Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pavla,
ztra Zdeka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Poznámka redakce: Urit jste všichni zaregistrovali televizní upoutávku na opakování kdysi úspšného poadu "Zpívá celá rodina". Zapátrala jsem v našem archívu a vybrala pro vás jako vzpomínku lánek našeho kamaráda Imricha, který má s tímto poadem zkušenosti. Pojdme si znovu spolen s Imrichem zavzpomínat.

Ludmila

 

Zpívá celá rodina - píská celá rotunda

aneb - Podplácení? Nic nového!

 

Nedávno se mi dostaly do rukou docela vzácné dokumenty. Tak trochu ji opotebovaná a zaprášená magnetická páska, zvukový záznam jednoho dnes ji historického televizního poadu a k ní nkolik ernobílých fotografií, zásti nafotografovaných z televizní obrazovky. Pipomenuly mi událost dávnou, která se odehrála tém ped 30 lety, pro nás milou, i kdy s výsledkem tak trochu neoekávaným.

 

K našemu mládí nerozlun patila posezení u písniky s paní Helenkou Weingartovou. Spátelili jsme se s ní díky operet Tulák, v ní ona a moje ena Vlasta vytvoily dv hlavní enské role. O okolnostech a dsledcích této umlecké innosti by se dalo mnohé vyprávt, dleitjší bylo, e naše rodina se s ní a její dcerou dosti asto setkávala a pi tchto setkáních se zpívalo a zpívalo. Ji i naše rodinné píslušníky jsem doprovázel na harmonice. Mla takka školený hlas a bravurn zvládala i náronjší operetní melodie.

 

Kdy brnnská televize do svého programu zaadila sout „Zpívá celá rodina“, po malé strategické porad jsem její rodinný tým pihlásil k úasti. Dalšími leny jejího týmu se stala vnuka, tehdy asi desetiletá Helenka (toto jméno bylo pro enské leny její rodiny takka povinné), a ze Josef (piznejme, mysleli jsme, e jen tak pro úplnost drustva, mnoho jsme si od nho neslibovali). Vybraly se písniky, malá Helenka se rozhodla pro pknou lidovou, Josef pro zpvný francouzský skoro-šanson o hospdce na návsi a paní Hela pro Mozartovu ukolébavku. Ukázku jejich umní jsem za svého doprovodu natoil na magnetofon a poslal jako pílohu pihlášky do soute. Z brnnské televize brzy pišla odpov: rodinný tým Weingartová – Tesaovi byl do soute vybrán.

 

Jednoho krásného dne poetná skupina píznivc paní Heleny doprovodila naše zástupce do jednoho z tehdejších studií brnnské televize, rotundy pavilonu A brnnského výstavišt, kde se mlo odehrát tehdy ji pravidelné klání tí rodinných tým. Bráci – kabráci svoji sout pojali skuten velkoryse. Na poadu spolupracovaly dva orchestry, big band Erika Knirsche a BROLN, orchestr lidových nástroj s. rozhlasu, které soutící podle povahy jejich písn doprovázely.

 

       Soutící rodinka

 

        Zpívá paní Helena

 

 

Náš tým se dostal na adu jako tetí, drustvo C, take po odzpívání dvou pedchozích rodin u bylo jasné, jaký bodový zisk mohou naši soutící dosáhnout. Proti všemu oekávání u poroty fantasticky zabodoval Josef, jeho píse v poutavém aranmá navodila pekrásnou atmosféru paíských hospdek. Malá Helenka svoji jímavou lidovou písní porotu zaujala ješt více a po druhém kole se zdálo, e naše drustvo s náskokem vede. To hlavní elízko jsme ješt mli v ohni, take jsme byli pesvdeni, e by Rosice mly jednoznan zvítzit.

 

Paní Helena, to byl záitek. Aranér pan Slimáek se pekonal: první sloku jímavé ukolébavky, krásn znjící soprán paní Heleny doprovodil BROLN, doprovod druhé sloky svil orchestru Erika Knirsche. Aranér písn pochopil, e tu má co do inní s nevšedním talentem a finále svil souinnosti obou orchestr. Dlouho znjící potlesk jakoby nechtl rozesmátou zpvaku, vdomu si svého dobrého výkonu pustit z jevišt.

