Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bartolomj,
ztra Radim.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

SSZ informuje:


Peujete ve své rodin o nemohoucí seniory nebo hendikepované osoby? Doba pée má vliv na dchod peujících osob.


Lidé dlouhodob peující doma o své blízké, kteí jsou pro nepíznivý zdravotní stav závislí na jejich pomoci, se asto ptají, zda a jak se jim doba pée zapote do dchodu. Jak zákon o dchodovém pojištní tyto situace eší a jak má peující osoba postupovat? Objasní eská správa sociálního zabezpeení (SSZ).


Nkterá období, ve kterých není lovk výdlen inný a za která tedy není odvádno pojistné, se v zákonem stanovených situacích povaují za tzv. náhradní doby pojištní a zapoítávají se do potebné doby pojištní pro dchod. Tmito situacemi jsou také práv:
-  doba osobní pée o osobu mladší 10 let, závislou na péi druhé osoby v I. stupni závislosti (lehká závislost), -  doba osobní pée o osobu jakéhokoliv vku, která je závislá na péi druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti (stedn tká, tká a úplná závislost). Hodnotí se doba pée o osoby blízké a od 1. 7. 2001 také o osoby ijící ve spolené domácnosti,

- ped 1. 1. 2007 byla dvodem pro zápoet pée jakoto náhradní doby pojištní pée o osobu v rzném stupni bezmocnou; od tohoto data se tyto stupn bezmocnosti v právní úprav transformovaly do I. (ástená bezmocnost) II. (peváná bezmocnost) nebo III. (úplná bezmocnost) stupn závislosti


Kdo je osobou blízkou?
Blízkou osobou je v zásad rodinný píslušník. Zákon o dchodovém pojištní vymezuje, e jde o manela nebo manelku, píbuzného v ad pímé, dít vlastní, osvojené nebo dít pevzaté do trvalé pée nahrazující péi rodi, dále o sourozence, zet, snachu nebo manela rodie, a to kteréhokoli z manel.


Jak se tato specifická doba pée hodnotí pro dchod?
Doba takové pée se pro úely dchodového pojištní hodnotí jako doba pojištní, tedy obdobn jako nap. doba zamstnání nebo doba samostatné výdlené innosti. Uvedená doba pée se hodnotí pln jak pro úely nároku na dchod, tak pro úely jeho výše.
Doba pée o osoby závislé, které nejsou osobou blízkou a ani neijí s peující osobou v domácnosti, není povaována za dobu dchodového pojištní ani náhradní dobu pojištní.


ím dobu pée prokázat?
Doba této pée se prokazuje rozhodnutím okresní (v Praze Praské, v Brn Mstské) správy sociálního zabezpeení o dob a rozsahu pée. Návrh na zahájení ízení o vydání tohoto rozhodnutí lze podat nejdíve po skonení pée nebo v dob jejího trvání v souvislosti s podáním ádosti o piznání dchodu, nejpozdji však do dvou let od skonení pée. O úasti na dchodovém pojištní rozhoduje okresní správa sociálního zabezpeení na základ podaného návrhu.


Pi podání návrhu na zahájení ízení o vydání rozhodnutí o dob a rozsahu pée adatel pedkládá zejména:
-   doklad prokazující totonost adatele,
-  doklad prokazující totonost osoby, o kterou je/bylo peováno (obanský prkaz, úmrtní list, rodný list dítte),
-  potvrzení krajské poboky Úadu práce prokazující dobu poskytování pée a stupe závislosti nebo - potvrzení o délce poskytování píspvku pi péi o blízkou osobu,
-  doklad prokazující píbuzenský vztah adatele k osob, o kterou je peováno (nap. rodné listy, z nich vyplývá vzájemná píbuznost osob, oddací listy aj.),
-  v pípadech, kdy se nejedná o blízkou osobu, je teba prokázat vedení domácnosti adatele s opeovávanou osobou, nap. estným prohlášením. Domácnost tvoí fyzické osoby, které spolu trvale ijí a spolen uhrazují náklady na své poteby.


