Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Libor,
ztra Kristna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna

Postupn se poznáváme, zvykáme si na sebe a stáváme se páteli. Je tak na míst, kdo chce (není podmínkou), piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy, pocity atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.


Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto) na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna. Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...
Tentokrát je to pohled na domácí kutily.


Poteníko o domácích kutilech

Spisovatele a redaktora Miroslava Sígla jsem poznal ped deseti lety, kdy mi byl doporuen ke spolupráci novináem Milanem Dubským. Mirek patil k tm nejaktivnjším autorm, jaké jsem ve svém ivot poznal - za naší spolupráce napsal na skoro na 400 lánk s vánou tématikou zabývající se kulturou a hlavn poválenou historií a souasnou politickou situací doma i v zahranií. Krom toho napsal za svj ivot 25 knih, 11 sbírek poezie a úastnil se v 60 kolektivních dílech. Jeho píle byla víc ne pozoruhodná.


5. prosince 2012 navdy opustil svou širokou tenáskou veejnost a jako by vdl, e své píznivce svým odchodem ze ivota nepotší, napsal tento humorný lánek, který byl jeho posledním. Jist si pál, aby pi jeho tení a vzpomínce na nho se lidé zasmáli, co se mu, myslím, podailo.


Jsem pesvden, e pobaví i potší tenáe Senior Tip.

Václav idek

* * *

Miroslav Sígl - Slovo autora:


Upozoruji pedem, e uvedené historky jsou ze ivota, jak mi pišly pod ruku i do poítae prostednictvím internetu. Trochu jsem je uvedl do pijatelné literární podoby, ale stojí za to, abyste se nad nimi zasmáli i vy ostatní, milí tenái. Jména jsem radji anonymizoval, abych neuvádl do rozpak ani postiené, ani ty, kteí jim pomáhali z nesnází.

 

Nevyerpatelnou studnicí kutilských historek jsou lékai. Vtšina píbh, jejich hrdinou je kutil a pedmtem doliným cirkulárka, vrtaka, šroubovák i motorová pila nebo hoblovka, koní v ordinacích léka nebo v nemocnicích.


Vypráví obvodní léka: „Kdy jsem psobil na chirurgii v Písku, dovezli nám pacienta, který si drel ruku v rozkroku. Ten neboák nco vrtal a místo, aby pouil svrák, drel si devo mezi koleny. Inu – provrtal si šourek. Kolega to nemohl šít, protoe se smíchy neudrel. Skonilo to dobe, a pokud vím, tak následky toho úrazu po ošetení nebyly nakonec ádné. Runí vrtaka vbec je zdrojem nejrznjších kratochvílí amatérských kutil.“


Obtí pokus dokázat, e i intelektuál je schopen vyvrtat díru do zdi, byla manelka jistého praského lékae, který na své chalup poteboval zavsit na ze krucifix po babice. Ta moudrá ena svému mui íkala: “Zbyku, já na to pozvu souseda, to je emeslník.” Pan doktor zaboil vrtaku do zdi, kdy pedtím zaaretoval spína, take kdy se pístroj kousl, vymkl se mu z ruky a zaal rotovat šílenou rychlostí, aby se nakonec utrhl a odletl. Cestou vzaly za své staroitné hodiny, televizor a poté, kdy se odrazil od šicího stroje, na nm u nikdo nikdy nic neušije, uhodil tu opatrnou dámu do hlavy. Kdy ji s otesem mozku nakládali do sanitky, u jen zanaíkala: “Zbyku, já ti to íkala.”


Pípady, kdy kutilské úsilí poškodí nevinnou ob, nejsou vzácné. Léka X. Y. pamatuje píklad, kdy si jistý chalupá za cenu nezmrného úsilí vykopal ve skále umpu. Tam, kde by odborník udlal zábranu pedepsanou normou, náš amatér poloil pes zející jámu pouze pekliku. Tak “ulovil” svoji enu, která po pádu do hlubiny utrpla kontuzi ledviny.


Strojem nadmíru nebezpeným je okruní pila – populární cirkulárka. “Tuhle mašinu bych zakázal pod trestem smrti,” pravil jistý primá ortopedického a traumatologického oddlení jedné nemocnice. Tch uíznutých prst je nepoítan. Jene: tm lidem jako by to nestailo. Mli zde pípad pacienta, který si amputoval prsty opakovan. Kdy u se stane a prsty jsou uaty, bývá problém s jejich pišitím na pvodní místo. Nkdy je replantace nemoná kvli poškození tkán v míst uttí, nebo i proto, e prsty prost nejsou k dispozici.


MUDr. XYZ z praské lékaské záchranné sluby uvádí pípad, kdy kutil stril ti prsty do hoblovky. Na dotaz lékae, kde je má, odpovdl, e mu je seraly slepice, jakmile odpadly z hoblovky.

