Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pavla,
ztra Zdeka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Milí pátelé!


A nastal konec února. Únor bílý, pole sílí, ale nevím jestli to platí tady u nás v Kanad. Tolik snhu jako je letos snad nikdo nepamatuje. U se všichni dsíme jara a povodn, i kdy Kennedy tvrdí e to nezáleí kolik je snhu, ale jak rychle taje.

 

Soutok Yukon Klondike

 

Zaila jsem tu dv povodn a tetí mne vbec neláká, take doufám, e má pravdu. A taky e sníh bude tát velice pomalu. Nám by toti dali na pár dní hotel... ale co s našima šestnácti slepicemi, šesti kokami a osmi psy? Nemyslím, e dobrá vle jakéhokoliv hotelu by šla tak daleko! Navíc to nkdy bývá tak neekan... Posledn si pamatuji jak ke m utíkal Olin a kiel "Mámo za mnou letí Klondike" "Letí" bylo celkem výstiné. Za minutu jsem se jim brodila v kuchyni. Velice nevítaná a hlavn ledová návštva. Spojil se potvora s malým potkem, který nám tee pod okny a vytvoil s ním huící eku, která brala všechno na co pišla.

 

 

 

Únor bývá obyejn nejchladnjší msíc v roce. Te u je u konce a zatím všechno v poádku, teploty mírné, ale ješt nebyl úplnk, který vtšinou znamená ochlazeni. Ten poslední lednový opravdu stal za to! Tentokrát šel teplomr a na padesátku. Naše naftová kamna se rozhodla e je jim také zima a jako na protest vypnula. I nafta má toti uritý stupen tuhnuti. Ke všemu nám ješt pivezli díví které nebylo zcela proschlé, take jsme docela solidn mrzli. Dole jsme mli poránu u zem 5 pod nulou a nahoe v pate o nco víc. Celkem ani nemusím vysvtlovat e zamrzla zase studna a odpady u nás i u Soni... to jsou takové normální problémy se kterými se nedá nic dlat. Padesátka pod nulou je prost moc…

 

Na teplomru 50 pod nulou


Soa ješt ped vánocemi spadla s autem do píkopu pi noní cest z práce kdy uhýbala velkému náklaáku. Mla štstí, protoe se to stalo mezi dvma jezírky s polootevenou vodou, ale pesto skulení z pti metr do buše auto odepsalo. e zákon schválnosti skuten existuje se den nato pesvdil Keup, kdy i jeho van pestal startovat. Ocitli se tak bez jediného dopravního prostedku a v oblasti, kde není ádná místní doprava, nejbliší obchod je dvacet kilometr a do práce se lovk jinak ne autem nedostane. Je to opravdu katastrofa. Ješte naše auto bylo v poádku..., i kdy Kennedy z jeho kadodenního startování ve tyicetistupovém mrazu moc radost neml. Ono to opravdu autu hodn zkracuje ivotnost. Ale bylo to ze všech našich pti aut nyní jediné pojízdné.

 

Pak se otrávila naše matka psího rodu.... Bella. Napila se toti modré vody ze záchodu, která je toxická. Co je dobré na naší malé komunit, e kdy se nco stane všichni jsou hned v pohotovosti a pipraveni pomáhat. Bela byla letargická, skelné oi, nemohla se zvednout a odmítala i pií. Jerome, jediný kanadský cast naši komunitky, který ije na našem "námstíku" okamit pibhl i se svou pítelkyní Anny (nedávno se jim také piotrávil pes....vypil fredex do chladie a tak mli naštstí doma zbylé léky). Pinutili jsme ji zvracet a pak ji nacpali ivoišným uhlím, po pár hodinách u byla na nohou a dokonce nám snad ani nemla za zlé to drsnjší zacházení...

 

Štata


Do akce "zachrate Bellu" se zapojila i Soa. Vzala si k sob domu ob desetidenní štata, protoe Bella nemohla na pár dní kojit, ne se tlo zbaví toxin.


