Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vzpomínka na Jiího WINTERA


O Majstrovi Nepraktovi s jeho iakom karikaturistom René Janoštíkom, vo výtvarných kruhoch známým aj ako “RENDO”.


V roku 2011 odišiel kresli Jií Winter do výtvarného neba. V tomto roku si pripomíname jeho nedoité 90. narodeniny. Legenda a ikona eského kresleného humoru ostatného polstoroia prvý a jediný karikaturista ocenený titulom zaslúilý umelec v bývalom eskoslovensku - Jií Winter Neprakta, bol nielen excelentným výtvarníkom s obdivuvohodne nevyerpateným tvorivým potenciálom a výkonným kadodenným priam závideniahodným tvorivým zápalom (nakreslil takmer 40 tisíc úsmevných obrázkov), ale rovnako vedel si vdy a rád nájs a ukroji as aj na prospešnú no náronú prácu "pedagóga" pri výchove svojich budúcich nasledovníkov, ktorí sa k nemu velmi asto obracali o radu.


Na jedného z nich bol však vdy hrdý o osi viac - na skromného a sympatického „kluka“ z Moravy, kúsok od Brna - stavebného ininiera René Janoštíka. Rendo, ako ho nazývajú blízky priatelia a kolegovia, zase nikdy neskrýval svoj obdiv a úctu k velkému "Mistrovi" a hrdo sa hlásil k tomu, e mohol by takmer tri desaroia jeho iakom (1984-2011). Aj vaka Majstrovi patrí dnes Rendo medzi popredných a uznávaných eských karikaturistov a výtvarníkov. Ke pri jednej mojej návšteve u Majstra, v jeho vile na praskej "Oechovce", spomenul práve jeho meno s tým, e práve on je ten, ktorý so svojím páivým "Nepraktovským" rukopisom by mohol by jeho pokraovatelom na poli eského kresleného humoru, vyhladal som ho a poiadal o rozhovor o výtvarnej legende. Výtvarník a rezbár, karikaturista René Janoštík ze Stelic u Brna, ktorý sám publikuje humor u od roku 1986, rád odpovedal na moje otázky.


Prosím vás Majster Rendo - predstavte sa nám na úvod.
Jmenuji se René Janoštík. Narodil jsem se v roku 1956 v Tebíi. Jsem absolventem tebíského gymnázia a VUT, fakulty stavební v Brn. Do roku1991 jsem byl projektantem. Od roku 1991 pracuji jako grafik na volné noze. Od roku 2010 zastávám navíc funkci technického a marketingového manaera na zubní klinice Apollonia v Brn.


Ako si spomínate na Majstra Wintera?
Mistra mám zaitého jako lovka nesmírn pracovitého, vzdlaného, vlídného a trplivého. lovka, který uml naslouchat, který uml poradit a také povzbudit.


Ako by ste charakterizovali výtvarné umenie Majstra?
Brilantní kresba, skvlá zkratka, vyváená barevnost, to celé postavené na obdivuhodných znalostech ve všech moných oborech.


ím si vás Majster získal, e ste sa chceli stá - sám u hotový výtvarník - jeho iakom.
Mistrovy obrázky m fascinovaly kam moje pam sahá. Kdy jsem se rozhodl proniknout do taj kresleného humoru, odhodlal jsem se oslovit karikaturistu podle mého názoru ve všech smrech nejlepšího.


Ako ste sa vlastne stali iakom Majstra?
Mistra jsem oslovil v roce 1984 na jedné z jeho vernisáí pi autogramiád. Kdy jsem mu pedloil nkteré ze svých prací byl tak laskav, e mi dal na sebe kontakt a pozval m do svého atelieru.

 

  


Kedy, ako asto a kde ste sa stretávali? Akú formu mal tento pedagogický poin Majstra?
Scházeli jsme se v prmru jedenkrát za msíc, po roce 2000 zhruba jedenkrát krát za dva msíce, nkdy i astji, podle situace. Výuka spoívala v zadání konkrétních úkol. Vše bylo postaveno na základních znalostech anatomie lovka i zvíat. Následn anatomie hlavy, mimika oblieje, typologie, historie, technika kresby, materiály, kompozice atd. Na kadou další lekci jsem dovezl adu kreseb, ke kterým mi mistr udlal oponenturu.


o vám dala škola Majstra?
Krom rozšíení znalostí nezbytných pro kolorovanou kresbu a kreslený humor, mi jeho škola dala potebné sebevdomí, nadhled a osvojení si zásad, které je teba ctít.