 

V lékaských análech je zaznamenán i pípad, kdy kutil, který pišel o prst pi sekání díví, pouil promptn vteinového lepidla. Prst tím zachránil pouze do chvíle, ne mu byl v nemocnici opt amputován, protoe takto nalepený prst byl u replantace neschopný. A jsme-
li u vteinového lepidla, uveme i píklad dámy, která si amatérsky lepila nehty a protela si oko. Oddlit slepená víka potom dalo lékam na oním oddlení dost fušku, kdy pedtím museli uklidnit slubu konající sestru, která se dala do nezvládnutelného smíchu. Na její dotaz, jaký má pacientka problém, dostala odpov: „Já jsem si zalepila oko…“


editel praské záchranky uvádí pípad amatérského natrae plotu na chat. Ruce od barvy omyl hadrem napuštným technickým benzinem. Ten odhodil do suchého záchodu, kam vzáptí odešel za potebou. Pitom si dopál cigaretu, kterou odhodil tamté. Následující výbuch zpsobil tké popáleniny sedacích partií natrae, který se vznesl do vzduchu, piem prorazil stíšku kadibudky a zpsobil si otes mozku spojený se zlomeninou klíní kosti. Pi návratu k zemi to nevydrela chatrná konstrukce sedáku nad jímkou a ten chudák skonil v hlubinách s obsahem pohíchu nevábným a se zlomenou kylí.


“Nkteré vci by nkteí jedinci mli dlat v brnní, nebo si na to aspo vzít pilbu a ochranný štít pes obliej,” z další moudrosti jiného lékae. “Ml jsem tady pacienta, který sekal díví hasiskou sekyrkou opatenou na druhém konci špiákem, kterým si sám prorazil lebku.”


Naprosto neuvitelné vci se mohou dít, zmocní-li se amatér míchaky. Dovezou-li na traumatologii lovka, který vypadá, jako by ho pošlapal slon, moná e to bylo práv proto, e nešika ml v úmyslu pomoci míchání betonové smsi tím, e do míchaky stril lopatu. Jakmile se mu lopata vymkla z ruky, nabrala ho za kšandy od montérek, nkolikrát ho vynesla do vzduchu a zase s ním udeila o zem. Pivolaný léka konstatoval mnohoetné zlomeniny a pohmodné ohanbí, nebo rozkrok montérek se choval jako lis.


V jisté jihoeské obci je vzpomínána takíkajíc kolektivní katastrofa amatérských devorubc, kteí v dobrém úmyslu odstranit letitý akát ohroující kapliku na návsi, pouili lano zapraené za buldozerem. Padající akát se následn zhoupl na drátech elektrického rozvodu, piem vytrhal nástešní sloupky nkolika dom, kde vzaly za své štíty a kusy stech. Potom dopadl na buldozer, zdemoloval kabinu a koeny, vrostlé do základ kapliky, nakonec dokonaly dílo zkázy, protoe za své vzal i svatostánek.


V tom samém kraji, myslím, e to bylo v Jindichov Hradci, pi jízd na kole vezl cyklista po polní cest mimo sebe také kosu. Co ert nechtl, z kola sletl a kosou se skrz na skrz propíchnul. Snad pi nm stál andl stráný, e tento nešastný mu zachoval klid a se zapíchnutou kosou dojel na tomté kole do nemocnice, kde mu kosu na operaním sále vyoperovali. íká se, e pan primá, který nešastníka operoval, má dodnes tuhle kosu ve své kancelái zavšenou jako vzácnou trofej na stn.


O tom, co dokáe intelektuál s motorovou pilou v ruce, svdí další pípad. Uitel základní školy proezával oešák zpsobem, e usedl na ezanou vtev, piem ez vedl mezi sebou a kmenem. Klasický pípad podezání vlastní vtve pod sebou s tímsíním pobytem v nemocnici.


Z tého soudku je pípad amatérského tesae, který vypjenou etzovou pilou zcela bez uvaování peízl trám spojující pozednice krovu ve chlév, tzv. hambálek, protoe mu vadil pi pebudování chléva na gará. Následkem bylo okamité zhroucení stechy, pod jejími troskami skonil nejen ten neboák ale i jeho automobil. Mohl mluvit o štstí, e sám spoinul v dutin vedle svého vozu jen se zlomeninou eber.

 

Obzvlášt populární jsou v lékaských kruzích amatérští elektroinstalatéi. Kadý odborník vám ekne, e hrouit se do útrob televizoru šroubovákem bez izolace a sed pitom na ústedním topení, je pitomost první tídy.


Náš kutil vypovídal v nemocnici, kam byl odvezen ve znan zbdovaném stavu, e ho to “prvn koplo do zadnice”, poté “vlítl ksichtem do bedny”, a kdy bezmocn leel na zemi, mohl jen sledovat zpod oehnutého oboí, jak od hoícího pijímae chytá nábytková stna. Od té doby je siln alergický na televizní hokejové penosy, protoe touha spatit prvoligový ma ho pivedla k osudovému rozhodnutí odstranit závadu svépomocí.


