Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

SSZ informuje:


Pouze pobírání plného invalidního dchodu a invalidního dchodu pro invaliditu tetího stupn se hodnotí pro nárok na starobní dchod a jeho výši


Mezi lidmi s piznaným invalidním dchodem je rozšíen mýtus, e se jim doba, po kterou invalidní dchod pobírají, automaticky zapoítává do doby pojištní pro nárok na starobní dchod. To, e se doba pobírání invalidního dchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupn, díve ásteného invalidního dchodu, do starobního dchodu nezapoítá, lidé asto s pekvapením zjišují, a kdy o starobní dchod zaádají. Pro nárok i výši starobního dchodu se zapoítává pouze doba pobírání invalidního dchodu pro invaliditu tetího stupn (ped 1. 1. 2010 plného invalidního dchodu).


U osob, kterým byl v uritém období jejich ivota piznán invalidní dchod pro invaliditu prvního a druhého stupn, právní úprava pedpokládá, e vyuijí svj zbývající pracovní potenciál a budou vykonávat práci, kterou jim jejich zdravotní stav umoní. Pokud pi pobírání invalidního dchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupn osoba pracuje (pesnji eeno vykonává innost zakládající úast na pojištní), tato innost se zapoítá pro nárok na dchod (nejen starobní). Pokud lovk pi pobírání invalidního dchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupn nevykonává innost zakládající úast na pojištní, samotné období pobírání tohoto dchodu se do doby dchodového pojištní nepoítá. To me negativn ovlivnit budoucí nárok na starobní dchod, a u ádný nebo pedasný, protoe lovk nemusí získat potebnou dobu dchodového pojištní. Piznání invalidního dchodu (jakéhokoliv stupn) nemusí být trvalé, protoe závisí na vývoji zdravotního stavu.


Pokud po piznání invalidního dchodu pro invaliditu prvního i druhého stupn nebo po sníení invalidního dchodu pro invaliditu tetího stupn na niší stupe lidé nepracují, je moné doporuit:
zaevidovat se na Úadu práce, který bude nápomocen pi zprostedkování vhodného zamstnání i rekvalifikace; doba evidence u Úadu práce je navíc náhradní dobou pojištní a v zákonem stanoveném rozsahu se hodnotí pro dchodové úely (více informací k zápotu doby evidence u Úadu práce a dalším náhradním dobám pojištní zde: www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/2012-11-29-evidence-na-uradu-prace-se-pro-narok-na-starobni-duchod-i-pro-vysi-duchodu-hodnoti-v-omez.htm),
pihlásit se k dobrovolnému dchodovému pojištní; pihlášku lze podat na okresní správ sociálního zabezpeení (OSSZ) podle místa bydlišt, minimální pojistné na dobrovolné dchodové pojištní v roce 2014 iní 1 817 K za msíc (více informací o dobrovolném dchodovém pojištní zde: www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/ucast-na-pojisteni/dobrovolna.htm).


V pípad, e poivatel invalidního dchodu dosáhne zákonem stanoveného dchodového vku a splní podmínku potebné doby pojištní, má monost poádat o piznání starobního dchodu. Pokud výše starobního dchodu bude vyšší, pizná mu SSZ tento dchod. V opaném pípad mu náleí nadále invalidní dchod v pvodní výši. ádost se podává prostednictví OSSZ.


Lidem, kteí v období, kdy pobírají invalidní dchod (týká se všech stup invalidity), dosáhnou 65 let vku, výplata dchodu nezaniká (s výjimkou invalidních dchod pro invaliditu tetího stupn u pojištnc, kteí byli zárove úastni dchodového spoení). Ze zákona jej SSZ automaticky transformuje na dchod starobní. Výše dchodu se transformací nemní, ani se nepezkoumává, zda podmínky nároku na ádný starobní dchod jsou splnny nebo se zmnil zdravotní stav.


Výdaje na invalidní dchody inily za loský rok celkem 44,5 miliardy K. K 31. 12. 2013 vyplácela SSZ 206 484 invalidních dchod pro invaliditu tetího stupn, 65 616 invalidních dchod pro invaliditu druhého stupn a 161 314 invalidních dchod pro invaliditu prvního stupn. Invalidní dchod pro invaliditu tetího stupn inil prmrn 10 245 K, pro invaliditu druhého stupn 6 675 K a prvního stupn 5 989 K.