 

Konen se dostala naposledy ke slovu porota. Vytáhla své známky. Ale obecenstvo jakoby polila ledová sprcha: paní Helena dostala z celé rodiny nejniší známky! Bylo ihned jasné pro; bylo zjevn pedem ureno, kdo musí vyhrát! Rozhostilo se nejprve zlovstné ticho, které vystídal sílící vzrušený šum, doprovázený nechápavými pohledy divák. Naštstí v rotund neoekávan zaznl hlas reiséra z reproduktor: váení, je mi líto, záznam se nepovedl, píse musíme opakovat. el, známky se u nemohou zmnit! – dodal.

 

(Dodnes pana reiséra podezírám z úmyslu trochu porotu s ohledem na její nesmyslné rozhodnutí vykoupat – díky pane reisére!).

 

 

Obecenstvo (autor v první ad vlevo)

 

Stail jsem za paní Helenou zabhnout, vzpruit ji, vyzvat, aby znovu ukázala co v ní je! Repetice soutní písn byla fantastická a po skonení jejího vystoupení zaznl frenetický dlouhotrvající potlesk. V souladu se scénáem vzáptí porota vytáhla své šokující známky. Na tuto chvíli jsem se pipravil: vloil jsem dva prsty do úst a zapískal. Moc to neumím, ale i ten slabouký podnt stail. Obecenstvo okamit zareagovalo, celá rotunda se pipojila a slavnou porotu jednohlasn vypískala. Tém se to rýmovalo: zpívá celá rodina – píská celá rotunda, obecenstvo dalo nepokryt a drazn najevo co si myslí o jejím rozhodnutí.

 

Nešastný reisér musel rozvášnný dav hezkou chvíli uklidovat. Já vás všechny chápu, ale uznejte, toto pece nemohou dát do vysílání, znla jeho slova. Opakujeme!!!

 

Paní Helena u byla na okraji svých sil. Zabhl jsem opt za ní a pokusil se jí vzpruit. Pekonala se a potetí ukázala všem, obecenstvu i pánm porotcm, e to doopravdy umí. Dlouhotrvající potlesk a pak, po ji známé produkci poroty ledové ticho. Vysílání skonilo.

 

Porotu jsem ješt zastihl. Jejím lenm i pedsedovi, tuším hudebnímu redaktorovi s. rozhlasu jsem jadrn esky ekl co si o jejich objektivit myslím. Ze zákulisí jsme se pak dovdli, e vítzné drustvo mlo ped tím našim pece jen znaný náskok: plku prasete a beku vína pro ty, co sout rozhodovali.

 

Moná to zpsobil „velký úspch poroty“, ale náš poad byl v tom seriálu poslední. Namísto „prime time“ ho televize zaadila na tehdy ješt špatn dostupnou dvojku ve zcela nezajímavém vysílacím ase. Nkolik známých mne pesto uvidlo v zábrech z vysílání; ozvali se telefonicky nebo i osobn, aby se zeptali na zcela nepochopitelné poínání poroty.

 

Náš tým byl sice podle rozhodnutí poroty druhý, ale pro zaplnnou rotundu i tisíce televizních divák se stal jasným morálním vítzem. Paní Helena u neije, z její vnuky se stala pvabná mladá dáma, soutící tatínek se tší dobrému zdraví. Jejich soutní vystoupení jsem pepsal na CD, abychom si je mohli obas pipomenout.

 

Imrich Lencz

Další lánky autoraKomente
Posledn koment: 03.03.2013  09:54
 Datum
Jmno
Tma
 03.03.  09:54 Inka
 03.03.  09:46 jisuch53
 03.03.  08:34 imra/saaL Mete si poslechnout
 03.03.  07:35 venca
 02.03.  09:11 Hany pro autora
 02.03.  08:26 LenkaP
 02.03.  06:10 Bobo :-)))