No, vydsila nás, ale to zdaleka neskonilo. Za dva dny dostala vysokou horeku a tak jsme jeli k Johnovi, veterinái. Dostala antibiotika a viditeln ji hodn bolel oteklý cecík, kde ji zatvrdlo mléko, take jsme v jednom kuse masírovali. Po weekendu jsme chtli jít znovu k Johnovi, ale Bella nás pedbhla. Bhem noci si vykousala hnisavý nádor z tla. Vypadalo to hrozn. Keup u doufal, e konen bude mít píleitost pouít jehly a nit, ze své zdravotnické výbavy, kterou si pivezl z eska. Zatím se toti nikdo nechtl nechat od nj zašívat ani kdy nás ujišoval, e maminka je ošetovatelka.

 

Bela s chomoutem

 

Bella dostala ochranný chomout, aby k rán nemohla a díra se nakonec zacelila za týden sama. Štata jsme pesthovali ke Keupovi a Son, nosili je sem jenom na kojení a peliv dohlíeli, aby ji nerozervali hojící se ránu ostrými drápky. Kennedy ji to vymýval hemánkem a zasypával framykoinem… No bylo to u nás jako na pohotovosti. Belle se ovsem plnil ivotní sen, byla pejsek domácí. Mezi tím se oteplilo a protoe i u Keup u mli štat práv dost, sthovala se Bella s rodinou ven do boudy...

 

 **************

 

Te bych si dovolila penést vás do úpln jiného svta.... U asi 4 roky toti s naptím, hrzou a doufáním sleduji píbh mladiké dívky ze Sri Lanky... Rizana Nafeek se narodila 4. února 1988 ve vesnici Muttur, zbídaelé válkou a postiené nedávným tsunami, Kvli bíd se rozhodla jit jako sluka do rodiny v Saudské Arábii. Bylo ji jenom 17 let a aby mohla v Saudské Arábii pracovat, zmnili ji na úadu práce datum narození na rok 1982, tedy 23 let a byla poslána svým sponzorem pracovat u jedné rodiny v Dawadami, asi 400 km od hlavního msta Ryadhu. Sedmnáctiletá dívka se starala o rodinu s deseti dtmi. Pracovala od ty od rána a do plnoci. A nebyla najatá jako chva, starala se i o jejich tymsíního syna.

 

2. kvtna 2005, ho Rizana krmila z flašky, kdy se dít zaalo dusit. V hrze mu zaala tít prsa, zátylek a tváe, a kiela o pomoc. Kdy matka slyšela její kik, pibhla, ale dít uz bylo v bezvdomí nebo mrtvé. Rodina pedala Rizanu policii a obvinili ji, e dít uškrtila. .Na policejní stanici nebyl ádný pekladatel a ona nerozumla z eho je obviována a nemla tušeni co podepisuje. Dokument byl v arabštin a ona arabsky neumla. Pozdji, kdy byla schopna konen mluvit s pekladatelem ze Srí Lánské ambasády, vysvtlila mu co se vlastn stalo. Na základ toho soudci poádali otce dítte, aby ji prominul. Ten ale ádal její smrt. Bohuel podepsala piznání. a nikoho sedmnáctileté vydšené dít nezajímalo. Veejná poprava se mela konat 16. ervna 2007. Spousta organizací ádala o její propuštní. Vera jsem ale dostala práv z Amnesty International e-mail, ze mají pro mne smutnou zprávu. Rizaniny šance jsou u tém nulové. Podle saudských zákon by ji museli odpustit rodie mrtvého dítte a ti to odmítají, Jeliko dít u bylo dávno pohbeno a autopsy nikdy nebyla provedena, Rizana je bezbranná. Její exekuce se oekává kadým dnem, i pes rzná odvolávání, modlitby dvaceti milion lidí, ze Srí Lanky a spoust píznivc na celém svt vetn Saudské Arábie. Srí Lanka President Mahinda Rajapaksa poslal další ádost saudskému králi, aby udlal ješt poslední pokus o záchranu Rizany u rodi zemelého chlapce.
A jak se na to dívá muslimská veejnost?
Jestli je nevinná, Allah ji to v nebi vynahradí…
Rizane byla setnuta hlava 9 ledna 2013.
Na youtube je video z její popravy. Já jsem nebyla schopna se na to dívat.

