Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jindich,
ztra Lubo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se poznáváme, zvykáme si na sebe a stáváme se páteli. Je tak na míst, kdo chce (není podmínkou), piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy, pocity atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.

 

Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto) na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna. Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený.
Tentokrát je to pohled na jedno krásné roní období...


Podzim, to je krásná doba...


Jist jste si všimli jak razantn, náhle, takka na pokání pišel letos podzim. Nkdo to vysvtluje klimatickými zmnami, jiný mayským proroctvím, najdou se i vyznavai záhadného pístroje HAARP, který mají Ameriané a vyrábí se jím horko, zima, tsunami, zemtesení a snad i bramboráky. Ve skutenosti je vysvtlení daleko jednodušší. Zavinila jsem to já.

 Jednoho veera ke konci srpna jsem sedla na balkon s nohami v lavóe, mokrým hadrem na ele, zleva na mne vanul ventilátor, zprava se zaal prodírat havý slunení paprsek škvírou v markýze. U tvrtý den panovala devtaticítka. V lednici mi roztálo máslo, bylinky na balkón to navzdory polévání vzdaly a tiše ulehly, dole ped domem vyítav moukala moje oblíbená erná koka, které jsem nestíhala nosit vodu. Pokoušela jsem se sestavit inzerát, kterým bych se seznámila s njakým lenem polární expedice, anebo s jakýmkoliv Innuitem, Nanukem i Eskymákem, jen kdyby bydlel na míst vného ledu a snhu. Touila jsem se k nmu okamit pesthovat, uhlazovat stny jeho igloo, vait mu ragú z ledového medvda a vbec mu být oddanou, vrnou enou v koíšku z polární lišky... Kdy mi arogantní slunení paprsek zasvítil do oí neovládla jsem se a vykikla:


"Zalez, bestie pálivá, a neukazuj se aspo týden!" smrem k rozhavené hvzd. A slunce odpovdlo: "No dovolte, paní, na svém balkon si mu dlat, co chci!"

 


Nebylo to slunce, ale sousedka pode mnou.
Slunce však moji uráku slyšelo. Na druhý den klesla teplota o dvacet stup, nebe se zatáhlo a mrholilo. Piletl vítr, který bhem noci rozmístil všechny kvtináe na mém balkon podle svého vkusu a dva z nich pitom ani úpln nerozbil. Uraené slunce se celý den neukázalo. Za dalších pár dn bylo zejmé, e svítit a hát u nemíní a e léto musí odejít do pedasného dchodu. Trochu mne to i mrzelo, ale potom jsem se utšila, e se vlastn nic moc nestalo. Léto skonilo, pišel podzim a takový podzim, to je samá výhoda.


Mete se vzdálit od sprchy i na nkolik desítek metr.
Nemusíte kadých deset minut vypít pohár vlané chlorované vody, bezbublinkové minerálky, neslazeného bylinkového aje anebo jiného nechutného nápoje, doporuovaného nám v mnoství nejmén pt litr za den. Podle mne to odborníci na zdravou ivotosprávu vyetli ve starých azijských rukopisech v kapitolách o muení nepátel.


Nevím, co zbylo z podzimních zábav mého dtství. Kdysi všude, kde byl kousek rovné plochy, po ní pobíhal njaký lovíek a venil draka. Tenkrát se draci nekupovali, nýbr si kadý své cti dbalý kluk vychoval draka sám. (Je to zábava velmi všestranná a takoví íané ji pivedli tém k dokonalosti. Vnují se jí po tisíciletí, i kdy jsou dosplí a zastávají ve firm post zástupce editele oddlení pro lidské zdroje.) Kdy drak zahynul - hrdinskou smrtí na telefonních drátech anebo zbable na zemi, stoený do klubíka - udlali jsme si ohýnek a pekli jsme si brambory, ukradené na nejbliším poli. Mete mne obvinit ze seniorské nostalgie, ale tm bramborám se nevyrovná ádný stejk, potený bylinkami ze všech kout svta, ugrilovaný na honosném grile v rozlehlé zahrad nové rodinné vily...

 


Jídelní lístek na podzim vbec zane kypt dobrotami. Karel apek napsal, e není omluvy pro mstského lovka, který nemá v okn truhlík s kvtinami. A já si myslím, e není omluvy pro rodinu, která nemá na podzim aspo jednou týdn švestkové knedlíky. (Samozejm, e z bramborového tsta, padlky s opovrením odmítejte!) Jste-li rodina milionáská, jakých je u nás bezpoet, upete si i husu a kachnu, ovšem výhradn se správnými doplky. Z nejvyšších politických míst jsem slyšela, e skuteným dvodem rozdlení eskoslovenska byl fakt, e na Slovensku se k peené huse podávají "lokše", placky z vaených brambor, místo pravovrného knedlíku s erveným zelím...