* * *


SSZ pipomíná, kdy je moné erpat ošetovné


Zákon o nemocenském pojištní pamatuje na situace, kdy se rodie musejí z váných dvod postarat nap. o svého potomka. eská správa sociálního zabezpeení (SSZ) pipomíná, kdo a v jakých situacích me erpat ošetovné. Za uplynulý rok SSZ evidovala 362 132 pípad ošetovného a vyplatila na této dávce 0,84 miliardy K. Ve 22 % pípad erpali ošetovné mui.


Ošetovné je jednou z dávek nemocenského pojištní. Poskytuje se zamstnanci vdy, pokud ošetuje své dít mladší 10 let, které onemocnlo nebo kterému se stal úraz. V pípad nemoci i úrazu staršího dítte náleí ošetovné, pokud o poteb jeho ošetování rozhodne ošetující léka. Ošetovné lze erpat i v dob, kdy zamstnanec musí peovat o zdravé dít mladší 10 let proto, e školské nebo dtské zaízení bylo uzaveno pro nepedvídanou událost (nap. z dvodu havárie, epidemie, pírodní katastrofy), dítti byla naízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dít peuje, sama onemocnla.


Ošetovné náleí maximáln 9 kalendáních dn (vyplácí se i za soboty, nedle, svátky). Rodie se v prbhu 9 dn mohou v ošetování jednou vystídat. Osamlý zamstnanec (nap. rozvedený, ovdovlý), který má v trvalé péi dít ve vku do 16 let, které neukonilo povinnou školní docházku, me erpat ošetovné a 16 kalendáních dn.


Ošetovné me erpat za uritých okolností i rozvedený rodi, pestoe trvale s díttem nebydlí v domácnosti. Pokud je nemocné dít mladší deseti let, má vdy na ošetovné nárok i rodi, který nebydlí s díttem ve spolené domácnosti. U desetiletého a staršího dítte rodi, který s ním nebydlí, poskytuje estné prohlášení, e soud dít svil do spolené nebo do stídavé výchovy obou rodi. U dítte, které bylo soudem sveno do spolené nebo do stídavé pée obou rozvedených rodi, se toti za domácnost povauje domácnost kadého z tchto rodi. Rodi, který ošetuje dít nebo o dít peuje, si nechá ošetujícím lékaem vystavit rozhodnutí o poteb ošetování.


Ošetovné iní za kalendání den 60 % redukovaného denního vymovacího základu. Ošetovné vyplatí okresní správy sociálního zabezpeení nejpozdji do jednoho msíce od data, kdy obdrely kompletní podklady ke zpracování výplaty. Výplata ošetovného se provádí bankovním pevodem na úet nebo poštovní poukázkou na adresu píjemce.


Ošetovné se poskytuje i v situaci, kdy je poteba ošetovat lena domácnosti, jeho zdravotní stav podle rozhodnutí ošetujícího lékae vyaduje z dvodu nemoci i úrazu krátkodobé nezbytné ošetování jinou osobou. Spolenou domácnost tvoí osoby, které spolu trvale ijí a spolen uhrazují náklady na své poteby.


Nárok na ošetovné nemají napíklad osoby samostatn výdlen inné a dále zamstnanci pracující na základ dohody o pracovní innosti nebo dohody o provedení práce i domátí zamstnanci.


Dotazy k ošetovnému zodpoví a s ešením konkrétní situace poradí call centrum nemocenského pojištní na telefonním ísle 840 406 040. Informativní výši ošetovného spoítá kalkulaka MPSV.


Tabulka: Poet výplat ošetovného a poet proplacených dn za kalendání roky

2011 2012 2013
Poet výplat ošetovného 294 667 302 952 362 132
Poet proplacených dn 1 746 486 1 791 843 2 150 740

 

 

* * *


Pouze pobírání plného invalidního dchodu a invalidního dchodu pro invaliditu tetího stupn se hodnotí pro nárok na starobní dchod a jeho výši


Mezi lidmi s piznaným invalidním dchodem je rozšíen mýtus, e se jim doba, po kterou invalidní dchod pobírají, automaticky zapoítává do doby pojištní pro nárok na starobní dchod. To, e se doba pobírání invalidního dchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupn, díve ásteného invalidního dchodu, do starobního dchodu nezapoítá, lidé asto s pekvapením zjišují, a kdy o starobní dchod zaádají. Pro nárok i výši starobního dchodu se zapoítává pouze doba pobírání invalidního dchodu pro invaliditu tetího stupn (ped 1. 1. 2010 plného invalidního dchodu).