Bliší informace o zápotu doby pée a konzultace v konkrétní situaci poskytnou kadý pracovní den pracovníci okresních správ sociálního zabezpeení nebo call centra pro dchodové pojištní na telefonním ísle 257 062 860.


* * *


Komu náleí vdovský nebo vdovecký dchod


eská správa sociálního zabezpeení informuje, kdo má nárok na vdovský nebo vdovecký dchod, na jak dlouho a za splnní jakých podmínek. Pracovníci okresních správ sociálního zabezpeení se toti setkávají s nejasnostmi a mýty, které se týkají vdovských a vdoveckých dchod.


Kdo má nárok na vdovský/vdovecký dchod?
Vdova nebo vdovec má nárok na vdovský nebo vdovecký dchod po manelovi nebo manelce, který/á byl/a poivatelem starobního nebo invalidního dchodu, nebo splnil/a ke dni úmrtí podmínku potebné doby pojištní pro nárok na invalidní nebo starobní dchod podle zákona o dchodovém pojištní. Vdovecký nebo vdovský dchod vdy náleí té manelce nebo manelovi osoby, která zemela následkem pracovního úrazu.


Jak dlouho náleí výplata vdovského/vdoveckého dchodu?
Vdovský nebo vdovecký dchod náleí po dobu jednoho roku od smrti manela nebo manelky.

 

Po uplynutí doby jednoho roku náleí výplata tohoto druhu dchodu, pokud vdova nebo vdovec spluje nkterou z uvedených podmínek:
-  peuje o nezaopatené dít - musí jít o dít, které má po zemelém nárok na sirotí dchod, dít, které bylo v rodin zemelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dít vdovy i vdovce nebo bylo-li dít alespo jedním z nich pevzato do dne smrti manela nebo manelky do trvalé pée nahrazující péi rodi,
-  peuje o dít, které je závislé na péi jiné osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti,
-  peuje o svého rodie nebo rodie zemelého manela, který ije ve spolené domácnosti a je závislý na péi jiné osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti,
-  je invalidní pro invaliditu tetího stupn,
-  dosáhl/a alespo vku o 4 roky nišího, ne iní dchodový vk mue stejného data narození nebo dchodového vku, je-li dchodový vk niší.


Me dojít k znovuobnovení výplaty vdovského/vdoveckého dchodu?
Nárok na vdovský i vdovecký dchod vznikne znovu, jestlie dojde ke splnní nkteré z uvedených podmínek do dvou rok po pedchozím zániku nároku na vdovský i vdovecký dchod. K pípadné obnov výplaty nedochází automaticky, ale vdy na základ ádosti, uplatnné prostednictvím píslušné okresní správy sociálního zabezpeení (v Praze Praské, v Brn Mstské).


V praxi psobí problémy pedevším poslední podmínka, tj. dosaení alespo vku o 4 roky nišího, ne iní dchodový vk mue stejného data narození nebo dchodového vku, je-li dchodový vk niší. Lidem asto není jasná, proto
pro názornost uvádíme píklad:


ena nar. 27. 2. 1955, která vychovala 2 dti, ovdovla 1. 9. 2013. Vdovský dchod jí bude náleet po dobu jednoho roku od úmrtí manela, tedy do 31. 8. 2014. O nezaopatené dti nepeuje, není invalidní ani nepeuje o dít i osobu závislou na péi. Pro nárok na výplatu vdovského dchodu po uplynutí jednoho roku od úmrtí manela bude tedy rozhodující, kdy dosáhne svého dchodového vku nebo dchodového vku mue stejného data narození jako ona, od kterého se odetou 4 roky. Dchodový vk této eny je 60 let – dosáhne ho 27. 2. 2015. Dchodový vk mue stejného data narození je 63 let a 4 msíce, vk o 4 roky niší je 59 let a 4 msíce, toho dosáhne 27. 6. 2014. Tohoto vku dosáhne díve ne svého dchodového vku. To znamená, e ena ped 31. 8. 2014 splní jednu ze zákonných podmínek, tedy dosáhne vku o 4 roky nišího ne je dchodový vk mue stejného data narození a výplata vdovského dchodu jí bude náleet i po uplynutí jednoho roku od úmrtí manela.