 

******************** 


Tak zpátky na Yukon k nemu veselejšímu... Yukon Questu

 

Tento rok se jelo z Whitehorsu do Fairbanksu. Pipraveno na startu je 25 musheru, mu i en, kadý se trnácti psy. Já jsem pochopiteln fandila Mise Pederson, která kdysi, kdy ješt ani nevdla e bude ít jednou na Aljašce, strávila pár dn u nás na Bear creeku, Nenápadná skromná holka, ijící dnes ve Willow na Aljašce. Jela závod pod eskou vlajkou - ale kupodivu - ádné noviny v esku to nezajímalo. Ani to, ze je to první eský závodník, který jede Yukon Quest za celou dobu jeho historie. Jela ho u podruhé, loni skonila na osmnáctém míst.

 

Misa Pederson

 

Pi Yukon Questu, tisíc mile (1600km) dlouhém závod není vítz jen ten kdo vyhraje, ale kdo se zúastní. Nejsou to závody na etapy jako v esku. Celá cesta se jede najednou, masei si odpoívají kde se jim zlíbí, ale vtšinou táboí a spí venku. Jen v Dawsonu je povinná zastávka, kde se mohou rozmazlit - tentokrát to bylo celých 40 hodin odpoinku. Zvítzil Allan Moore, který do cíle dorazil za 8 dni, 18 hodin a 27 minut. Byl by to nový rekord Questu, kdyby nebyl tento rok zkrácený o 50 mil kvli neprjezdné cest pes Americký prsmyk.
Bohuel Misa zaala mít problémy u nkde kolem našeho rybáského kempu na Fortymile. V Dawsonu ze závodu odstoupila. Psi u byli píliš unaveni. Závod nedojelo 5 úastník. Je to škoda.... Tolik nadjí, práce, penz, hodiny tréninku..... Tak snad píští rok Miso!

 


Na zaátku února jsme taky jeli do Whitehorsu, protoe tam poslali Kennedyho na vyšetení. Našli mu nco na plících. Dsili jsme se, naštstí zbyten, nic se nenašlo, ale kdy u jsme tam byli, nechal si alespo opravit plombu a rozhodli jsme se, e si udláme trochu opodn vánoce s Mishou (naším synem) ...

 


Udlala jsem tedy bramborový salát, osmaili jsme ryby, ízky.... koupili njaké sladkosti... Misha vyhrabal z mrazáku eggnog a vzal si den volna z práce - byly pece vánoce, e jo? :) Bylo to moc fajn... Udlala jsem všeho víc take zbylo na dalších pár dn. Ješte musím podotknout ze první den co jsme tam byli jsem udlala bramborový guláš. Misha pronajímá dva pokoje ve svém dom dvma Kanaanm. A jednoho z nich, Murphyho, pozval na "zbytky". Murphy si naloil na talí bramborový salát, pidal ízek a celé to zalil bramborovým gulášem. Pesn kanadský styl. Pamatuji se, e jsem jednou uila jednu známou, která se zde provdala za echa dlat knedlíky a ta pyšn prohlásila, e je uvaí svému novému manelovi k ízkm. Snaila jsem se vysvtlovat..., ale marn...


"Vsak on to sní" mávla rukou... Je celkem normální, e se lovk patlá s obloenými chlebíky, pijdou Kanaané, splácnou dva dohromady a uznale prohlásí - "Dobrej sendwich".


Ješt na závr:
Jak rychle se dti uí anglicky? Keupovi kluci to zvládli za pl roku! A v podstat bez pomoci. Dali je toti do stejných tíd, do kterých chodili v Praze. Uivo jen v anglitin. Pipadalo mi to jako by je hodili do vody a ekli jim - "Te plav ".
A oni se neutopili!


Peji všem krásný zbytek zimy!


Alena Kennedy (Myvala), Yukon, Kanada

Související lánky:

Trvalé bydlišt KlondikeKomente
Posledn koment: 27.01.2016  19:40
 Datum
Jmno
Tma
 27.01.  19:40 kristinkova vera
 09.03.  08:41 Milu
 08.03.  18:55 Ira
 08.03.  16:57 wiki
 07.03.  08:03 pavel
 07.03.  06:19 Bobo :-)))
 06.03.  19:49 Alena Jarku
 06.03.  19:45 Alena Karlo
 06.03.  19:38 Alena Kveti
 06.03.  19:27 Alena Lenko
 06.03.  19:25 Alena Inko
 06.03.  08:32 Inka
 06.03.  08:30 LenkaP
 06.03.  07:05 Jarek-lutitel
 06.03.  06:58 kvta
 06.03.  06:35 KarlaA