Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Emil,
ztra Vladimr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Noc kostel


Dnes (v pátek 25. kvtna 2018) se oteve více ne 1 400 kostel v celé eské republice.


Krom otevených kostel a monosti dostat se na bn nepístupná místa eká návštvníky nepeberné mnoství program. Pi výbru program pomohou návštvníkm broury nebo mapky s programem, které jsou zdarma k dostání v kostelech a na nkterých informaních centrech a v elektronické podob také na tchto stránkách

 

 

Souástí program budou koncerty klasické i moderní hudby, zajímavé prohlídky, návštvy bn nepístupných prostor. Návštvníci budou mít jedinenou monost vystoupat do kostelních ví nebo naopak sestoupit do krypt a sklepení i posedt v klášterních zahradách. Pro dti jsou pipraveny hry a soute, pi kterých budou mít píleitost poznat kostely od sklepení a po pdu a dozvdt se mnoho zajímavého.

Noc kostel zane vyzvánním zvon všech zapojených kostel ped 18 hod.(17:50 hod.)


Noc kostel aktuáln v Ostrav:

ímskokatolická Farnost v Moravské Ostrav
 

Na území Moravské Ostravy má farnost dlouholetou historii. Msto bylo zaloeno roku 1267 olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburgu. Bylo to msteko na hranici Moravského markrabství a ješt v polovin 19. století zde ilo kolem 2 tisíc obyvatel. Farním kostelem byl kostel sv. Václava. První písemný doklad o nm máme z roku 1297. První zmínky o farnosti jako takové jsou z roku 1389.


16. ervence 1897 byl olomouckým arcibiskupem Theodorem Kohnem posvcen chrám Boského Spasitele, ovšem a k 1. lednu 1927, kdy byla dána do uívání nynjší fara, se stal tento kostel farním a kostel sv. Václava filiálním. V roce 1996, kdy pape Jan Pavel II. ustanovil ostravsko-opavskou diecézi, se stal farní kostel Boského Spasitele v Ostrav zárove katedrálou, tedy chrámem diecézního biskupa.


Titulární slavnost se pvodn konala 6. srpna na svátek Promnní Pán, od roku 1982 byla na ádost tehdejšího duchovního správce olomouckým arcibiskupstvím pesunuta na poslední nedli církevního roku na slavnost Jeíše Krista Krále s odvodnním, e tento svátek hloubji vyjaduje patrocinium kostela.
 

 * * *


První návštvníci mohou picházet do katedrály Boského Spasitele, kostela sv. Václava i kostela sv. Josefa ve Slezské Ostrav ji ped 18. hodinou. Nov opravená katedrála Boského Spasitele se vám opt pedstaví na Noci kostel v plném lesku. Kdo jste ješt katedrálu nenavštívil vyuijte proto jedinenou píleitost a pijte se podívat, jak nádhern vypadá.
 
Z bohatého programu kadého nco zaujme. Komentované prohlídky piblíí historii i interiér kostel. Krom umní a krásy, se mohou návštvníci seznámit s liturgickými pedmty, zvony, varhanami i dalšími, mnohdy nepístupnými místy. Varhanní produkce, gregoriánský chorál, sólové zpvy jsou pohlazením po duši a zdrazují krásnou atmosféru v tchto posvátných prostorách.
 

Program "Noci kostel" v bazilice Boského Spasitele
 
17.00
Mše sv. na zahájení Noci kostel
 
17.50
Zvonní zvon
 
18.00
Modlitba za msto Ostravu
 
18.15
Vystoupení malé scholiky
 
18.30
 
Komentovaná prohlídka
Pro se stavl tak velký chrám práv v Ostrav a jaký byl její hlavní úel v prbhu tchto let? Zajímá vás, pro katedrála stojí práv tam, kde stojí a vypadá tak, jak vypadá? Pro je druhým nejvtším chrámem na Morav? Kdo se zaslouil o její výstavbu? V em je na Morav jedinená? V em a pro se podobá ímským bazilikám? Za jakých hospodáských a politických okolností byla stavna. Jak probíhala rekonstrukce?
 
21.00
Komentovaná prohlídka varhan.
Katedrální varhaník - Lukáš Kubenka - ví o varhanách hodn. Rád se podlí o své znalosti o konstrukci velkých a malých varhan. Zaínáme na kru.
 
21.45
Komentovaná prohlídka
Pro se stavl tak velký chrám práv v Ostrav a jaký byl její hlavní úel v prbhu tchto let? Zajímá vás, pro katedrála stojí práv tam, kde stojí a vypadá tak, jak vypadá? Pro je druhým nejvtším chrámem na Morav? Kdo se zaslouil o její výstavbu? V em je na Morav jedinená? V em a pro se podobá ímským bazilikám? Za jakých hospodáských a politických okolností byla stavna. Jak probíhala rekonstrukce? Pijte si poslechnout a projít komentovanou prohlídku.
 
 

Program "Noci kostel" v kostele sv.Václava
 
17.50
Zvonní zvon
 
19.00
Minulost kostela ve svtle historie a archeologie.
 
19.45
Koncert Sboru ostravské katedrály.
 
21.15
Koncert scholy S.M.O.K.
 

Program "Noci kostel" v kostele sv.Josefa ve Slezské Ostrav
 
Bhem celého veera prohlídka kostela.

Ludmila HolubováKomente
Posledn koment: 26.05.2018  06:24
 Datum
Jmno
Tma
 26.05.  06:24 zdenekJ
 25.05.  12:19 Vesuvjana dky
 25.05.  07:43 Kvta
 25.05.  05:47 KarlaA
 25.05.  00:53 oga jankov