Komu vdovský/vdovecký dchod nenáleí?
Vdovský nebo vdovecký dchod nenáleí po druhovi nebo druce, a to ani v pípad jejich dlouhodobého spoluití a spolené výchovy dtí. Nenáleí ani po rozvedeném manelovi nebo rozvedené manelce. Tento druh dchodu nenáleí ani po registrovaném partnerovi nebo partnerce.


Vdovský i vdovecký dchod zaniká dnem uzavení nového manelství. Tuto skutenost je vdova i vdovec povinen nahlásit SSZ. Pokud osoba po uzavení nového manelství znovu ovdoví, me vzniknout nárok na vdovský dchod po druhém manelovi i manelce.


Nárok na vdovský dchod zaniká dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, e vdova úmysln zpsobila smrt manela jako pachatelka, spolupachatelka nebo úastnice trestného inu. Toté platí v pípad vdovce a nároku na vdovecký dchod.

 

Bliší informace o podmínkách nároku na vdovské a vdovecké dchody a radu v konkrétní situaci poskytnou kadý pracovní den pracovníci okresních správ sociálního zabezpeení nebo call centra pro dchodové pojištní na telefonním ísle 257 062 860.


* * *


Vdovský a vdovecký dchod nenáleí v té výši jako dchod, který pobírala zesnulá osoba


Pracovníci okresních správ sociálního zabezpeení se nejednou setkávají nap. s mylným názorem, e pozstalé manelce nebo manelovi, bude vyplácen dchod ve stejné výši, jako pobírala zesnulá osoba. eská správa sociálního zabezpeení (SSZ) vysvtluje, na em výše vdovského a vdoveckého dchodu závisí. Pobírání vdovského nebo vdoveckého dchodu nijak neomezuje výdlenou innost vdovy nebo vdovce.


Kolik iní vdovský/vdovecký dchod?
Stejn jako se starobní a invalidní dchod skládá ze dvou ástí – tj. procentní a základní výmry – je tomu tak i v pípad vdovského nebo vdoveckého dchodu. Výše procentní výmry vdovského nebo vdoveckého dchodu iní 50 % procentní výmry starobního dchodu nebo invalidního dchodu pro invaliditu tetího stupn, na který mla nebo by mla nárok zesnulá osoba v okamiku úmrtí. Základní výmra vdovského a vdoveckého dchodu je stejná jako u ostatních druh dchod a iní v roce 2013 K 2 330 (výši uruje zákon). Procentní výmra se zjednodušen zjišuje z dosahovaných výdlk a získané doby pojištní.


Píklad . 1:
ena, která ovdovla, pracuje, nepobírá ádný dchod. Její zemelý manel pobíral starobní dchod, který k datu úmrtí inil 14 530 K msín, z toho 12 200 K inila procentní výmra a 2 330 K základní výmra. en tedy bude náleet procentní výmra vdovského dchodu ve výši 6 100 K (50 % z 12 200 K). Vdovský dchod eny bude v. základní výmry 2 330 K init celkem 8 430 K msín.


Píklad . 2:
Mu, který ovdovl, nepobírá ádný dchod. Jeho zemelá manelka také nepobírala ádný dchod, dchodového vku pro starobní dchod ješt nedosáhla. Procentní výše jejího invalidního dchodu, na který by mla nárok v dob smrti, by inila 10 228 K msín. Procentní výmra vdoveckého dchodu mue bude tedy init 50 % této ástky, tj. 5 114 K, a základní výmra 2 330 K, vdovecký dchod bude mui náleet ve výši 7 444 K msín.


Jaká je výše vdovského/vdoveckého dchodu, pokud vdova/vdovec pobírá ji dchod starobní nebo invalidní?
Dojde-li k soubhu nárok na výplatu vdovského i vdoveckého dchodu a starobního nebo invalidního dchodu, vyplácí se vyšší dchod v plné výši (vetn základní výmry) a z nišího dchodu polovina procentní výmry. Je-li výše obou dchod stejná, krátí se na polovinu procentní výmra vdovského i vdoveckého dchodu.


