Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ivan,
ztra Adriana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Krev není voda
 
Strýek Jan – to bylo první, co m napadlo, kdy se mi  pedstavil urostlý tyicátník jako Edward W. Kaska. Toté vysoké dozadu ustupující elo, výrazné onicové oblouky, hluboko posazené oi a vystupující lícní kosti. Jen postavou byli strýek Jan drobnjší.
 
Tak výrazná podoba, to snad ani není moné. Kdo tedy byli (u nás se onikalo)  strýek Jan a kdo je dnes Eduard W. Kaska?

Pesto, e se u nás všem sousedm íkalo „ttko“ a „stryku“, Janovi Šmajstrlovi se íkalo „strýku“. Prost pro nás pro všechny to byli strýek Jan. Snad proto, e zstali starým mládencem a vlastních dtí nemli,  patili nám všem.

Ze ty bratr Šmajstrlových narozených koncem devatenáctého století v Trojanovicích se oenili pouze dva. Ruda a Jan zstali svobodní a jako v pohádce bydleli v chaloupce u lesa a íkalo se jim „chlapci Šmajstrlovi“. U velmi pozd, ale pece jenom se Ruda staromládenectví vzdal a nkdy ped svou padesátkou se oenil. Strýek Jan zstali bydlet u nho a paili k rodin.
 
Strýek Jan byli posledním pasekáem v Trojanovicích, kteí tento titul oznaující vlastnictví pdy, mli vdy zapsán u svého jména: „Jan Šmajstrla, paseká.“
 
Strýek Jan byli všeuml a odborník na slovo vzatý. Neobešlo se bez nich telení krávy, zabíjaka, kdy dobytek onemocnl, nevolal se zvroléka, ale poslalo se pro strýka Jana. Jejich diagnóza byla vdycky správná. Strýek Jan rozumli poli i dobytku.

Jedna píhoda z listopadu roku 1961 spojená s všestranností strýka Jana  mi z pamti nevymizí. Hospodaili jsme s tatínkem sami dva. Bylo to krátce po narození naší druhé dcery Zuzanky. Jednou v sobotu m brzy po ránu pišel budit tatínek. „Vstávej, je moc práce. Otelila sa nám kráva, strýek Jan práv odešli!“ Ne jsem se staila probrat, byl tu tatínek znovu: „Letím pro strýka Jana, prase trefil šlak!“ V jediné hodin strýek Jan pomohli na svt telátku a souasn ze svta zprovodili a následn pomohli zpracovat metrákové prase. Takoví tedy byli strýek Jan. Pestoe ást svého ivota proili v zajateckém táboe v Rusku a o záitcích neradi vyprávli, doili se vysokého vku. Po celý ivot nepotebovali doktora. Zemeli v roce 1987 v jedenadevadesáti letech.

Ale abych se vrátila k pvodnímu tématu - kdo je dnes Edward W. Kaska? Druhý sekretá na americkém velvyslanectví v Praze. Seznámili jsme se jenom náhodou, a to proto, e oba jeho rodie mají eský pvod. O tatínkových pedcích mnoho neví, ani jméno není pesné – mohlo být také Kavka. Transkripce teba vznikla pi zápisu do lodního seznamu.

Pvod jeho maminky z Trojanovic pod Radhoštm se podailo vypátrat do hluboké minulosti. Píjmení jejího prapedka, který odešel do Texasu v devatenáctém století, bylo  stejn jako má strýek Jan.

Kaskovi mli malou farmu v okolí WACA. Pan Kaska hrd prohlašuje, e jeho otec byl vlastn také paseká stejn, jako jeho pedkové v Trojanovicích. Na farm se hovoilo eí, kterou si tam pedávali z pokolení na pokolení – lašsky – tedy trojanovsky. Pan Kaska tento jazyk ovládal do pti let.

Pozdji se pesthovali do Arlingtonu, kde jeho otec pracoval v továrn a nebyla tam ádná krajanská menšina. Doma se pestalo mluvit lašsky.

Na universit v Austinu a Michiganu vystudoval práva. V hlavním mst Asustinu pak pracoval jako právník  na tamnjší univerzit.

Kdy byl vyhlášen konkurs pro kandidáty na diplomatickou slubu, pihlásil se. Bohuel zbytky znalostí eštiny z jeho hlavy zcela zmizely. Dva roky pracoval na ambasád v Dominikánské republice a pi tom touil po práci na zastupitelském úad v eskoslovensku. Touha po vlasti jeho pedk byla tak silná, e následovalo neuvitelné intenzivní studium eštiny – šedesát týdn dnes a denn!

12. ervence 1989 se octl po prvé v zemi svých pedk v hlavním mst eskoslovenska v Praze.
 
Slavné okresní hejtmanství!
Akoliv jako tkadlec se piln snaím sob a své rodin (ml sedm dtí) zajistiti výivu, jsem sotva s to pi této námezdní práci opatiti si pro svou domácnost sl k solení jídla…Pi vší starostlivosti a námaze mi hrozí ebrácká hl. ..Po více ne tyi roky se na mém poli špatn urodilo, e jsem si musel vypjit peníze na vysoký úrok k umoení pozemkové dan. Blíí se  jarní setí a já mám nejvtší nouzi o semeno a o peníze. Nevím, jak budeme ít pi stále vtším hladu…
 
V Trojanovicích na Hromnice 1855.
 
To je citát jedné z mnoha ádostí o vysthování do Ameriky z druhé poloviny padesátých let devatenáctého století.

Souvislost s panem Kaskou? Jeho pvod mu uril i pracovní nápl hned po píchodu do eskoslovenska. Dostal na starost oblast lidských práv. Jeho prvními spolupracovníky byli také Jií Ruml, Jií Diensbier a další.

Pedkové pana Kasky odešli z naší zem proto, e jim nemohla poskytnout to nejzákladnjší z lidských práv - právo na obivu. Jejich potomek ze zem, která jim poskytla útoišt, pak pišel, aby pomohl navrácení všech lidských práv. Není to zvláštní!

Výrazná podoba strýka Jana a pana Kasky m pinutila k návštv opavského archivu. Našla jsem v matrice narození strýka Jana a zjistila jsem, e to není náhoda. Tatínek strýka Jana byl nejstarším bratrem Karla a Cyrila Šmajstrlových, kteí v devatenáctém století zaloili dynastii této rodiny v Texasu a pan Kaska je jejich pímým potomkem.

Strýek Jan nemli ádné dti. Pan Kaska vyhlíí jako jejich vlastní syn. Strýek Jan  neodmítli pomoc nikomu. Pan Kaska pracuje v diplomatické slub. Tedy také pomáhá lidem i kdy  v jiných dimenzích. Nezdá se vám, e je to pravý syn strýka Jana!
 
Hana Juraáková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 10.08.2018  15:31
 Datum
Jmno
Tma
 10.08.  15:31 ferbl