 

 


Vie sa, e ste mali s Majstrom aj vydarené a úspešné spoloné výstavy? Spomeniete si kde a kedy?

Ano, v Tebíi v roce 2000, v Prostjov v roce 2000 a v Krnov v roce 2002.


A kolko ste mali vy sám samostatných výstav a ktorú z nich si zvláš povaujete?
Samostatných výstav jsem neml mnoho a popravd ani je nevyhledávám. Píprava výstavy zabere mnoho asu, kterého mám jako šafránu, poad je co dlat na dom. Píjemný dojem ve mn zanechala výstava v polském Paczkow v roce 2008. Krásné prostedí, píjemní lidé a kouzelné msteko.


Skúste nám priblíi - aký bol Majster v súkromí?
S mistrem a jeho paní jsme se stýkali té mimopracovn jako rodiny. Vzájemn jsme se zvali na oslavy rzných ivotních jubilejí. Mistr mi byl v roce 1989 na svatb za svdka a s paní Winterovou byli vdy píjemnými a zábavnými partnery s vytíbeným smyslem pro humor. Paní Winterová byla skvlá ena, vzdlaná a nesmírn hodná. Ml jsem ji moc rád a je veliká škoda, e zemela tak brzy.
Paní Pavlatovou jsem poznal samozejm také. Má jist velkou zásluhu na tom, e mistr doil v dstojné stáí.
Jako gurmán m zval mistr asto do vybraných praských restaurací, jako známý umlec na rzné kulturní akce, kde nemohl chybt.


Stretli ste sa aj s jeho tretím a ostatným libretistom - autorov námetov praským novinárom Emilom Schneiderom?
Ano, potkali jsme se dvakrát nebo tikrát v Praze. Ale blíe jsem ho neznal.


A vy sám ste sa ako dostali ku karikatúre? ím si Vás získala?
Jako dislektik a levák jsem ml vdy problém se tením. Obraz, resp. ilustrace, komiks i kreslený humor byl pro mne ideálním prostedkem, jak pozít maximální obsah sdlení s minimem slov.


Tematický záber Majstra a vášho pedagóga v karikatúre bol velmi široký, priam neuveritelne neohraniený. Aké témy sú najblišie vám?
Ano, i v tomto byl mistr jedinený. Já se nevyhýbám jakýmkoliv tématm, a na témata politická.


Majster vdy hovoril, skôr v dobrom prízvukoval, e karikatúrou chcel aj vychováva svojho diváka. o chcete svojou karikatúrou poveda divákovi vy?
Svojí kresbou bych rád v divákovi navodil píjemnou náladu, v lepším pípad i úsmv. Chci mu pedloit klasickou kresbu tuší, kolorovanou akvarelem v ní kadý pozná profesi, sloh, druh zvíete, rostlinu apod. Chci dlat humor pro všechny vkové kategorie, jak m to mistr nauil.


Máte svoju vlastnú definíciu karikatúry?
Karikatura je podle mého názoru nemilosrdný obraz pro odváné podívat se pravd do oí.


o kreslíte najviac?
Co se kresleného humoru týká, patrn nejastji kreslím vtipy na téma "ONA a ON". Téma vné a také vdné.


o vám karikatúra dala?
Karikatura mi dala kouzelné chvíle nad tvrtkou papíru a monost poznat zajímavé lidi.

 

  


A o zobrala?
Nevím o niem, co by mi vzala.


Aké máte ešte hoby okrem kreslenia karikatúry?
Devoezba, grafika, sport.


A ak to rozmeníme aj na drobné?
Devoezb se vnuji pouhé tyi roky a to velmi sporadicky, take mám zatím hotové tyi - pt vcí a nkolik ve stádiu zrodu. To ješt zdaleka není na výstavu. Úasné devo je švestka nebo oech.
Kdy u se dostanu k volné grafice, pak je to litografie. Inspiraci hledám v pírod, ta nabízí nekonené mnoství námt, staí se zastavit a vnímat. Musím íct, e v obou innostech m mistr velice podporoval, akoliv to bylo na úkor kresby.
Co se týká sportu, v mládí jsem hrál aktivn hokej, tenis a volejbal. S volejbalem jsem skonil ve ticeti. Ten mi byl nejbliší. Dnes u je to jen rekrean tenis, kolo a v zim lye.


Máte ešte svoj vysnívaný a nesplnený výtvarný sen?
Mým snem je ilustrace pohádek. Ale klasických, co je moná problém.