Píklad . 3:
ena pobírá starobní dchod 12 270 K msín, z toho 9 940 K iní procentní výmra a 2 330 K základní výmra. Zemelému manelovi náleel k datu úmrtí starobní dchod ve výši 15 470 K msín, z toho 13 140 K inila procentní výmra a 2 330 K základní výmra. en po manelovi náleí vdovský dchod a jeho výše iní polovinu procentní výmry, tedy 6 570 K (50 % z 13 140). Procentní výmra starobního dchodu eny iní 9 940 K – je tedy vyšší, ne procentní výmra vdovského dchodu. en proto pi soubhu dchod bude vyplácena ástka ve výši 15 555 K msín, protoe:
-  procentní výmra starobního dchodu náleí v plné výši, tj. ve výši 9 940 K msín,
-  základní výmra ve výši 2 330 K msín náleí pouze jednou, a to ke starobnímu dchodu,
-  50 % procentní výmry vdovského dchodu (tj. 50 % z 6 570 K) iní 3 285 K msín.


Bliší vysvtlení týkající se vdovského nebo vdoveckého dchodu v konkrétních pípadech podají kadý pracovní den pracovníci okresních správ sociálního zabezpeení nebo call centra pro dchodové pojištní na telefonním ísle 257 062 860.


K 30. 9. 2013 vyplácela eská správa sociálního zabezpeení celkem 564 235 vdovských dchod (z toho bylo 533 329 vypláceno v soubhu se starobním nebo invalidním dchodem) a 97 218 vdoveckých dchod (z toho bylo 90 816 vypláceno v soubhu se starobním nebo invalidním dchodem). Prmrná výše vdovského dchodu vypláceného sólo inila k 30. 9. 2013 7 216 K, prmrná výše sólo vdoveckého dchodu 6 218 K. Prmrná výše soubhu vdovského a starobního nebo invalidního dchodu inila K 11 855 a prmrná výše soubhu vdoveckého a starobního nebo invalidního dchodu inila K 13 449.


* * *


Bez potebné doby dchodového pojištní nárok na sirotí dchod nevznikne


Pracovníci okresních správ sociálního zabezpeení se opakovan, zejména v souvislosti s úmrtím mladších lidí, setkávají s údivem pozstalých, kdy se dozví, e pro nárok na sirotí dchod musela zesnulá osoba získat potebnou dobu pojištní. Základní podmínkou nejen pro nárok na starobní a invalidní dchod, ale i pro dchody pozstalostní, tedy vdovské, vdovecké a sirotí, je potebná doba pojištní. V pípad pozstalostních dchod musí stanovenou dobu dchodového pojištní získat zesnulá osoba, jinak dchod po ní neme být piznán.


Jaké jsou podmínky pro nárok na sirotí dchod?
Na sirotí dchod má nárok osielé nezaopatené dít po zesnulém rodii (osvojiteli) nebo po osob, která pevzala dít do pée nahrazující péi rodi na základ rozhodnutí soudu o svení dítte do výchovy (spolené výchovy manel). Nárok na sirotí dchod nevzniká po pstounovi nebo jeho manelovi.

 

Tento druh dchodu je piznán vdy nezaopatenému dítti v pípadech, kdy zesnulé osob byl vyplácen starobní i invalidní dchod, anebo zemela následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Podmínka nároku na sirotí dchod je také splnna, kdy zesnulá osoba sice nepobírala starobní i invalidní dchod, ale ke dni úmrtí získala alespo polovinu doby pojištní potebné pro vznik nároku na invalidní dchod nebo splnila podmínky nároku na starobní dchod.


Píklad . 1:

Otec dítte zemel ve vku 30 let, pracoval, nepobíral dchod. V posledních 10 letech ped úmrtím získal 3 roky pojištní. Podmínkou pro nárok na invalidní dchod u osoby starší 28 let je získání 5 let pojištní v posledních 10 letech. Podmínku nároku na invalidní dchod ke dni úmrtí sice nesplnil, pesto nárok na sirotí dchod vznikne - otec získal alespo polovinu potebné doby pojištní.


