Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lenka,
ztra Petr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Noc kostel


Dnes (v pátek 9. ervna 2017) se oteve více ne 400 kostel v celé eské republice.


Krom otevených kostel a monosti dostat se na bn nepístupná místa eká návštvníky nepeberné mnoství program. Pi výbru program pomohou návštvníkm broury nebo mapky s programem, které jsou zdarma k dostání v kostelech a na nkterých informaních centrech a v elektronické podob také na tchto stránkách

 

Mapa všech kostel zapojených v eské republice je návštvníkm stránek k dispozici v aplikaci Google Maps pod odkazem„Mapy“

 

Souástí program budou koncerty klasické i moderní hudby, zajímavé prohlídky, návštvy bn nepístupných prostor. Návštvníci budou mít jedinenou monost vystoupat do kostelních ví nebo naopak sestoupit do krypt a sklepení i posedt v klášterních zahradách. Pro dti jsou pipraveny hry a soute, pi kterých budou mít píleitost poznat kostely od sklepení a po pdu a dozvdt se mnoho zajímavého.

Noc kostel zane vyzvánním zvon všech zapojených kostel ped 18 hod.(17:50 hod.)


Noc kostel aktuáln v Ostrav:

ímskokatolická Farnost v Moravské Ostrav
 

Na území Moravské Ostravy má farnost dlouholetou historii. Msto bylo zaloeno roku 1267 olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburgu. Bylo to msteko na hranici Moravského markrabství a ješt v polovin 19. století zde ilo kolem 2 tisíc obyvatel. Farním kostelem byl kostel sv. Václava. První písemný doklad o nm máme z roku 1297. První zmínky o farnosti jako takové jsou z roku 1389.


16. ervence 1897 byl olomouckým arcibiskupem Theodorem Kohnem posvcen chrám Boského Spasitele, ovšem a k 1. lednu 1927, kdy byla dána do uívání nynjší fara, se stal tento kostel farním a kostel sv. Václava filiálním. V roce 1996, kdy pape Jan Pavel II. ustanovil ostravsko-opavskou diecézi, se stal farní kostel Boského Spasitele v Ostrav zárove katedrálou, tedy chrámem diecézního biskupa.


Titulární slavnost se pvodn konala 6. srpna na svátek Promnní Pán, od roku 1982 byla na ádost tehdejšího duchovního správce olomouckým arcibiskupstvím pesunuta na poslední nedli církevního roku na slavnost Jeíše Krista Krále s odvodnním, e tento svátek hloubji vyjaduje patrocinium kostela.
 

 * * *

 


Ji osmým rokem se koná akce Noc kostel. První návštvníci mohou picházet do katedrály Boského Spasitele, kostela sv. Václava i kostela sv. Josefa ve Slezské Ostrav ji ped 18. hodinou. Nov opravená katedrála Boského Spasitele se vám pedstaví na Noci kostel v plném lesku. Vyuijte proto jedinenou píleitost a pijte se podívat, jak nádhern vypadá.
 
Z bohatého programu kadého nco zaujme. Komentované prohlídky piblíí historii i interiér kostel. Krom umní a krásy, se mohou návštvníci seznámit s liturgickými pedmty, zvony, varhanami i dalšími, mnohdy nepístupnými místy. Varhanní produkce, gregoriánský chorál, sólové zpvy jsou pohlazením po duši a zdrazují krásnou atmosféru v tchto posvátných prostorách.
 
A dti, které pijdou do katedrály a kostel s rodii, mohou plnit úkoly v poutnickém pasu i v rzných soutích. Napíklad sestavovat model katedrály z devných díl nebo zapemýšlet nad sestavením obrazu katedrály z obrázkových kostek.
 

Program "Noci kostel" v bazilice Boského Spasitele
 
17.00
Mše sv. na zahájení Noci kostel
 
17.50
Zvonní zvon
 
18.00
Modlitba za msto Ostravu
 
18.15
Vystoupení malé scholiky
 
18.30
 
Komentovaná prohlídka
Letos si pipomeneme 120. výroí posvcení katedrály. Pro se stavl tak velký chrám práv v Ostrav a jaký byl její hlavní úel v prbhu tchto let? Zajímá vás, pro katedrála stojí práv tam, kde stojí a vypadá tak, jak vypadá? Pro je druhým nejvtším chrámem na Morav? Kdo se zaslouil o její výstavbu? V em je na Morav jedinená? V em a pro se podobá ímským bazilikám? Za jakých hospodáských a politických okolností byla stavna. Jak probíhala rekonstrukce? Pijte si poslechnout a projít komentovanou prohlídku vetn promítání fotografií o historii Ostravy a fotografií z míst katedrály, kam se urit nikdy nedostanete.
 
20.00
Chrámová hudba.
 
21.00
Komentovaná prohlídka varhan.
Katedrální varhaník - Lukáš Kubenka - ví o varhanách hodn. Rád se podlí o své znalosti o konstrukci velkých a malých varhan. Zaínáme na kru.
 
21.45
Komentovaná prohlídka
Letos si pipomeneme 120. výroí posvcení katedrály. Pro se stavl tak velký chrám práv v Ostrav a jaký byl její hlavní úel v prbhu tchto let? Zajímá vás, pro katedrála stojí práv tam, kde stojí a vypadá tak, jak vypadá? Pro je druhým nejvtším chrámem na Morav? Kdo se zaslouil o její výstavbu? V em je na Morav jedinená? V em a pro se podobá ímským bazilikám? Za jakých hospodáských a politických okolností byla stavna. Jak probíhala rekonstrukce? Pijte si poslechnout a projít komentovanou prohlídku vetn promítání fotografií o historii Ostravy a fotografií z míst katedrály, kam se urit nikdy nedostanete.
 
 

Program "Noci kostel" v kostele sv.Václava
 
17.50
Zvonní zvon
 
18.30
Koncert staré hudby - varhany: Lukáš Kubenka
 
19.15
Minulost kostela ve svtle historie a archeologie. Pednáška Mgr. Michala Zezuly, spoluautora publikace o kostele sv. Václava.
 
20.15
Vystoupení katedrální scholy S.M.O.K. ped kostelem sv. Václava.
 
21.00
Minulost kostela ve svtle historie a archeologie. Pednáška Mgr. Michala Zezuly, spoluautora publikace o kostele sv. Václava.
 
23.00
Komentovaná prohlídka varhan. S Mgr. Jiím Krátkým nahlédneme do historie a mechaniky varhan


Bhem celého veera si mete prohlédnout:
Stálou expozici: Historie kostela sv.Václava
Program pro dti v kapli sv. Františka
Varhanní produkce a výklad o zrestaurovaných barokních varhanách
Komentovanou prohlídku kostela
Monost výstupu na kr a ke zvonm s doprovodem. Na kru se nachází varhany z 2. poloviny 18. století (kulturní památka)
Výstava fotografií len fotokrouku: "Ze ivota farnosti"
 

Program "Noci kostel" v kostele sv.Josefa ve Slezské Ostrav
 
Bhem celého veera mete zhlédnout:
Komentovanou prohlídku kostela
Prohlídku poutního obrazu Panny Marie Karmelské
Výstavu o historii kostela
Kostel sv.Josefa jako eská technická zvláštnost.

 

Ludmila HolubováKomente
Posledn koment: 10.06.2017  10:44
 Datum
Jmno
Tma
 10.06.  10:44 ferbl
 09.06.  21:52 KarlaA
 09.06.  21:34 Kvta Noc kostel
 09.06.  12:39 LenkaP
 09.06.  12:04 Vendula