Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Sva,
ztra Leopold.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jména v kalendái

Dnes má svátek Václav. Svátek svatého Václava dnes uvádjí všechny kalendáe, dokonce i svtový. Jde o jediného eského svtce, který je uveden i v generálním ímském kalendái.

eské jméno Václav je slovanského pvodu a znamená více slavný. Stejný význam však má i jméno jeho bratra Boleslava, který jej zavradil. Václav byl píslušníkem tetí generace kesanských Pemyslovc. Byl nejstarším synem kníete Vratislava I. a Drahomíry, jeho prarodie byli Boivoj I. a Ludmila. Ml dva bratry Boleslava a Spytihnva, který však v mládí zemel, a nkolik sester.
 
Svatý Václav je ochránce v dobách zlých i dobrých

Stal se kníetem, ale jeho odprci v ele s bratrem Boleslavem jej snad roku 929, snad 935 ve Staré Boleslavi zavradili. Ihned po smrti zaali lidé kníete uctívat jako muedníka. Svtce z nho však uinil sám bratr Boleslav, který nechal jeho tlo po njakém ase penést tajn do Prahy a tam pohbít do kaple na Praském hrad, ím podle tehdejších zvyklostí provedl dleitý kanonizaní akt, který se rovnal svatoeení.
 
Koncem desátého století bylo Václavovo jméno pojato do seznamu svatých ezenské diecéze. První jemu zasvcený kostel byl postaven roku 972 v Proseku u Prahy. Od jedenáctého století se objevuje jeho jméno a pozdji i vyobrazení na mincích a vladaských peetích. Václav se stal hlavním patronem eského národa i celého pemyslovského státu. Jeho vhlas se šíil Evropou a u roku 992 mu byl zasvcen oltá v halbertstadské katedrále. Ctili jej na Rusi, v Sasku, na Balkán i v ím.
 
Ve tináctém století vznikl slavný svatováclavský chorál, který se stal stedovkým ekvivalentem novodobé státní hymny. Ješt výše pozdvihl svtce jeho velký ctitel císa Karel IV. Vlastnorun o nm sepsal legendu a nechal bohat vyzdobit jeho kapli v nov budované katedrále svatého Víta. Královská koruna je od té doby zasvcena svatému Václavovi a kadý eský panovník ji ml od nho svenu pouze doasn a pi korunovaci se zavazoval, e bude vykonavatelem svtcovy vle.
 
Také Jan Hus pokládal Václava za nejvtšího domácího svtce a husité, kteí se jej dovolávali, pidali ke svatováclavskému chorálu další sloky. Kníe Václav se tak stal všekesanským a národním symbolem. Jeho obraz je na peetích zemského soudu i praské university a s jeho jménem jsou po staletí spojeny všechny významné události našich národních djin. V roce 1848 byly ped jeho sochou na nynjším Václavském námstí v Praze formulovány eské státoprávní poadavky a v roce 1918 zde byla vyhlášena samostatná eskoslovenská republika.
 
Jan Kareta
 
Vybráno z knihy Václava Rameše – Encyklopedie kestních jmen, kterou vydalo Nakladatelství Libri. Kniha podává pehled o vzniku a pvodu našich jmen jak je nalézáme v kalendái, jako i o mnoha významných osobách, které je nosily.
 
Kdo byl kníe Václav


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma