar v mém konání.


První den získávání vzorku dopadl katastrofáln. Nicmén po nkolika neobratných pokusech se mi vzorek podailo od hromádky verejší kachny oddlit a s ješt teplým kelímkem bet na patologii.


Zarudlý jsem ho pedal tlusté laborantce mateského vzezení, která m za výkon pochválila a vyjádila nedji, e se mi to zrovna tak pkn podaí píští den. A den potom.


V kadoranním lovení jsem získal zrunost. Po pedání posledního vzorku jsem si s lítostí uvdomil, e mi bude tato neobvyklá aktivita, která po ti dny zpestovala mj nudný ivot v dchodu a naplovala jej vzrušením, chybt…


Výsledky, na které jsem s tlukoucím srdcem a zpocenýma rukama týden ekal, byly negativní. Oddychl jsem si a šel píznivou zprávu zapít. Byl jsem šastný a do té doby, kdy jsem ve schránce našel letáek z ministerstva zdravotnictví zdrazující nutnost preventivní kolonoskopie. Na przkum bobk není spoleh! Pesn tak jako s prokletou prostatou, kde negativní krevní nález není zárukou - proto ten prst v gumové rukavici. Aby to bylo na tuty.


Opt jsem podlehl vládní propagand a naléhání obstaroních pátel, kteí se procedue ji podrobili. Rozhodl jsem se pro tento preventivní zákrok, abych si ukázal, e nejsem ádný srábek a poseroutka.


Informace ohledn pípravy na zákrok m naplnily ernými pedstavami rapidního zhubnutí a moné smrti. Neznám toti, co to je nejíst. Nedisciplinovan se ním cpu od rána do veera. Nyní se budu muset ti dny ped procedurou postit! Den ped ní nesmí lovk sníst ani soustíko! Musí jenom pít. Takový citrónov chutnající, mléku se podobající nápoj, který do sebe lejete na ukojení ízn. Po tyech hodinách však s úasem zjistíte, e to se ízní nemá vbec nic spoleného.
V bišní dutin zane nejprve nevinn škrundat. Toto škrundání je temná pedehra neho, co jste v ivot nikdy ješt nezaili. Nco, o em budete se slzami v oích ješt dlouhá léta vyprávt vnukm a pravnukm.


Po nkolika minutách vás polije smrtelný pot a od té chvíle dkujete bohu, e nejste mimo dosah kadibudky, která se po dalších 24 hodin stane vaším nejvrnjším pítelem. Zrovna tak dkujete stvoiteli, e k ní máte pouhé ti kroky. tyi by zpsobily pohromu neuvitelných proporcí. Jen tko byste pesvdili pojišováka, e za zniený peršan me váš nevinn vyhlíející pudl. Zlé sny by vás provázely do konce ivota!
To, co se za dvemi toalety dje, se dá pouze stí popsat. Jeden autor dní výstin pirovnal ke startu rakety. M napadá spuštní hasiské hadice na poár, který nelze jen tak uhasit. lovk se nestaí divit, jak je nco takového vbec moné. Sed na míse s hlavou ve dlaních si skrz proud slz kladete otázku, jak se me v celkem kultivovaném, setlém a vzdlaném lovku, navíc v milujícím otci od rodiny, ve vroucím ddekovi a oddaném manelovi vzít tolik svinstva. Z toalety se vypotácíte tesoucí se jako osika, abyste se podlili s bliními o neblahé záitky, ale nemáte šanci doíct vtu…


V den procedury se cítíte lehký jako vánek. Osobn jsem zhubnul o ti kila a Máa si pochvalovala, e mi spadl pupek.


Samotná procedura je legrace, protoe upadnete do narkózou pivozeného tvrdého spánku. Jen ne mi mladiký doktrek píchnul injekci, padl mj zrak na dlouhou gumovou hadici, která brzo najde cestu do mých útrob. “Doufám, e ji alespo vydenzifikujou ne ji do m nasoukaj,” napadlo m a pak jsem se probudil na lku, u kterého stála sestika, která se s úsmvem starostliv zeptala, jestli jsem si pšouknul. To prý jsou profesionáln kladené otázky, které jsou nutné, aby se zjistilo, jestli se pi procedue nepropíchla steva. Sestice se na tvái rozlil blaený úsmv, kdy jsem ji ubezpeil, e se takto vskutku stalo, a abych ji pesvdil, e mluvím svatou pravdu, nechal jsem steva zahmt takovým zpsobem, e ji to málem odneslo epec a v pokoji povadla kvtena. Podobn nechávali prozkoumaná a vzduchem napchaná steva radostn promlouvat ostatní pacienti. Spokojená sestika nás chválila a všem snaivým pacientm, kteí se dali slyšet, za odmnu pinesla kafe a keks. Potom jsme u jenom netrpliv a nervózn ekali na výsledky vyšetení.


Zapla pánbh, výsledek byl dobrý. Na proceduru budu muset jít a za dalších pt let. A tak jsem rád, e jsem propad panice a všem ukázal, e jsem hrdina, který se jen tak neho nezalekne. Musím se však piznat, e poseroutka jsem byl. A velikej!!!


Ivan Kolaík

* * *

Zobrazit všechny lánky autoraKomente
Posledn koment: 08.04.2015  17:27
 Datum
Jmno
Tma
 08.04.  17:27 Blanka K.
 08.04.  09:58 Ferbl
 08.04.  08:57 Von
 08.04.  01:13 Marta U.