Zcela pimený vku computer je pípad inenýrky, která monitor svého pécéka omývala mokrým hadrem za provozu. Léka, který ji resuscitoval, jí poradil, a píšt pístroj alespo vypne, a kdy u, tak a ten hadr aspo pedem vydímá.


Nikdy nevte prodavam nábytku, e sestavit to i ono je hrakou. Prodavai a montání návody zastírají rizika s tím spojená. V lékaských análech je zaznamenána dsivá píhoda jistého doktora obojího práva, který uvil, e sestavení regálové stny z nerezových trubek zvládne i amatér. Sestavení opravdu zvládl, a kdy se s regálem dostal do tímetrové výše u stropu své advokátní kanceláe, ml ho podle návodu ukotvit ve stropu šroubovacími hroty. Jakmile nkolikrát otoil maticí, regál se odlepil od stny i s nešastným juristou. Pod trubkami a nepohyblivého ho našli kolegové a nazítí ráno v ponkud potupné situaci, protoe v tom stavu se nemohl uchýlit na toaletu.


Zcela rizikovým chováním je zlozvyk ukrývat potebný spojovací materiál v ústech. Kadý léka vám potvrdí, e pokud spolknete hrst nerezových vrut, jako jistý státní zamstnanec, který si svépomocí montoval kuchyskou linku, existuje jen malá monost, e vyjdou pirozenou cestou. Vyjma újmy fyzické, existuje i reálné nebezpeí, e se kvli svépomocné montái nábytku dostanete i do blázince.

 


Lékai sice mají sklon nkdy pehánt, ale pro nevit známému praskému sexuologovi, který tvrdí, e má u rok v péi kutila, který provozoval sex na svépomocn smontované paland, která se pod náporem vášn zhroutila. Ten mu má od té doby problémy s erekcí a úspchem terapeuta je prý u to, e pestal koktat.


Na závr malá statistika. Podle léka prý nejastjší obtí kutilství jsou profese voják z povolání. Domácí výbuchy a katastrofy spojené s poáry zpsobují hlavn pedagogové a eny v domácnosti. Na montáe nábytku a vbec vše, co se dlá podle návodu, by si mli dát pozor právníci, protoe ti mají sklon pošetile vit úedním návodm!


K úrazu me pijít i profesionál, co dokládá pípad svépomocného ezníka obanským povoláním stavebního inenýra. Místo prasete omráil sebe a vydšené zvíe potom pokousalo nkolik zabijakových host, jim musela být aplikována protitetanová injekce.


Fušovat se dá i do medicíny, jak o tom svdí pípad amatérského ošetení jistého zedníka, který upadl pod neobvykle vysokou dávkou alkoholu, piem chrel a podivn slintal. Jeho nemén zízení kumpáni to okamit diagnostikovali jako epileptický záchvat. “Pacienta” znehybnili tím, e na nj nalehli vší silou a podle jakési zmatené teorie, e epileptikm se musí vkládat nco mezi zuby, mu tam narvali násadu od lopaty. Vyjma polámaných eber si musel potom dotyný poídit i zubní protézu.


Nemén zajímavé jsou pípady první pomoci. V jedné stavební firm probhlo školení první pomoci, kde dlníkm bylo svdomit vysvtlováno, co mají dlat v pípad zasaení elektrickým proudem. A ti hned druhý den mohli pedvést v praxi, jak taková první pomoc vypadá. Jeden z dlník se opel obma rukama o míchaku a dal se z nieho nic do odklepávání bláta z holinek tím zpsobem, e tepal zuiv nohou. Hned vedle nj stojící dlník, kdy vidl, e nco není tak, jak by mlo být, a myslel, e jeho kolega je zasaený elektrickým proudem, popadl bleskurychle krumpá a násadou ho udeil pes ruce, aby se pustil. Ano, ten se pustil rychle, ale ml ob ruce peraené.


Nepejte si radji k novému roku vrtaku i hoblovku A chcete-li si uít legrace, staí chopit šroubovák a bet naboso vymnit vypína v koupeln, stoje pitom na mokrém runíku. I to se bohuel stalo. Nepeji nikomu z vás pobyt na jednotce intenzívní pée, kam bohuel musím zamíit, protoe mne eká nároná operace. A tímto píspvkem jsem si také mj. chtl zlepšit náladu. A tu si zlepším i pedstavou, jak se baví tenái tchto ádk…


Miroslav Sígl

* * *
Kresby © Miroslav ŠestákKomente
Posledn koment: 04.02.2015  16:09
 Datum
Jmno
Tma
 04.02.  16:09 Ferbl
 03.02.  20:02 Ludk Hork Potenko o domcch kutilech a lkach - zprva pro pana Sgla
 03.02.  12:08 kusan
 03.02.  09:14 Von
 03.02.  06:24 Bobo :-)))