U osob, kterým byl v uritém období jejich ivota piznán invalidní dchod pro invaliditu prvního a druhého stupn, právní úprava pedpokládá, e vyuijí svj zbývající pracovní potenciál a budou vykonávat práci, kterou jim jejich zdravotní stav umoní. Pokud pi pobírání invalidního dchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupn osoba pracuje (pesnji eeno vykonává innost zakládající úast na pojištní), tato innost se zapoítá pro nárok na dchod (nejen starobní). Pokud lovk pi pobírání invalidního dchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupn nevykonává innost zakládající úast na pojištní, samotné období pobírání tohoto dchodu se do doby dchodového pojištní nepoítá. To me negativn ovlivnit budoucí nárok na starobní dchod, a u ádný nebo pedasný, protoe lovk nemusí získat potebnou dobu dchodového pojištní. Piznání invalidního dchodu (jakéhokoliv stupn) nemusí být trvalé, protoe závisí na vývoji zdravotního stavu.


Pokud po piznání invalidního dchodu pro invaliditu prvního i druhého stupn nebo po sníení invalidního dchodu pro invaliditu tetího stupn na niší stupe lidé nepracují, je moné doporuit:
zaevidovat se na Úadu práce, který bude nápomocen pi zprostedkování vhodného zamstnání i rekvalifikace; doba evidence u Úadu práce je navíc náhradní dobou pojištní a v zákonem stanoveném rozsahu se hodnotí pro dchodové úely (více informací k zápotu doby evidence u Úadu práce a dalším náhradním dobám pojištní zde: www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/2012-11-29-evidence-na-uradu-prace-se-pro-narok-na-starobni-duchod-i-pro-vysi-duchodu-hodnoti-v-omez.htm),
pihlásit se k dobrovolnému dchodovému pojištní; pihlášku lze podat na okresní správ sociálního zabezpeení (OSSZ) podle místa bydlišt, minimální pojistné na dobrovolné dchodové pojištní v roce 2014 iní 1 817 K za msíc (více informací o dobrovolném dchodovém pojištní zde: www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/ucast-na-pojisteni/dobrovolna.htm).


V pípad, e poivatel invalidního dchodu dosáhne zákonem stanoveného dchodového vku a splní podmínku potebné doby pojištní, má monost poádat o piznání starobního dchodu. Pokud výše starobního dchodu bude vyšší, pizná mu SSZ tento dchod. V opaném pípad mu náleí nadále invalidní dchod v pvodní výši. ádost se podává prostednictví OSSZ.


Lidem, kteí v období, kdy pobírají invalidní dchod (týká se všech stup invalidity), dosáhnou 65 let vku, výplata dchodu nezaniká (s výjimkou invalidních dchod pro invaliditu tetího stupn u pojištnc, kteí byli zárove úastni dchodového spoení). Ze zákona jej SSZ automaticky transformuje na dchod starobní. Výše dchodu se transformací nemní, ani se nepezkoumává, zda podmínky nároku na ádný starobní dchod jsou splnny nebo se zmnil zdravotní stav.


Výdaje na invalidní dchody inily za loský rok celkem 44,5 miliardy K. K 31. 12. 2013 vyplácela SSZ 206 484 invalidních dchod pro invaliditu tetího stupn, 65 616 invalidních dchod pro invaliditu druhého stupn a 161 314 invalidních dchod pro invaliditu prvního stupn. Invalidní dchod pro invaliditu tetího stupn inil prmrn 10 245 K, pro invaliditu druhého stupn 6 675 K a prvního stupn 5 989 K.


* * *

 

Pedasný starobní dchod v otázkách a odpovdích


Dotazy k pedasnému starobnímu dchodu patí k tm nejastjším, které eší pracovníci okresních správ sociálního zabezpeení (OSSZ). Lidé se mnohdy neorientují, kdy a za jakých podmínek mohou o pedasný starobní dchod ádat a rázem pak vznikají mnohé mýty. Odpovdi na nejastjší dotazy poradí.


