Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pavla,
ztra Zdeka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Minotaurv Labyrint


Na úvod bych ml poznamenat, e ecké kultue pedcházela kultura krétská, nkdy také nazývaná minojská podle král, kterým se íkalo Minós. Hlavním mstem Kréty byl Knossos a je celkem nezpochybnitelné, e Krétu nkdy dva tisíce let ped naším letopotem zpustošilo kruté zemtesení. Zhruba patnáct set let ped zaátkem letopotu ji postupn ovládali Achájci, tady vlastn ekové. Nkteí vdci dokonce pedpokládají, e zaniklá ást Kréty byla bájná Atlantida, ale nechci se pouštt do vdeckých úvah. Jen bych chtl zasadit naše píbhy do pibliného asového kontextu, velmi pibliného, spíše orientaního. Jsme pece ve svt bájí, bylo, nebylo…


Krétský král Mínós ml smlu na nevrnou manelku Pásifaé, kterou svedl bílý obtní býk a ona potom porodila syna s obím lidským tlem, ale býí hlavou, který dostal jméno Minotaurus. Nevrná královna byla krut potrestána, ale co s ošklivým nevlastním synem, který navíc poteboval jako stravu lidské maso. Král Mínós dobe vdl, e i on má svj díl viny. Kdy mu Poseidon poslal z moe krásného obtního býka, zaadil ho z lakomství do stáda, neobtoval ho. No a býk popletl královn hlavu. Neteba zdrazovat, e své v tom sehrála i kouzla a rzné sváry boh.


O vybudování labyrintu v mst Knossos si povíme jinde, dneska chci strun vyprávt o tom, pro a jak se lidské maso dováelo z Athén na Krétu. Jeden ze syn krále Mínóa pijel s druinou na jakési sportovní klání do Athén, mla to být pátelská návštva, ale stalo se, co se stát nemlo. Zvítzila závist a nenávist, krétská druina byla zabita, a tak nebylo divu, e krétský král vytáhl do války proti Athénám. Války spravedlivé a také vítzné.


Tak jako poraení echové vyváeli do ciziny 300 vol, byli i Athéané odsouzeni ke kruté dani. Dokonce daleko krutjší. Kadých devt let museli na Krétu poslat devt panen a devt jinoch jako krmi pro zrdu z Labyrintu. Podle nkterých verzí dokonce kadý rok. No a tady vstupuje do hry rek z nejstatenjších, Théseus. Byl to potomek královského rodu z Athén, msta, které pomalu sehrávalo hlavní roli ve starovkém ecku. Jeho demokracie úspšn soupeila s tyranským reimem ve Spart.


Thésev píbh píšt.


Josef Hejna

Další lánky autoraKomente
Posledn koment: 02.03.2013  09:13
 Datum
Jmno
Tma
 02.03.  09:13 jisuch53
 01.03.  17:37 JanaS
 01.03.  14:01 Vra
 01.03.  13:25 Blanka
 01.03.  11:59 autor
 01.03.  11:44 Vendula
 01.03.  11:02 Inka
 01.03.  09:35 Vesuvanka dky
 01.03.  09:32 LenkaP
 01.03.  09:24 Hela
 01.03.  06:10 Bobo :-)))