Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ludmila,
ztra Nadda.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Šuplík plný legend a povstí...

 

 

Posázaví - Povst o pevozu zlata

 

 

V dnešním lánku tenáe asi trochu pekvapím tím, e nebude obsahovat doprovodné fotografie, které mnohdy však mluví více jak mé vyprávní. Prozradím však na sebe, e nemusím stále chodit s fotoaparátem v ruce, ale e si velice rád popovídám je-li k tomu píleitost, nejen se starými kmety a starousedlíky v místech svých cest. Tak se toti lovk asto dozví lecjakou zajímavost, dostane typ na zajímavé místo, i si vyslechne njakou tu povst. Jindy se mi pod prsty dostane zajímavá kniha, i rukopis. O jednu povst se s vámi nyní podlím. Váe se toti pímo k místm, která jsme ji v mých láncích navštívili, a která ješt postupn navštívíme.

 

Povst o pevozu zlata

 

V druhé polovin 13. století za eského krále Pemysla II. Otakara, který byl nazýván té králem elezným a zlatým, se dle povsti stala prapodivná vc. Záhadným zpsobem se pi cest z královských dol v Jílovém do Prahy ztratily tyi truhlice plné zlata. Hodnota byla osm set hiven, za co by se v tehdejší dob mohly koupit skoro celé severní echy. Vyšetením záhady byl poven královský prokurátor Oldich z Chlumu, protoe bylo jasné, e v pozadí musí stát nkdo z pedních šlechtic království.

 

 

V Jílovém mincmistr Eberhart vlastnil velikou tvrz na námstí, které se íkalo Ve. Sem se sousteovalo do sklepení všechno zlato, které se ve zdejších dolech vytilo. Tvrz Ve spravoval úedník pro celý revír perkmistr Fridlín. Na druhé stran námstí, u kostela, je dvorec, který se jmenuje U Mince. Zde sídlil urburé krále Mikeš z Dobronína. Ten dohlíel, aby král nebyl ošizen o dohodnutý nájem, který byl povinován platit mincmistr za výnos z celého zlatonosného revíru, a aby vše pobíhalo podle zemského práva.

 

 

Jednoho dne byly na povoz taený komi naloeny zapeetné tyi truhlice zlata, které byly za doprovodu mincmistra, perkmistra, královského urburée a dvaceti voják vezeny do Prahy na hrad. Kdy truhlice dorazily na hrad a král je odpeetil a otevel, k jeho velkému pekvapení byly truhlice plné kamení, místo zlata. Jak to bylo moné? Kde se zlato ztratilo? Bylo ukradeno zde na hrad, pi pevozu na cest, kdy byl povoz pepaden loupeníky, i ji pímo v Jílovém? Tuto záhadu dostal za úkol zjistit královský prokurátor, neb král nutn poteboval zlato pro svoji zahraniní politiku.

 

 

Královský prokurátor na vyšetení celého pípadu ml bohuel navíc ješt málo asu, neb král ml zlato pedat vyslancm v den konání významného turnaje, který ji ml probhnout za nkolik dní. Pokud by prokurátor neml od krále píslušné povovací listiny a pravomoci vyšetovat a trestat na území Prahy i Jílového, nemohl by i s pomocí svých vrných spolupracovník, kteí v mnoha pípadech nasadili i svj vlastní ivot, celý pípad rozlousknout, vyešit a zlato ukradené pedat v den konání turnaje králi.

Ji v této dob bylo mnoho prostých poctivých lidí vyuíváno pro zájmy bohatších zeman, statká, rychtá i jiné vrchnosti. Snad proto tená nebude pekvapen tím, e za zosnováním ukradení ty beden zlata nakonec nestál nikdo jiný, jak perkmistr zlatých hor v Jílovém Fridlín a jílovský rychtá Henslin. Ti toti vymysleli plán, jak konvoj se zlatem pepadnou loupeníci z Libe a odlákají tak vojáky od vozu pi jejich pronásledování, aby kon mohli být fiktivn pepaeni do jiného stejného vozu. Pvodní vz byl pozdji prázdný nalezen v jedné nedaleké štole.

 

 

Zlato však ji odcizili pímo ve Vi v jejím sklepení, které bylo pístupné spuštním dmyslného mechanizmu a odsunutím kamenného kvádru, který pak umonil vstup do spletitých štol, které zde zstaly po dívjší tb zlata. Celá kráde však byla zosnována tak, aby za ni byli odsouzeni zcela nevinní lidé, kterých také za tímto úelem nemálo nechali povradit. Vše se však nakonec peci jenom podailo objasnit a híšníky neminul spravedlivý trest. Zda je vše pouze výmysl, i pravda, nejlépe by objasnil seriál Vte – nevte. Jedno je však jisté, v této lokalit je vskutku co objevovat.

 

 

Ludk Horký

Zdroj:Kniha Vlastimila Vondroušky Záhada zlaté štoly

Vydalo Nakladatelství MOBA

 

* * *

Kolá anotace © Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autoraKomente
Posledn koment: 05.09.2013  21:24
 Datum
Jmno
Tma
 05.09.  21:24 La K.
 04.09.  17:50 Vesuvanka dky
 03.09.  15:08 Blanka B.
 03.09.  10:20 Ludk Hork Zajmavosti Poszav - povst o pevozu zlata - Venca
 03.09.  07:01 KarlaA
 03.09.  00:32 venca