Od kdy nejdíve mohu o pedasný starobní dchod poádat?
Pomocí tzv. vkové kalkulaky snadno zjistíte, jaký je váš dchodový vk, jakou musíte získat dobu pojištní i datum, od kterého je nejdíve moné poádat o pedasný starobní dchod. Tato praktická kalkulaka je dostupná na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních vcí: http://www.mpsv.cz/cs/2435. Staí do ní doplnit jen datum narození, a zda jste mu i ena. eny navíc uvádí také poet vychovaných dtí.
Zákon o dchodovém pojištní íká: je-li váš zákonem stanovený dchodový vk niší ne 63 let, me být pedasný starobní dchod piznán nejvýše o 3 roky díve ped dosaením dchodového vku. Je-li váš zákonem stanovený dchodový vk alespo 63 let, me být pedasný starobní dchod piznán a o 5 let díve, ale ne díve ne od dosaení 60 let vku.


Musím pro nárok na pedasný starobní dchod splnit podmínku potebné doby dchodového pojištní?
Ano, podmínkou pro piznání pedasného starobního dchodu je získání potebné doby pojištní stanovené pro ádný starobní dchod.


Kolik iní sráka za pedasný odchod do dchodu?
Výše krácení (sráky) je závislá na délce doby, která chybí od piznání pedasného starobního dchodu do dosaení ádného dchodového vku.
Procentní výmra dchodu se sniuje za kadých i zapoatých 90 kalendáních dn z doby ode dne piznání dchodu do dosaení dchodového vku o:
0,9 % výpotového základu za období prvních 360 kalendáních dn,
1,2 % výpotového základu za období od 361. kalendáního dne do 720. kalendáního dne,
1,5 % výpotového základu za období od 721. kalendáního dne.
Základní výmra se u pedasného starobního dchodu nekrátí.
ím díve odejdete do pedasného starobního dchodu, o to vtší bude krácení výše dchodu. Nap. odejdete-li do dchodu 180 dní ped dosaením dchodového vku, bude sráka init 1,8 % z výpotového základu (za dva 90 denní úseky), odejdete-li díve o celé ti roky, bude výpotový základ niší o 15,9 % (za 13 zapoatých 90 denních úsek).


Jak se projeví ve výši dchodu to, kdy budu ped jeho piznáním dva nebo ti roky veden/a v evidenci úadu práce?
Doba vedení v evidenci úadu práce je náhradní dobou pojištní a v zákonem stanoveném rozsahu se zapoítá pro nárok na dchod i jeho výši. Je také dobou vylouenou, tzn. e nezpsobí sníení prmru píjm pro výpoet dchodu. Doba vedení v evidenci uchaze o zamstnání, po kterou je vám vyplácena podpora v nezamstnanosti nebo podpora pi rekvalifikaci, se zapoítává vdy. Doba vedení v evidenci uchaze, po kterou podpora není vyplácena, se však zapoítává v rozsahu maximáln tí let; tato doba tí let se zjišuje zptn ode dne vzniku nároku na dchod s tím, e doba, která byla získána ped dosaením 55 let vku, se do ní zapoítává nejvýše v rozsahu jednoho roku.


Je pedasný starobní dchod „VÝHODNÝ“? Spoítáte mi výši dchodu, abych se lépe rozhodl/a?
Vdy je nutné zváit konkrétní situaci a dkladn promyslet, zda a pípadn o jak dlouhou dobu chcete jít do dchodu díve. Zda si o pedasný starobní dchod poádat, je vdy na rozhodnutí konkrétního lovka. To, co je pro jednoho vhodným ešením situace, me být pro jiného zcela nepijatelné. Informativní výpoty dchod, kdy se dozvíte orientaní výši budoucího dchodu, lze provést za pomoci dchodové kalkulaky na webu MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/2435. OSSZ tuto slubu poskytují podle svých momentálních kapacit a situace klienta. Vyadovat ji však nelze.