Aké je vaše výtvarné a ivotné krédo...
Rodie m uili dlat vše poctiv a poádn, abych to nemusel dlat dvakrát. Mistr Neprakta m v tom utvrdil.


Kedy ste sa naposledy stretli s Majstrom?
S mistrem jsem se vidl naposledy zhruba deset dní ped smrtí ve stešovické nemocnici. Oba jsme vdli, e u to me být naposledy... Bylo to smutné.


o by ste odkázali priaznivcom, obdivovatelom a zberatelom umenia Majstra?
Aby se poád dobe pobavili a zasmáli...

 

Jií Winter Neprakta (12. ervence 1924 – 30. íjna 2011). Výtvarník, maliar, grafik, ilustrátor, karikaturista, zberatel orientálneho umenia. Humor publikoval od roku1948. Velmi skoro dosiahol to, po om sníva kadý výtvarník - jeho kresby poznali všetci aj bez podpisu. Osudovým asopisom sa mu stal známy, dnes u kultový eský humoristicko-satirický týdenník Dikobraz (kde bol spolu s Renínom jeho najoblúbenejším kresliarom), s ktorým spolupracoval vyše štyridsa rokov - od roku  1948 a do jeho zániku. Neskôr mu pomáhal na nohy aj pri jeho znovuzrodení po roku 2000. Láskavý humor jeho kresieb je úprimný, prostý, zrozumitelný, úsmevný a príjemný. Do roku 2011, aj napriek úctyhodnému veku, dral láskavo vernú ceruzku a štetec v ruke a stále kreslil. Aspo jeden obrázok denne. Rozdával úsmev a rados všetkým priaznivcom kresleného humoru - na obidvoch brehoch Moravy - od Sobraniec po Holí a od Hodonína a po Aš.


Na jeho konte je takmer 40 tisíc obrázkov. U ke ich poet dosiahol cifru 35 000, dostalo sa mu velkej výtvarnej pocty zaradením do slávnej Guinnessovej knihy rekordov. O oblúbenosti jeho tvorby svedí aj to, e ako prvý eský karikaturista získal u v roku 1981 titul zaslúilý umelec. Mui sú vraj v láske neverní, iný nebol ani Mistr Jií (bol štyrikrát enatý, jeho prvá manelka Zdenka sa neskôr stála šlachtinou vo Velkej Británii, ke sa vydala za slávneho anglického futbalového "lorda" Sira Stanley Matthewsa (1915–2000), ke verný bol iba jednej svojej láske - kresleniu - ale po celý svoj ivot.


Rodák z praských Holešovic Jií Winter, ktorý svoje páivé kresby, u od spolupráce s Bedichom Kopecným, podpisoval ako Neprakta (celkovo spolupracoval s tromi libretistami - zberatelom Bedichom Kopecným, spisovatelom Miroslavom Švandrlíkom a novinárom Emilom Schneiderom.


A kde sa vzal jeho pseudonym NEPRAKTA? Sám Majster vysvetlil:
Na zaiatku to nebolo mienené ako pseudonym. Robi kreslený humor od roku 1948, v tej dobe po februári, a ešte navyše aj neangaovaný a nebudovatelský, bolo nieo neobvyklé a teda aj NEPRAKT-ické. Nieo, ako prekákový beh na dlhé trate a diskvalifikácia nad nami visela ako Damoklov me. Museli sme by ustavine v strehu a preíva, ako sa dalo. Okolo nás vtedy vznikali nové umelé a ni nehovoriace názvy národných a drustevných podnikov a obchodov NARPA, OBUVA, ODEVA... Tak sme aj my dvaja so zberatelom orientálneho umenia, priatelom a námetarom Bedichom Kopecným zaloili firmu s “truc“ názvom na kreslenie vtipov NEPRAKTA. Postupne sa toto slovo vilo. Nie je to pseudonym... Ale "dnes slyším na to oslovení"...


Kresby: Kariportrét J. Wintera Nepraktu (autor R.Janostík) (autor L.Vank)
Plagát v štýle Neprakta (autor R.Janoštík)
Foto-portrét J. Wintera (autor P.Závacký)
Foto – spoloné Winter-Janoštík (archív R.Janoštíka)

Peter Závacký

* * *

Zobrazit všechny lánky autoraKomente
Posledn koment: 13.07.2014  17:08
 Datum
Jmno
Tma
 13.07.  17:08 Von Omluva
 13.07.  15:30 Von
 13.07.  14:08 Ivo
 13.07.  09:56 Dubsk Ji Wintera byl velk kresl s velkm smvnm a humanistickm, nbojem
 12.07.  01:28 vladimir c.