Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leona,
ztra Ivona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Manelství ve stáí

“ím déle jsou partnei spolu, tím víc se hádají. Odchodem do penze vše vrcholí. Vzdejme se sn, e ve stáí budeme se svými partnery i partnerkami sedt na zahrádkách a usmívat se na sebe. Zábavní mui se mní v nerudné ddky, starostlivé eny v komandující semetriky... Kdo se s tím nesetkal, obvykle neví, jaké naschvály si senioi v partnerství dokáou dlat,“ íká Tamara Tošnerová, psychiatrika specializující se na problémy lidí vyššího vku. „Nemyslete si, e lidé, kteí spolu vydrí do penze, pak ijí jako dv hrdliky. S hrdlikami se opravdu nesetkávám, kdy u, tak kadá sedí na svém bidýlku.“


„Co dnes dláš k obdu ?“ ptala se nedávno jedna penzistka druhé.

„Vaenou brokolici.“

„To íkáš asto, vy ji máte rádi? Mj mu vaenou brokolici pímo nesnáší.“

„ No práv, mj ji také nesnáší, proto ji dlám.“


Ptatyicetiletá uitelka popisuje vztah svých ptasedmdesátiletých rodi: O víkendu jsem je pozvala na chatu. Za dva dny spolu promluvili celkem pt vt. Kdy jsem se mámy ptala, pro jsou pohádaní, nechápav se na m podívala. Vdy spolu nemluvíte, íkala jsem. A o em s ním chceš, prosím T, mluvit, odpovdla.


tyicetiletého mue šokovalo, kdy náhodou vyslechl hovor své matky a jejích kamarádek. Slyšel, jak mluví o jeho otci: „Nemít vás, holky, nedostanu se vbec mezi lidi. On u nechodí nikam, a kdy se oblékám, íká, zase jdeš utrácet, co?“

„Poád tak šetí?“

„Je to rok od roku horší. Zapisuje všechno, co jsme koupili, dív psal jen vtší výdaje, te u i sirky a kadý rohlík.“

„Pokej, vydr. A bude po nm, prodáš ty jeho obrazy a pojedeš k moi.“

„Poád si to íkám, ale jednou m rozílí tak, e bude po mn dív ne po nm.”

Pekvapený syn se rozhodl situaci ešit: „Tati, nemli byste si s mámou teba nkdy nkam vyjít?“

„Blázníš? Jí by udlalo radost, kdybych za ní bhal jako pes se slevovým letákem v zubech. Poád nosí dom njaké krámy a nechápe, e v našem vku u pece vbec nic nepotebujeme kupovat.“

„Jak nepotebujete? Mluvíš, jako by ses chystal umít, vdy je ti teprve pes sedmdesát.“

„No však jo. To jen máma si poád myslí, e je mladice.“


Nejde o náhodné náky nkolika nespokojenc, jde naopak o jev velmi astý. Psychologové tvrdí, e je pro souasnou spolenost dokonce typický. Tak výrazné neshody mezi partnery vyššího vku, kteí mají za sebou dlouholetý vztah, dív asté nebyly, protoe se lidé nedoívali tolika let jako nyní. Dchod je fenoménem teprve dvacátého století. Lidé dív neešili, jestli si v penzi rozumjí, nebo jestli pjdou spolen do obchodu i na procházku, protoe velmi asto umírali u v dob, kdy ješt pracovali. Jene te, kdy u nám partnerství vydrelo ticet i víc let, pekali jsme v nm všechny ivotní pohromy, hádky a pokušení, eká nás jeho nejrizikovjší fáze: pobyt v penzi.

 

Co si s tím poít? Nikdy jsme pece netrávili celé dny sami dva spolu jen tak doma. Starali jsme se o dti, dlali s nimi po veerech úkoly, ešili jejich problémy v pubert, vydlávali na jejich studium, budovali chaty a chalupy, mli pátele a koníky. Ale pedevším jsme velkou ást dn trávili v práci. Být jen tak spolu s partnerem i partnerkou celé dny, to neznáme.

 

Psycholog Petr Šmolka, dlouholetý šéf partnerské poradny tvrdí: „Nkdy opravdu a po mnoha letech souití koukáme, co se to vedle nás vlastn vylíhlo. Vk má toti i své stinné stránky. asto staí, e vtšina vlastností se s postupujícím vkem zvýrazuje. Nevte tomu, e z ponkud cholerického mue bude ke stáru dobromyslný méa, kterého nic nerozhází. Mnohem pravdpodobnji z nj bude zlostný staík. Umocnit se me i árlivost a podobné vztahové a individuální lahdky.“

 


S pibývajícím vkem se výraznji projevují vlastnosti. Neplatí, e po ticeti a víceletém partnerství jsme jeden na druhého tak zvyklí, e se nememe pekvapit. Pravda je taková, e kadá vlastnost i zvyk, který na partnerovi i partnerce trošku vadil, pípadn pipadal roztomile zvláštní, asem naroste do obludných rozmr a zane nás rozilovat. Všechny rozdíly mezi muem a enou se ve stáí prohlubují. ena chce nco ešit a mluvit, mu ne. Pi hádce mu odchází. Ideální je, kdy má kam. Do garáe, do dílny, kdy má njakého koníka. Mnohem horší je, kdy nemá kam jít. Starší mue vidíte asto na procházkách v pírod, naopak starší eny astji chodí po nákupních centrech, koukají do výloh. To mui pímo nesnášejí, zatím co eny nesnášejí procházky v lese.


Kdy v penzi chodí kadý sám, kde to má rád, je to ideální. Potí je v tom, e mui si pod pojmem spokojený ivot v penzi pedstavují nco jiného ne eny. Z mu, kteí byli úspšní v práci a zábavní ve spolenosti, se ke stáru stávají morousové. Nemou za to. Me za to jejich hormon testosteron, který s pibývajícími lety ubývá. A to se projevuje tak, e mui jsou podrádní, nemluvní, nespokojení. Partnerky, ba celé rodiny se diví, pro sedí celé dny v díln, v garái, zavení v pokoji nebo jsou ti hodiny na procházce. Kdy se jich nkdo zeptá, jestli nejsou nemocní, je zle. Stárnoucí mu si zásadn nepipouští, e by mohl být nemocný.


O muském stárnutí se v posledních letech mezi lékai mluví víc ne o stárnutí en. Jeden z mýt o stárnutí je, e se s ním eny vyrovnávají h. V dob, kdy se jde do penze, to rozhodn neplatí. ena má toti i v dchodu co dlat. Stále nakupuje, plní praku, vaí, pomáhá s vnouaty. Nepemýšlí o tom, na rozdíl od mu, jak to v jejím bývalém zamstnání ješt me fungovat. Na internetu se dají na stránkách urených stední a starší generaci najít rady, jak se pipravit na manelství v penzi. Otázkou je, zda tento typ rad k nemu je. Vtšina oslovených penzist se shodla, e ne.

 

(Pevzato z Magazínu DNES)


* * *

Kolá pro SeniorTip © Marie ZieglerováKomente
Posledn koment: 29.08.2016  07:58
 Datum
Jmno
Tma
 29.08.  07:58 Alfons Hdn senior
 28.03.  12:16 Leo
 21.10.  20:35 Josef
 08.10.  21:58 Bibi Manelstv ve st
 08.10.  10:26 Jaroslav
 06.10.  15:23 janina
 06.10.  12:32 radek37 Tolerance
 06.10.  11:52 tonda Manelstv ve st.
 06.10.  09:01 Von
 06.10.  08:24 Blanka B.
 06.10.  08:14 Inka