Mohu si pi pobírání pedasného dchodu pivydlat?
Výplata pedasného starobního dchodu pi klasickém zamstnání i podnikání (pesnji eeno pi soubném výkonu výdlené innosti zakládající úast na pojištní) nenáleí do data dosaení dchodového vku nebo do ukonení této innosti. Výplata pedasného starobního dchodu nenáleí ani pi pobírání podpory v nezamstnanosti i podpory pi rekvalifikaci.
Pivydlat si pi pobírání pedasného starobního dchodu mete, ale jste omezeni výší píjmu. Výplat pedasného starobního dchodu ped dosaením dchodového vku nebrání:
tzv. zamstnání malého rozsahu, kdy rozhodný (sjednaný i skuten dosaený) píjem nedosahuje 2 500 K za kalendání msíc,
innost vykonávaná na základ dohody o provedení práce, pokud výše zapoitatelného píjmu v msíci nepesahuje ástku 10 000 K,
výkon samostatné výdlené innosti (podnikání) v rozsahu, který nezaloí úast na pojištní (tj. v roce 2014 do výše roního píjmu 62 261 K).


Kdy dosáhnu ádného dchodového vku, bude mi dchod pepoítán, resp. nebude ji krácen?
Piznání pedasného starobního dchodu vyluuje nárok na ádný starobní dchod. Krácení za pedasný odchod je trvalé i po dosaení dchodového vku pro ádný starobní dchod. Od dosaení dchodového vku však mete vykonávat bez omezení i výdlenou innost zakládající úast na pojištní, tj. nap. v pracovním pomru uzaveném na dobu uritou i neuritou.


Mohu pobírání pedasného starobního dchodu perušit, kdy si ješt ped dosaením dchodového vku najdu zamstnání?
Ano, je to moné. V pípad nástupu do zamstnání, jeho výkon bude zakládat úast na pojištní, vám vzniká povinnost tuto skutenost SSZ oznámit. SSZ vám poté výplatu pedasného starobního dchodu zastaví. A zamstnání ukoníte nebo dosáhnete dchodového vku, poádáte si o obnovení výplaty dchodu. Jeho procentní výmra pak me být zvýšena s ohledem na dobu, kterou jste po piznání pedasného dchodu odpracovali.


Jaký je rozdíl mezi pedasným starobním dchodem a peddchodem?
Pestoe názvy jsou podobné, pedasné starobní dchody a peddchody nejsou toté. Pedasný dchod je dchodovou dávkou poskytovanou státem a nárok na nj vzniká za splnní podmínek zákona o dchodovém pojištní. Peddchod je produktem doplkového penzijního spoení (díve penzijního pipojištní), který poskytuje monost pedasného erpání vlastních naspoených prostedk a 5 let ped dosaením dchodového vku. Vysvtlení podmínek erpání peddchodu podají pracovníci penzijní spolenosti.


Je moné o pedasný starobní dchod poádat zptn a vztahuje se na nj valorizace?
Pedasný starobní dchod je jediným druhem dchodu, který není moné piznat zptn. Pedasný starobní dchod lze piznat nejdíve ode dne podání ádosti o tento dchod.
I pedasné starobní dchody se valorizují.


Kde se o pedasný starobní dchod ádá a jak dlouho trvá jeho vyízení?
ádost o pedasný starobní dchod podáváte nejdíve tyi msíce ped poadovaným dnem piznání dchodu osobn na OSSZ píslušné podle místa vašeho trvalého pobytu. O piznání dchodu SSZ rozhoduje ve lht do 90 dn od zahájení ízení, zpravidla je však ádost vyízena díve.


Kde se mu v pípad nejasností poradit a získat další informace?
Více informací o dchodovém pojištní lze získat na webu SSZ: www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni,
pi osobní návštv OSSZ, klientského centra pro dchodové pojištní pi ústedí SSZ nebo prostednictvím call centra pro dchodové pojištní na tel. ísle 257 062 860.


* * *


96 % ádostí o dorovnání esko-slovenských dchod musela SSZ zamítnout. adatelé nesplují podmínky nároku.


eské správ sociálního zabezpeení (SSZ) bylo do dnešního dne dorueno ji více ne 2 100 ádostí o dorovnávací pídavek, který se piznává nkterým poivatelm eských a slovenských starobních dchod. V 96 % pípad vydala SSZ zamítavé rozhodnutí, protoe adatelé nesplnili pro piznání pídavku zákonné podmínky. Jednou z podmínek pro nárok na pídavek je pobírání eského starobního dchodu a souasn pobírání starobního dchodu od slovenského nositele pojištní za eskoslovenské doby zamstnání (pojištní) získané ped rozdlením spoleného státu, tedy ped 1. 1. 1993.