 

 


Píjemný je na podzim i návrat sthovavých len rodiny a pátel. Vracejí se z Egypta, Pálavy, Trchové i z Turecka, jsou plni dojm o meškání letadel, pedraených penzionech, peplnných pláích a jiných pírodních krásách. Kamarádka Naa se vrátila z chaty konsternovan
á úpadkem mladé a ješt mladší generace: ádná z jejich dcer, nevst, vnuek a pravnuek neumí udlat kynuté tsto! "Kynuté tsto s naší generací vyhyne!" bdovala nešastná paní a zvaovala, jestli by v tom mohli nco udlat ochránci pírody. Do pochmurné nálady se ozvala další z našeho triumfeminátu, kamarádka Judita. Volala z lázní, kde údajn mládla a krásnla den ze dne a ertovn nás vyzvala, abychom po jejím návratu svolaly ihned plenární zasedání. "Plenární zasedání?" ekla Naa. "Znamená to, e má pleny? No, necháme si ji i tak, všechny nás to eká..."


Dalším pínosem podzimu je déš, vítr a pochmurné nebe. Je nutno vlézt pod deku a íst. Nemohu na to písahat, ale povídá se, e seniorovi, který neetl knihu Jonasse Jonassona "Stoletý staík, který vylezl z okna a zmizel", bude zrušen dchod... Neriskujte, tte!


Podzim mají rádi i milovníci václavek, ale o tom jsem u psala. Najdete to v mých "Sebraných spisech".


Nejvtší výhody podzimu ovšem cítí zahrádkái. Celoroní innost vrcholí, zahrada kypí, voní, chrlí poslední úrodu. Ale psát na podzim cokoliv pro zahrádkáe je úpln zbytené. Nemají as íst, nemají as na nic. Horké, dlouhé léto pineslo rzné plody, které te - na podzim, dozrávají.

 Napíklad - po dlouhém ase jsem potkala jednu svoji známou, Kláru. Bývala to taková vná ticítka, osamlá a nepíliš pvabná, ale to u neplatí. Te mla po boku sympatického chlápka, ped sebou u trošku vynívající bíško a za sebou píbh, který mi chtla povdt. Poslala proto toho pána do blízkého obchodu, kde prodávají hebíky, šroubeky, matiky a jiné pánské lahdky a vyprávla. Velmi se omlouvala, e její historka je všední a otepaná, u o ní byly napsané povídky, natoené filmy, ale s tím nic neudláš, umní nkdy ivot nehanebn napodobuje... Kdy vypukly vediny, Klára pespávala v zahradní chatce. Je to taková jednoduchá chaloupka, bez sociálního zaízení, jak se íká v lepší spolenosti záchodu, ale ani ten tam Klára nemá, jenom domeek s latrínou v rohu zahrady. Rozbhla se tam jednou v noci tak, jak spala, toti docela nahá. A ano, zabouchly se jí na chat dvee.

 


Peskoím tu ást vyprávní, jak se snaila otevít zámek pomocí mrkve. Nic jiného nebylo po ruce, íkala omluvn. Taky se prý v rozespalosti pokoušela vylézt po okapové roue do vyššího patra, ale to jí moc nešlo. Ta chatka nemá okapovou rouru a vyšší patro u vbec ne. Jediný úspch, vyprávla mladá ena, byl zapomenutý pytel od brambor, sloený za chatikou. Prý si ho oblékla bez ohledu na panující módní trendy a vybrala se do svta, hledat lovka, který by uml otevít ty dvee bez klí.


"A našla jsi ho?" skoila jsem jí netrpliv do ei.
"To je on", odpovdla Klára a kývla bradou na sympatického chlapa, který se k nám blíil s taškami a balíky plnými muských záhadných poteb. A dodala, e „TO“ ekají zaátkem bezna a e mají v polovici íjna svatbu - jestli toti do té doby stihne Franta ješt obrat ty dv jablon a ona naloit pár kil ervené epy...


Podzim, to je krásná doba...


Text:Blanka Burjanová

Ilustrace na téma podzim:návštvníci SeniorTipu

 

***


Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 11.10.2013  17:21
 Datum
Jmno
Tma
 11.10.  17:21 wiki
 09.10.  08:41 Blanka B.
 08.10.  21:47 wiki
 08.10.  19:00 Tamil
 07.10.  07:52 Vendula
 07.10.  07:17 Vra
 07.10.  07:02 Bobo :-)))
 06.10.  23:59 Vesuvanka dky
 06.10.  18:08 Kvta dkuji
 06.10.  16:34 Mara
 06.10.  15:04 Karla A
 06.10.  14:37 Blanka B.
 06.10.  14:04 Janina
 06.10.  13:30 La K.
 06.10.  11:58 Blanka K.
 06.10.  10:29 Ivo
 06.10.  10:23 MilunaH
 06.10.  09:14 Jitka
 06.10.  08:56 Von
 06.10.  08:49 ferbl
 06.10.  08:41 Inka
 06.10.  08:41 Josef
 06.10.  07:34 hera
 06.10.  07:18 Jolana