Píklad . 2:

Matka zemela ve vku 45 let. S dobou studia a dobou pée o dít získala celkem 12 let pojištní. Od svých 30 let nepracuje, je v domácnosti. Jejímu 20letému synovi, který studuje vysokou školu (je tedy nezaopateným díttem), nárok na sirotí dchod nevznikl, protoe matka nesplnila ke dni úmrtí podmínky na starobní dchod ani nezískala polovinu potebné doby pro nárok na invalidní dchod, tedy 2,5 roku v posledních 10 letech ped úmrtím nebo 5 let v posledních 20 letech ped úmrtím.


Zmírnná podmínka potebné doby pro nárok na sirotí dchod na polovinu platí necelé 2 roky, od 1. 1. 2012. Poet ádostí o sirotí dchod, které musely být zamítány ped 1. 1. 2012 pro nesplnní zákonných podmínek, evidovala SSZ v uplynulých letech více ne 500 ron. V roce 2012 se jejich poet sníil, piblin o 100. Osoby, kterým sirotí dchod nebyl ped 1. 1. 2012 piznán pro nesplnní podmínky potebné doby pojištní ze strany zesnulé osoby, si o nj mohou znovu poádat s tím, e nárok na piznání sirotího dchodu jim vznikne od 1. 1. 2012, pokud zesnulá osoba splnila alespo mírnjší podmínku doby pojištní, tedy ke dni úmrtí získala v rozhodném období alespo polovinu potebné doby pojištní pro nárok na invalidní dchod. Podmínkou je té to, aby dít bylo stále nebo se stalo optovn nezaopatené.


Kdy je dít nezaopatené?
Za nezaopatené dít se povauje dít do skonení povinné školní docházky, a poté nejdéle však do 26 let, jestlie se soustavn pipravuje na budoucí povolání nebo se neme soustavn pipravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdlenou innost pro nemoc nebo úraz i z dvodu dlouhodob nepíznivého zdravotního stavu není schopno vykonávat výdlenou innost.


Po skonení povinné školní docházky se do 18. roku vku povauje za nezaopatené dít také dít, které je vedeno v evidenci krajské poboky Úadu práce jako uchaze o zamstnání a nemá nárok na podporu v nezamstnanosti nebo podporu pi rekvalifikaci.


Skutenost, e dít ji nespluje podmínku nezaopatenosti, je oprávnný nebo jiný píjemce povinen do 8 dn písemn ohlásit SSZ.

 

Obecná podmínka potebné doby pojištní pro piznání invalidního dchodu je u osob:
starších 28 let 5 rok:

ve vku od 26 let do 28 let 4 roky;
ve vku od 24 let do 26 let 3 roky;
ve vku od 22 let do 24 let 2 roky;
ve vku od 20 do 22 let 1 rok a
do 20 let vku mén ne 1 rok.
Pro úely posouzení nároku na pozstalostní dchody se podmínka potebné doby pojištní zjišuje z posledních deseti let ped datem úmrtí.


Dále platí, e u lidí starších 38 let je podmínka potebné doby pojištní pro nárok na invalidní dchod splnna i tehdy, pokud iní alespo 10 let, které byly získány v období posledních 20 let ped úmrtím. V pípad pozstalostních dchod však podmínka získání 10 let pojištní v posledních 20 letech ped úmrtím platí pouze u osob zemelých po 31. 12. 2009.


Bliší informace týkající se nároku na sirotí dchod v konkrétních pípadech, poskytnou kadý pracovní den pracovníci okresních správ sociálního zabezpeení nebo call centra pro dchodové pojištní na telefonním ísle 257 062 860.


Tabulka: Poty ádostí o sirotí dchod

Rok 2008:
Podané ádosti 4262
Zamítnuté ádosti 514

Rok 2009:
Podané ádosti 4 582
Zamítnuté ádosti 548

Rok 2010:
Podané ádosti 4 505
Zamítnuté ádosti 570

Rok 2011:
Podané ádosti 3 989
Zamítnuté ádosti 524

Rok 2012:
Podané ádosti 4 381
Zamítnuté ádosti 423

K 30. 9. 2013:
Podané ádosti 3 057
Zamítnuté ádosti 277


Jana Buraová, SSZKomente
 
 Datum
Jmno
Tma