Tento dorovnávací pídavek SSZ dosud piznala 82 dchodcm. Prmrná výše pídavku za erven 2014 odpovídá ástce 948 K msín. Pídavek se vyplácí spolu s eským starobním dchodem. Do konce ervna letošního roku bylo na této dávce vyplaceno celkem 81 972 K. Peváná ást - 87 % této ástky byla vyplacena v eské republice a 13 % na Slovensko. Pro zajímavost, na konci ervna 2014 evidovala SSZ 24 183 výplat všech dchod zasílaných na Slovensko.


Nejvtší podíl zamítnutých ádostí pedstavují pípady, kdy adatel v minulosti sice po njakou dobu pracoval na Slovensku, ale veškeré doby pojištní mu zapoetla SSZ ve smyslu smlouvy mezi eskou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpeení (konkr. se jedná o lánek 20). Tmto osobám, které pobírají dchod výhradn od SSZ, a to i za pípadnou dobu získanou na Slovensku, dorovnávací pídavek nenáleí.


Nárok na dorovnávací pídavek (podle § 106a zákona . 155/1995 Sb., o dchodovém pojištní) nemají osoby:
kterým za eskoslovenskou dobu pojištní získanou ped 31. 12. 1992 piznala a vyplácí dchod jen SSZ,
které nepobírají od SSZ a ze slovenské Sociální pojišovny starobní dchod, ale jiný typ dchodu nap. invalidní nebo vdovský i vdovecký dchod,
které nezískaly 25 let eskoslovenské doby pojištní ped 1. 1. 1993,
které nezískaly alespo 1 rok doby pojištní na území R v období 1. 1. 1993 – 31. 12. 1995,
kterým výše dorovnávacího pídavku neiní kladnou hodnotu (tzn. rozdíl mezi výší vypláceného eského starobního dchodu, vypláceného slovenského starobního dchodu a výší hypotetického dchodu, na který by ml adatel nárok výhradn podle eských právních pedpis, neiní kladnou hodnotu).
Právní úprava je úinná od 1. 12. 2013.


Ovit si, zda jsou splnny podmínky nároku na dorovnávací pídavek, je moné prostednictvím okresní správy sociálního zabezpeení podle místa bydlišt, klientského centra pi praském ústedí SSZ nebo telefonickým dotazem na call centrum pro dchodové pojištní na ísle +420 257 062 860.


* * *


SSZ obdrela od pracujících dchodc pes 5 000 ádostí o zastavení výplaty dchodu na první lednový den


eská správa sociálního zabezpeení (SSZ) bhem prvního pololetí letošního roku rozhodovala o ádostech o zastavení výplaty dchodu, které obdrela k 31. 12. 2013. Perušit výplatu dchodu poadovalo 5 036 pracujících starobních dchodc. Na 1 – 5 dní zastavila SSZ výplatu dchodu 84 % z nich, zbylé ádosti se týkaly perušení výplaty na delší dobu. Pracující dchodci se tak vzdali ásti výplaty svého dchodu v celkové výši tém 2,6 milionu K. Pomrná ást dchodu pipadající na jeden den inila 354 K.

 

Ke dni 3. 7. rozhodla SSZ kladn o 4 218 ádostech o perušení a zastavení výplaty. Ve 44 pípadech byla ádost o pozastavení výplaty dchodu zamítnuta. Svou ádost zpt vzalo 11 adatel. Námitky proti zamítavému rozhodnutí podalo 76 dchodc.


Pedpisy o dchodovém pojištní obecn umoují poivatelm starobních dchod vykonávajícím výdlenou innost vzdát se na základ ádosti výplaty starobního dchodu na uritou dobu. V minulém roce této monosti vyuilo 22 091 pracujících starobních dchodc, z toho jich 17 155 ádalo zastavit výplatu dchodu na 1 – 5 dní. SSZ vydala 17 272 kladných rozhodnutí, 3 081 zamítavých. Zptvzetí ádosti uplatnilo 1 738 dchodc. Pi prmrné výši starobního dchodu 10 778 K k 31. 12. 2012 odpovídala jeho pomrná ást za jeden den výši 347 K.


SSZ nepísluší zkoumat dvody, pro klienti o zastavení výplaty dchodu poádali. ádostem vyhovla za pedpokladu, e byly uplatnny vas a splovaly nezbytné náleitosti.


Jana Buraová, SSZKomente
 
 Datum
Jmno
Tma